Maatregelen coronavirus voor pgb

Voor veel budgethouders heeft het coronavirus een grote invloed op het dagelijks leven en op de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld omdat zorg niet altijd door kan gaan zoals u gewend was. Of omdat u tijdelijk een andere zorgverlener heeft. Het is belangrijk dat de zorg doorgaat. Het ministerie van VWS heeft daarom een regeling opengesteld: u betaalt niet-geleverde zorg door en kunt extra/vervangende zorg inkopen met een toeslag voor extra kosten als gevolg van het coronavirus. Hieronder leest u hoe u deze toeslag aanvraagt. 
Niet-geleverde Wlz-zorg doorgeven aan de SVB
Door het coronavirus kon uw zorgverlener misschien niet komen werken. Om uw zorgverlener niet in financiële problemen te brengen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) u gevraagd om uw zorgverlener tot 1 juli 2020* toch door te betalen als hij niet kon werken. Dit noemen wij niet-geleverde zorg. Hierbij is aangegeven dat u zelf de niet-geleverde zorg bijhoudt zodat u deze gegevens kunt doorgeven. 

Lees het volledige bericht

Andere berichten 

Maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg

 • 1. Meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar de budgethouder al een contract mee heeft

  Budgethouders kunnen bij het zorgkantoor een toeslag aanvragen voor de extra kosten als gevolg van het coronavirus. Dit geldt voor de inzet van professionele en niet-professionele zorgverleners. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u weten of het bedrag wordt toegekend. Vanaf dat moment kan u deze zorg inzetten. Als u het uurtarief wijzigt, vult u het wijzigingsformulier van de SVB in.

  Lees hieronder verder over het aanvragen van de toeslag Extra Kosten als gevolg van Corona.

 • 2. Vervangende zorg inzetten

  Budgethouders kunnen bij het zorgkantoor nieuwe of vervangende zorg aanvragen. Wordt deze aanvraag toegekend, dan start het administratieve traject met betrekking tot de zorgovereenkomst parallel aan de zorgverlening. De financiering wordt met terugwerkende kracht geregeld.

  Dagbesteding
  Zorgkantoren roepen instellingen op om op creatieve wijze te zoeken naar alternatieven voor de budgethouders die niet zonder dagbesteding kunnen. Denk hierbij ook aan nieuwe vormen van communicatie (beeldbellen of Skype). Mogelijk zijn er in er het mantelzorgnetwerk ook nog opties.

  Lees hieronder verder over het aanvragen van de toeslag Extra Kosten als gevolg van Corona.

 • 3. Zorgverlener betalen en daarmee behouden, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren

  Het wordt mogelijk om niet-geleverde zorg door te betalen. Hierdoor behoudt u de zorgverlener voor het moment dat deze de zorg wel weer kan leveren. Een voorwaarde is dat u als budgethouder zelf bijhoudt welke zorg niet geleverd wordt, maar wél betaald is. U leest hieronder meer over dit onderwerp. 
 • 4. Gecoördineerde aanvraag voor beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondkapjes

  In het geval van een corona-besmetting heeft het RIVM richtlijnen opgesteld voor de zorg die buiten het ziekenhuis plaatsvindt, zoals bij de zorgverlening aan budgethouders. Deze zijn leidend in de aanvraag en verdeling van middelen.
  Lees hierover verder

 • Meer informatie over de maatregelen en nieuws

Extra kosten Corona na 1 augustus 2020
 • Waarvoor kan ik een EKC aanvraag doen na 1 augustus?

  Budgethouders kunnen enkel een EKC-aanvraag doen wanneer zij na 1 augustus 2020 toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én niet uitkomen met hun budget. Het zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is. 
 • Wat valt onder extra kosten? 

  Bij Extra Kosten Corona gaat het om kosten als gevolg van extra zorg of vervangende zorg vanwege Corona. 
  Let op voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aparte maatregelen getroffen, zie hiervoor eerdere publicaties over persoonlijke beschermingsmiddelen (rond 15 mei) en Rijksoverheid.nl.
  Extra kosten Corona vraagt u aan middels het aanvraagformulier op de website van uw zorgkantoor. 
   
