Zorgkantoren Coöperatie VGZ
  Zoeken
print deze pagina     
 

Nieuwsberichten

Nieuwe frisse huisstijl voor Zorgkantoren Coöperatie VGZ (1 juli 2017)
Zorgkantoren Coöperatie VGZ hoort bij Coöperatie VGZ. Wij maken dit nu zichtbaar door dezelfde huisstijl te gebruiken. Via ons logo en onze naam blijven we herkenbaar als zorgkantoor. En ook in de fotografie komt dat naar voren, omdat dat gaat over mensen die langdurig zorg nodig hebben. Met het invoeren van deze huisstijl zetten we een mooie stap in het professionaliseren van onze uitingen. Website en zorggids passen we later dit jaar aan.
Invullen vragenlijst ‘regie en vertegenwoordiging bij pgb’ (22-06-2017)

Veel budgethouders krijgen hulp bij het beheer van het pgb of hebben een vertegenwoordigen in de vorm van een voogd, een mentor of een bewindvoerder. Anderen beheren het pgb helemaal zelf. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat door Q-Consult Zorg onderzoek uitvoeren naar de manier waarop de hulp en vertegenwoordiging bij het pgb in praktijk is geregeld. Het VGZ Zorgkantoor levert hier graag een bijdrage aan. U ook?

U kunt meedoen aan dit onderzoek door de vragenlijst vóór 15 juli in te vullen via de volgende link: http://www.formdesk.com/qconsult1/pgb

Deelname is anoniem.

U kunt hier een document downloaden met nadere toelichting op de gebruikte begrippen in dit onderzoek.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Digitaal jaarverslag 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Het jaarverslag van Zorgkantoren Coöperatie VGZ is gepubliceerd. Het is een prettig leesbaar verslag met aansprekende artikelen die onze inspanningen van het afgelopen jaar beschrijven.

Oprecht en betrokken
Wij hielpen onze klanten oprecht en betrokken met goed geregelde zinnige zorg en werkten aan een betere dienstverlening en meer klantgerichtheid. Goed luisteren naar onze klanten was daar een belangrijk onderdeel van.

U leest dit allemaal terug in de verhalen in ons jaarverslag 2016
Fijn dat jullie face-to-face mijn vragen beantwoorden
Op 23 mei was het zo ver: de eerste informatiebijeenkomst pgb-Wlz van 2017. Een aantal pgb medewerkers van Zorgkantoren Coöperatie VGZ en Hans van der Knijff van belangenvereniging Per Saldo, verwelkomden klanten en hun vertegenwoordigers die een persoonsgebonden budget (pgb) hebben. 
De bijeenkomst was op het kantoor in Eindhoven en had als doel om onze klanten persoonlijk te informeren over alle facetten van het pgb. 
“Als de klant hier behoefte aan heeft, organiseren wij elk kwartaal in Eindhoven, Gorinchem en Alkmaar een informatiebijeenkomst”, zegt Hans Claessens, afdelingsmanager Administratie Langdurige zorg. “Zo helpen wij onze klanten echt.”   

Klantsignalen 
Wij gaven een presentatie over wat wij doen als  zorgkantoor en vertelden hoe wij onze pgb-klanten helpen. En ook hoe wij wekelijks klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren en klantsignalen registreren. Met deze signalen gaan we actief aan de slag. Sandra Captein, procescoördinator pgb: “Wij verbeteren hiermee onze service- en dienstverlening en sluiten aan bij de behoefte van de klant. Ze waren blij dit te horen en reageerden hier heel positief op.” Om de kennis van de aanwezige klanten te toetsen legden we stellingen voor en gaven zij met een rode of groene kaart aan wat in hun ogen het juiste antwoord was. Sandra: ”Hierdoor kwam de interactie met de klant goed op gang. Dit was heel interessant en leuk om te zien.” 

Persoonlijke vraagstukken
Hans van der Knijff presenteerde inhoudelijke zaken, zoals de eigen bijdrage. Ook gaf hij advies hoe en waar men zorg kan inkopen en waar de klant op ‘moet’ letten. Hij vertelde interessante en herkenbare praktijkvoorbeelden en ging in op persoonlijke vraagstukken van de klant. “Na afloop van de bijeenkomst gingen wij één op één in gesprek met de klant, als die dat wenste, ”zegt Sandra. “Bijna iedereen maakte hier gebruik van.” 

