Zorgkantoren Coöperatie VGZ
  Zoeken
print deze pagina     
 
Algemene informatie
Bij welk zorgkantoor hoort u?

www.regelhulp.nl, informatie over de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wia
www.kiesbeter.nl, informatie over zorg en zorgaanbieders
www.rijksoverheid.nl, hier vindt u informatie van de overheid
www.uwv.nl, voor alle informatie over sociale zekerheid
www.mee.nl, biedt ondersteuning bij een beperking of handicap
www.cce.nl, biedt ondersteuning bij complexe zorgvragen
www.zorginstituutnederland.nl, informatie van het Zorginstituut Nederland
www.zorgkaartnederland.nl. zoek vind en waardeer zorgaanbieders 
www.informatielangdurigezorg.nl. informatie van de overheid over langdurige zorg en ondersteuning

Eigen bijdrage

www.hetcak.nl, voor vragen over uw eigen bijdrage

Persoonsgebonden budget
www.svb.nl, geeft ondersteuning als u een persoonsgebonden budget heeft
www.pgb.nl, landelijke belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget
www.svb.nl/servicecentrumpgb, voor arbeidsrecht en belastingrecht kunt u gratis terecht bij het servicecentrum pgb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
www.persaldohulpgids.nl, vind hier zorgverleners die werken via het pgb
www.pgb-test.nl, is een pgb iets voor u?

Mantelzorg

www.mezzo.nl, landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg
Zelfstandige mantelzorgmakelaars
Beroepsvereniging mantelzorgmakelaars

Cliënten-/belangenorganisaties
www.cg-raad.nl, voor mensen met een chronische ziekte of handicap
www.ouderenorganisaties.nl, behartigt de belangen van ouderen
www.platformggz.nl, behartigt de belangen van mensen met psychische problemen en hun familie
www.platformvg.nl, behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun familie
www.zorgbelang-nederland.nl, behartigt de belangen van zorgvragers, kan ondersteunen bij het indienen van klachten
www.autisme.nl, site van de Nederlandse vereniging voor autisme
www.balansdigitaal, site van Balans, oudervereniging voor kinderen met ontwikkelingsachterstand, zoals ADHD
www.npcf.nl, voor alle zorgconsumenten
www.loc.nl, LOC, zeggenschap in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt 2.200 medezeggenschapsorganen en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten in verschillende sectoren.


Wet- en regelgeving
Algemene wet bestuursrecht
Besluit langdurige zorg
Regeling langdurige zorg
Wet langdurige zorg