 • Hoe bepaal ik het uurtarief bij de extra of vervangende zorgvraag die het gevolg is van corona bij een vast maandbudget?

  Het vaste maandbudget is vastgesteld op basis van een overeengekomen aantal uren x een vastgesteld tarief. U gebruikt dit vastgesteld tarief voor de berekening van de kosten voor extra geleverde zorg.
 • De budgethouder mag vervangende zorgverleners inzetten. Maar welke precies? 

  Bespreek eerst met uw zorgverlener en/of zorgaanbieder of zij vervangende zorg kunnen organiseren, die past binnen het pgb. Kan dit niet worden geleverd, dan bekijkt u of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is. Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit Zorg in natura. Na 1 augustus geldt dat u enkel een EKC-aanvraag mag doen wanneer toch nog extra kosten moet maken vanwege corona(maatregelen) én u niet uitkomt binnen uw reguliere budget. 
 • Ik heb een brief gehad van het zorgkantoor om mijn niet-geleverde zorg in te vullen op de website van de SVB? Normaal heb ik dagbesteding vanuit zorg in natura, maar door Corona is deze zorg ingekocht met een pgb. Moet ik de dagbesteding in natura ook invullen als niet-geleverde zorg? 

  Nee, dit hoeft niet. Vul alleen de niet-geleverde zorg pgb in die door de zorgverlener bij u in rekening is gebracht.
Placeholder

Niet-geleverde zorg betalen en bijhouden

In uw eigen belang

Landelijke afspraak: betaal uw zorgverleners door

Het ministerie van VWS en de Nza hebben afgesproken dat u zorgverleners blijft betalen, ook als deze nu tijdelijk geen zorg kunnen leveren. Dit geldt voor:

1: dagbesteding gehandicapten- en ouderenzorg

Dagbesteding in de gehandicapten- en ouderenzorg (Wlz) mag ook na 1 juli nog gedeclareerd en betaald worden als deze niet-geleverd is, inclusief het vervoer naar en van de dagbesteding. Deze verlenging geldt tot en met 31 juli 2020. 

2: kleinschalige wooninitiatieven 

Zorg in pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven (Wlz) mag ook na 1 juli nog gedeclareerd en betaald worden als deze niet geleverd is. Deze verlenging geldt tot en met 31 juli 2020.

De continuïteit van zorg is een belangrijk uitgangspunt bij de maatregelen die zijn genomen voor budgethouders en zorgverleners.Voor het bijhouden van deze declaraties gebruikt u onderstaand formulier.Meer over het bijhouden van declaraties van niet-geleverde zorg

 • Tips bij invullen formulier

  • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 maart tot 1 augustus 2020. Let op: Uw niet-geleverde-zorg kan al eerder gestopt zijn.
  • Elke zorgverlener heeft een eigen formulier.
  • Verleent de zorgverlener zorg vanuit de Zvw én Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener.
  • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
  • U kiest zelf wat handig is om de uren te registreren: per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totaalaantal uren maar klopt met de declaraties. 
 • Uren geregistreerd, en dan?

  Het is belangrijk dat u de niet-geleverde zorg goed bijhoudt. Verstrekkers (zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars) gaan deze informatie bij budgethouders opvragen. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Hoe beter de registratie nu, hoe makkelijker het straks is de totaaluren te verantwoorden. 

  Let op! Houden budgethouders de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het overzicht na de crisis niet aangeleverd? Dan gaat de gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat budgethouders:

  • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhouden in de registratieformulieren.
  • de registratieformulieren goed bewaren, óók nadat de gegevens met gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.  
 • Welke niet-geleverde zorg betaalt u door? En hoe berekent u dat?

  U vraagt aan uw zorgverlener om op de factuur of declaratie aan te geven hoeveel uren zorg gewerkt is en hoeveel uren zorg er niet gewerkt is. Het kabinet doet een moreel beroep op de zorgverlener om eerlijk en rechtmatig te declareren. Als de zorgverlener een vervangende inkomstenbron heeft gevonden, declareert hij of zij de niet-geleverde zorg niet óók bij u. De uren zorg die niet geleverd  zijn, noteert u als niet geleverde zorg in uw eigen administratie en later op het daarvoor bestemde formulier.