Zeer geslaagd
Sandra: “Onze klanten waardeerden de bijeenkomst en dit bleek ook uit de evaluatieformulieren. Ze vonden het fijn dat wij face-to-face hun vragen beantwoordden en goed advies gaven. Ze voelden zich gehoord en stelden het persoonlijk contact erg op prijs. Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond.”Handig filmpje: uitleg bij het vullen van de zorgbeschrijving (16 mei 2017)

Hebt u een persoonsgebonden budget en moet u een zorgbeschrijving invullen? Wij hebben een handig filmpje gemaakt waarin we stapsgewijs uitleggen hoe u dit formulier goed invult.De aanpassing in de beleidslijn logeren 2017 wordt gedeeltelijk ingetrokken (5 mei 2017)

Zorgkantoren hebben in maart 2017 een aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 gedaan voor logeren. Naar aanleiding van deze publicatie is een discussie ontstaan met de NZa over de inhoud en de bedoeling van de beleidslijn. De inhoud en consequentie van deze discussie lichten wij hieronder toe.

Het huidige beleid geeft volgens de NZa een risico voor de rechtmatigheid 
De zinsnede welke niet strookt met de beleidsregels van de NZa is de volgende: Er hoeft dus ook niet inhoudelijk dagbesteding geleverd te worden, de extra dagbesteding die wordt toegekend moet beschouwd worden als een financieringstoeslag vanwege de intensiteit van de zorgvraag. Het gaat hier om die situaties waarbij het zorgkantoor het logeertarief voor cliënten met intensieve zorgvragen kan aanvullen met dagbesteding. De NZa beleidsregels schrijven voor dat in deze situaties feitelijk dagbesteding geleverd moet worden. De publicatie van ZN is hierdoor strijdig met de regelgeving.  

Zorgkantoren en de VGN zijn van mening dat de beleidsregel voor logeren  van de NZa niet goed werkbaar is in de praktijk
Wij zijn van mening dat er gedurende de logeerperiode veelal niet letterlijk dagbesteding wordt geleverd, maar er eerder sprake is van een dagprogramma of daginvulling. Daarom hebben wij de dagbesteding bij logeren als een aanvullende financiering willen zien in plaats van feitelijke dagbesteding. Om te voorkomen dat er ongewild bij zorgaanbieders rechtmatigheidsproblemen ontstaan passen wij ons beleid op dit punt aan in afwachting van meer duidelijkheid. De overige inhoud van de publicatie in maart van dit jaar, o.a. wanneer er een logeerdag gedeclareerd mag worden, blijft van kracht.

We zijn met de NZa in gesprek over een structurele oplossing
Er is met de VGN en de NZa opnieuw  veelvuldig gesproken over de bedoeling van de component dagbesteding bij het logeren. Voor alle partijen is nu helder dat we de dagbesteding bij logeren niet kunnen beschouwen als een ‘extra financiering’. Voor zorgkantoren is nu echter niet duidelijk hoe zij invulling moeten geven aan het beleid op logeren: wanneer zouden wij extra dagbesteding moeten toekennen en hoe moet dit verantwoord worden? De Nza is zich op deze vraagstelling aan het beraden en heeft toegezegd hier op korte termijn op terug te komen.

Zorgaanbieders kunnen alleen het reguliere logeertarief declareren
Wij gaan er van uit dat dit integrale tarief in de meeste gevallen passend is. Voor die situaties waar dit niet zo is, vertrouwen we er op dat wij met de NZa en VGN op korte termijn met  een passende beleidslijn kunnen komen. Het is vervelend dat we lopende het jaar nog geen duidelijkheid kunnen bieden. We vragen zorgaanbieders begrip voor deze situatie. Zorgkantoren accorderen geen ophoging met dagbesteding tot er meer duidelijkheid is. 


Zorg die uitgaat van de behoefte van de klant (2 mei 2017)
'Zorg die uitgaat van de behoefte van de klant, beter betaalbaar, en ontwikkeld is op initiatief van de zorgaanbieder, dat is een goed voorbeeld van zinnige zorg,' vertelt Marieke Braks directeur Langdurige zorg in haar column van de onlangs verschenen metzorgonline.nl.

Met Zorg is een online magazine voor een brede doelgroep van mensen die zich betrokken voelen bij de langdurige zorg. Metzorgonline.nl verschijnt elk kwartaal met nieuwe artikelen, mooie foto’s en een filmpje. Metzorgonline.nl draagt zo op eigen wijze bij aan visievorming: hoe past langdurige zorg in het leven van de klant (en niet andersom).