  Ontvangt u geen declaratie van uw zorgverlener? Dan berekent u welke zorg u in een normale situatie zou inkopen bij de zorgverlener. Dat kan per periode verschillen. Om een goede inschatting te kunnen maken, rekent u daarom een gemiddelde uit op basis van de maanden januari, februari en maart. Bijvoorbeeld: U heeft in januari 45 uur zorg gehad, in februari 60 uur en in maart 55 uur. De zorg die u per maand nodig heeft is dan afgerond 54 uur ((45+60+55)/3). 

   
 • Komt u hierdoor niet meer uit met uw pgb?

  Dan kunt u een beroep doen op de regeling voor extra kosten corona regeling. U vraagt dit aan met het formulier voor de toeslag Extra Kosten als gevolg van Corona. Hieronder leest u hoe u dat doet.
 • Registreer welke zorg u niet ontvangen heeft 

  Voor een goede verantwoording achteraf, is het nodig dat u bijhoudt welke zorg niet geleverd wordt, maar wél betaald is.
  • Houd dit alvast bij in uw administratie.
  • Geef aan uw zorgverlener door dat deze niet-geleverde zorg op de factuur zet. Laat daarbij duidelijk maken dat het gaat om zorg die niet geleverd is. 
   
 • Waarom moeten budgethouders de registratie bijhouden van niet-geleverde zorg?

  De tijdelijke pgb-maatregelen veranderen niets aan het declaratieproces. In het reguliere declaratieproces kunnen budgetverstrekkers niet zien of vervangende of extra zorg wel of niet geleverd is. De budgethouder kan dit onderscheid wel maken, omdat u weet welke zorg u wel en niet heeft ontvangen. Daarom vragen wij u dit bij te houden. Er is een formulier ontwikkeld waarmee de budgethouder de niet-geleverde uren kan bijhouden. We vragen u het alvast te registeren in uw eigen administratie. Uw zorgkantoor kan hier achteraf om vragen.

 • Waarom mag ik de niet-geleverde zorg niet meer doorbetalen, terwijl er nog steeds corona is?

  De RIVM-richtlijnen zijn nog steeds van kracht. Maar inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Ook kan iedereen met klachten getest worden op COVID-19 en zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor kan in de meeste gevallen de zorg en ondersteuning weer geleverd worden. 
  Er is een uitzondering gemaakt voor budgethouders met een Wlz-indicatie dagbesteding en voor zorg in pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven (Wlz). Wanneer deze zorg niet geleverd is, mag deze worden doorbetaald tot 1 augustus. 
   
 • Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik zorgverleners die hierdoor niet kunnen komen werken toch doorbetalen?

  Nee, dat mag vanaf 1 juli niet meer. Bespreek altijd eerst met jouw zorgverlener(s) jouw situatie en jouw zorgen over je eigen veiligheid. Wellicht gaat je zorgverlener (tijdelijk) op zoek naar andere cliënten. Let wel op dat de kans bestaat dat zorgverleners later niet meer beschikbaar zijn als je ze nu niet inzet.
 • Ik heb een Wlz-pgb en ga nu weer naar de dagbesteding, maar door de coronamaatregelen minder vaak dan voorheen. Hoe moet ik dit registreren en declareren?

  Tot en met 31 juli declareert u voor het Wlz-pgb de zorg van de dagbesteding zoals deze is afgesproken. Daarnaast houdt u bij hoeveel uren hiervan niet geleverd zijn. Het zorgkantoor kan deze informatie opvragen. Na 31 juli mag u alleen betalen voor dagbesteding die daadwerkelijk geleverd is.
 • Ik ben zorgaanbieder en stuur(de) facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt? 

  Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om niet-geleverde zorg gaat. Vanaf 1 juli is het niet meer toegestaan te betalen voor niet-geleverde zorg. Er is een uitzondering gemaakt voor budgethouders met een Wlz-indicatie dagbesteding en voor zorg in pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven (Wlz).

  Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Komt u er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker in gesprek te gaan.

Placeholder

Toeslag extra kosten als gevolg van het coronavirus 

Vraag de toeslag aan in 5 stappen

De coronamaatregelen van het kabinet zijn de afgelopen periode versoepeld. Vanaf 1 juli is er weer veel meer mogelijk. Budgethouders die ná 1 augustus 2020 toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én niet uitkomen met hun budget, kunnen hiervoor een nieuwe EKC-aanvraag bij het zorgkantoor doen. Gebruik hiervoor het formulier Extra kosten Corona na 1 augustus.
Dit is mogelijk tot en met 31 december 2020. Het zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is. Deze toeslag is voor budgethouders die thuis vervangende of extra zorg nodig hebben als gevolg van de coronacrisis.  

 

Stap 1: Download het formulier


Aanvraagformulier Extra kosten Corona VOOR 1 augustus 2020 


Aanvraagformulier Extra kosten Corona VANAF 1 augustus 2020

 

 

 

Stap 2: Vul het formulier in

Vul het formulier volledig en juist in. Doet u dat niet, dan krijgt u het formulier van ons terug met de vraag gegevens aan te vullen en te corrigeren. Pas nadat u het formulier opnieuw naar ons heeft gestuurd, kunnen we uw aanvraag beoordelen. Het duurt dan dus langer voor u hoort of u de toeslag krijgt. Hieronder ziet u:
 • Tips voor het invullen van het formulier
 • Top 7 veel gemaakte fouten bij invullen formulier
 • In te zetten zorgverleners

  U mag professionele en niet-professionele zorgverleners inzetten.
 • Maximumtarieven

  • Voor professionele zorgverleners geldt een maximumtarief van € 63,- euro per uur of €58,- per dagdeel
  • Voor niet-professionele zorgverleners geldt een maximumtarief van € 20,- per uur
 • Werktijden

  Niet-professionele zorgverleners mogen maximaal 40 uur per week werken.
 • Te leveren zorg (functies)

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding individueel
  • Huishoudelijke hulp
 • Wat is zorg op een andere manier dan u gewend was?

  Voorbeeld:
  De dagbesteding is dicht. Wel krijgt de budgethouder een uur begeleiding via beeldbellen. Dit is dan zorg die op een andere manier wordt geleverd door dezelfde zorgverlener. Voor het beeldbellen kunt u geen toeslag aanvragen, omdat deze al valt onder de dagbesteding die u blijft betalen.

   
 • Wie ondertekent het afgedrukte formulier?

  Meestal ondertekent de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger het formulier. 
  • Heeft de budgethouder geen wettelijk vertegenwoordiger? Dan ondertekent de budgethouder het formulier zelf.
  • Heeft de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger? Dan ondertekent de wettelijk vertegenwoordiger het formulier.

   

  In twee situaties kan de gewaarborgde hulp ondertekenen:

  • Als de gewaarborgde hulp óók de rol van wettelijk vertegenwoordiger vervult.
  • Als de gewaarborgde hulp van de budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger een volmacht heeft gekregen om te ondertekenen.
 • Is een digitale handtekening toegestaan?

  Nee, dat mag niet. Om het formulier te ondertekenen, drukt u het formulier af en zet de handtekening.

  Wilt u het daarna digitaal opsturen? Dan maakt u een scan of foto van het formulier en stuurt u dat bestand naar ons op. Het liefst via MijnVGZzorgkantoor

 • Mag overgebleven budget gebruikt worden om andere (reguliere) zorg in te zetten? 

  Nee, het EKC-budget is bedoeld voor corona gerelateerde zorg. Het toegekende EKC-budget blijft heel 2020 geldig en kan ,als het nodig is, heel 2020 ingezet worden voor corona gerelateerde zorg. 

  Mocht u extra zorg nodig hebben om andere redenen (bijvoorbeeld de zorg is zwaarder geworden) dan kunt u een herindicatie aanvragen of gebruik maken van de bestaande mogelijkheden voor extra budget (EKT/meerzorg). Dit zijn blijvende toeslagen. Extra kosten Corona is een tijdelijke regeling.

Top 7 - Veel gemaakte fouten bij invullen formulier

 

 1. Naam budgethouder ontbreekt
 2. Geen juiste ingangsdatum vermeld
 3. Geen originele handtekening gezet (maar een digitale of geen handtekening)
 4. Burgerservicenummer/ relatienummer ontbreekt
 5. Geen zorgverlener ingevuld
 6. Nummer Kamer van Koophandel van professionele zorgverlener ontbreekt
 7. Uurtarief overschrijdt het toegestane maximumtarief

 

 

Stap 3: Stuur het formulier op


 • Snelle reactie? Stuur het formulier digitaal op via MijnVGZzorgkantoor

   

 • Verzendmogelijkheden met een langere reactietermijn

  • Kunt u het formulier niet versturen via MijnVGZzorgkantoor? Dan mag het per post of e-mail
  • Het duurt dan echter langer voordat u een reactie krijgt
  • E-mailadres: PGBcorona@vgz.nl. Let op: uw e-mail wordt niet via een beveiligde omgeving opgestuurd.
  • Postadres:
   Zorgkantoren Coöperatie VGZ 
   T.a.v. PGB-afdeling 
   Postbus 676 
   5600 AR Eindhoven  
 • Weet u niet zeker of VGZ het zorgkantoor in uw regio is?

   

  Controleer dan het zorgkantoor in uw regio.

  Na het invoeren van uw gemeente verschijnt het zorgkantoor waar u terecht kunt. U ziet dan ook de contactgegevens en website. Daar kunt u vervolgens opzoeken waar u het aanvraagformulier heen stuurt.

   Stap 4: Beslissing  

Na ontvangst van uw formulier beoordelen we uw aanvraag. Als we daar vragen over hebben, nemen we contact met u op. U ontvangt van ons schriftelijk bericht of u deze extra toeslag als gevolg van het coronavirus krijgt. Krijgt u de toeslag? Lees dan verder bij stap 5 welke aanvullende gegevens we van u nodig hebben.  
 • Hoe lang duurt het voor ik een reactie krijg?

  Het zorgvuldig beoordelen van een aanvraag kost tijd. Veel budgethouders hebben deze toeslag aangevraagd en we doen ons uiterste best deze aanvragen snel te beoordelen. 
  • In de meeste gevallen ontvangt u binnen 3 weken een reactie. De termijn verschilt echter per aanvraag.
  • Krijgt u de toeslag niet of niet volledig? En heeft u al wel vervangende zorg ingezet sinds de landelijke coronamaatregelen van 1 maart? Dan wordt deze zorg in ieder geval vergoed tot het moment dat u bericht van ons krijgt en u hoeft deze niet terug te betalen. 
 
 

Stap 5: Invullen en opsturen aanvullende formulieren

Voor elke zorgverlener die u betaalt met uw pgb heeft u een goedgekeurde zorgbeschrijving en zorgovereenkomst nodig. Dat geldt ook voor zorgverleners die u betaalt met de toeslag. Wat u moet doen hangt samen met welke zorgverlener de zorg levert:  
 • Bestaande zorgverlener verleent extra uren zorg

  Een bestaande zorgverlener is een zorgverlener waarvoor u al een goedgekeurde zorgovereenkomst en zorgbeschrijving heeft.

  • Heeft u met deze zorgverlener een zorgovereenkomst op basis van variabele uren en declareert u achteraf?  Dan hoeft u niets te doen.
  • Heeft u met deze zorgverlener een vast maandloon afgesproken en gaat uw zorgverlener meer uren zorg leveren? Of verandert het uurtarief van uw zorgverlener? Vul dan een wijzigingsformulier in en stuur deze naar de SVB. Dit wijzigingsformulier vindt u op de website van de SVB.

  Let op: Na afloop van de maatregelen vanwege het coronavirus stuurt u de SVB opnieuw een wijzigingsformulier. Daarin stelt u de zorg bij naar de situatie zoals deze was voordat de maatregelen ingingen. Hiermee voorkomt u dat u volgend jaar een budgettekort krijgt. Dan ontvangt u de extra toeslag namelijk niet meer. 

 • Nieuwe of bestaande zorgverlener verleent de extra zorgfunctie

  Zet u een nieuwe of bestaande zorgverlener in voor het leveren van de extra zorgfunctie?

  • Dan stuurt u ons een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving.
  • Doe dit uiterlijk binnen 2 weken nadat u van ons de toekenningsbeschikking heeft ontvangen. In de toekenningsbeschikking staat dat u de de toeslag voor extra kosten als gevolg van corona krijgt.

   

  Zorgbeschrijving en zorgovereenkomst downloaden en invullen

   

  Snelle reactie? Stuur het formulier digitaal op via MijnVGZzorgkantoor  

  • Log in op MijnVGZzorgkantoor en verstuur een scan of foto van de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving digitaal naar ons op
  • U krijgt dan het snelst een reactie
  • Heeft u nog geen account voor MijnVGZzorgkantoor? Vraag dan een account aan.

   

  Verzendmogelijkheden met een langere reactietermijn  

  • Kunt u de documenten niet versturen via MijnVGZzorgkantoor? Dan mag het per post of e-mail
  • Het duurt dan echter langer voordat u een reactie krijgt
  • E-mailadres: PGBcorona@vgz.nl. Let op: uw e-mail wordt niet via een beveiligde omgeving opgestuurd.
  • Postadres:
   Zorgkantoren Coöperatie VGZ 
   T.a.v. PGB-afdeling 
   Postbus 676 
   5600 AR Eindhoven  
   

  Let op: Vermeld in de zorgovereenkomst met de nieuwe zorgverlener de volgende einddatum: 31 mei 2020. Hiermee voorkomt u dat u volgend jaar een budgettekort krijgt. Dan ontvangt u de extra toeslag namelijk niet meer.

  Gelden de maatregelen ook nog na 1 juni 2020? Stuur dan een wijzigingsovereenkomst naar de SVB met een nieuwe einddatum.

  Stoppen de maatregelen? Dan doet u het volgende:

  • Overeenkomst met nieuwe zorgverlener: In de overeenkomst met een nieuwe zorgverlener heeft u een einddatum opgenomen. De overeenkomst stopt op die datum. U hoeft niets te doen.
  • Overeenkomst met bestaande zorgverlener: Na afloop van de maatregelen vanwege het coronavirus stuurt u de SVB een wijzigingsformulier. Daarin stelt u de zorg bij naar de situatie zoals deze was voordat de maatregelen ingingen. Hiermee voorkomt u dat u volgend jaar een budgettekort krijgt. Dan ontvangt u de extra toeslag namelijk niet meer. 
   
Placeholder

Veel gestelde vragen en antwoorden

 • Mijn zorgverlener is ziek, ik heb wel zorg nodig wat kan ik doen? Wat kan het zorgkantoor hierin betekenen?

  U kunt zelf een vervangende zorgverlener inzetten. Heeft u geen vervanger en heeft u toch zorg nodig? Neem dan contact op met een cliëntondersteuner. Mogelijk kunnen zij hierin iets betekenen. Zorgkantoren kunnen niet bemiddelen naar een vervangende pgb-zorgverlener. 

  Wilt u een nieuwe zorgverlener inhuren?

  Dan moet u een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving opstellen.

   

  Wilt u een bestaande zorgverlener extra uren laten werken?

  Controleer dan of de huidige zorgovereenkomst al voldoet. Ontvangt uw bestaande zorgverlener nu een maandloon voor vaste uren, dan moet u een wijziging zorgovereenkomst indienen om overuren te laten uitbetalen. 
  Let op! Een zorgverlenend familielid mag niet meer dan 40 uur per week werken.

 • Mijn zorgverlener wil niet komen. Kan ik de zorgverlener verplichten toch te komen? Kan het zorgkantoor hier in bemiddelen?

  Wij kunnen hierin niet bemiddelen. Als u geen klachten heeft zoals bedoeld in het advies van het RIVM en de zorgverlener ook niet, dan roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven. Weigert uw zorgverlener dit, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SVB. Zij hebben een rechtsbijstandsverzekering waar u gebruik van kunt maken. Meer informatie kunt u vinden op https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/nieuws

   

   

  Heeft u acute zorg nodig en kunt u geen zorgverlener vinden die zorg aan u kan verlenen? 

  Neem dan contact op met het zorgkantoor. Wij kunnen dan eventueel bemiddelen naar een zorg in natura aanbieder. 

   
 • Mijn zorgverlener is verkouden, maar heeft geen koorts. Kan ik de zorgverlener verplichten toch te komen?

  Wij verwijzen u naar het advies van het RIVM. Hierin roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven zolang zij geen koorts hebben. Weigert uw zorgverlener dit, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SVB. Zij hebben een rechtsbijstandsverzekering waar u gebruik van kunt maken.
 • De budgethouder kan niet naar de dagbesteding/dagbehandeling/school, want die is gesloten. Maar thuis is thuis extra zorg nodig, wat kan ik doen?

  Probeer een beroep te doen op uw mantelzorgnetwerk. Ook kunt u een vervangende zorgverlener inzetten. 

   

  Heeft u geen vervanger en heeft u toch zorg nodig?

  Neem dan contact op met een cliëntondersteuner. Mogelijk kunnen zij hierin iets betekenen. Zorgkantoren kunnen niet bemiddelen naar een vervangende pgb-zorgverlener. Wel kunt u bij grote zorgen over de acute invulling van uw zorgvraag, contact met ons opnemen. 

   

  Wilt u een bestaande zorgverlener extra uren laten werken?

  Controleer of de huidige zorgovereenkomst al voldoet. Ontvangt uw bestaande zorgverlener nu een maandloon voor vaste uren, dan moet u een wijziging zorgovereenkomst indienen om overuren te laten uitbetalen. 
  Let op! Een zorgverlenend familielid mag niet meer dan 40 uur per week werken. 

 • Door de corona-situatie kan ik geen geldige handtekening voor mijn pgb-formulieren krijgen (quarantaine, instelling dicht etc.). Wat nu?

  Vraag de zorgverlenende instelling om hulp. Probeer de documenten af te geven en ondertekend weer op te halen of stuur ze digitaal naar de zorgverlener zodat hij ervoor kan zorgen dat de budgethouder de stukken ondertekent.
 • De dagbesteding is dicht. Mag ik mijn dagbesteding in natura omzetten in pgb en hiervoor hulp op het wooninitiatief inhuren?

  Probeer een beroep te doen op uw mantelzorgnetwerk. Ook kan u overleggen met de aanbieder van dagbesteding of er andere oplossingen mogelijk zijn. Soms kan het zijn dat er inzet van formele zorgverleners nodig is, neem dan contact op met het zorgkantoor. 
 • Mogen zorgverleners meer dan 40 uur werken? In ziekenhuizen etc. wordt verwacht dat men overwerkt.

  Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst en zzp’ers mogen meer dan 40 uur werken, maar niet meer dan is toegestaan in de Arbeidstijdenwet. Informele zorgverleners mogen niet meer dan 40 uur werken.
 • Mag het meerzorg budget ook gebruikt worden om andere zorgverleners in te zetten, nu de dagbesteding gesloten is? (Het meerzorg budget is toegekend om bepaalde doelen te bepalen, het meerzorg budget wordt anders besteed als de kosten gaan naar alternatieven voor de dagbesteding.)

  We verwachten dat budgethouders veranderingen van de inzet van zorg met het zorgkantoor bespreken. U dient tijdig contact op te nemen met het zorgkantoor en niet achteraf. Aangezien dit een uitzonderlijke situatie betreft denken wij graag met u mee!
 • Mijn dagbesteding verplicht mij om in plaats van 4 dagen nu 1 dag te komen, mag dat?

  Ja, dit mag. Wij volgen de richtlijnen die het RIVM hanteert om volksgezondheid te beschermen.
 • Heeft afwijkend betalingsgedrag effect op de toewijzing EKT/ Meerzorg voor volgend jaar? Dus wanneer er nu minder ingezet wordt door gebrek aan zorgverleners een verlaging van het budget voor volgend jaar.

  Bij het aanvragen van extra budget wordt gekeken naar welke zorg nodig is in de huidige situatie. Indien het nu niet mogelijk is voldoende zorg in te kopen door gebrek aan zorgverleners, is dit geen reden het bedrag later hierop naar beneden bij te stellen. Geef dit ook aan bij uw zorgkantoor en houdt uw administratie goed bij wat betreft ingezette zorg. 
 • Hebben ZEVMB gezinnen net als gezinnen met ouders in vitale beroepen recht op kinderopvang?

  Het Ministerie van Volksgezondheid stelt de lijst met vitale beroepen vast. De lijst is te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
 • Tot wanneer kan ik de toeslag extra kosten als gevolg van het coronavirus aanvragen?

  Het ministerie van VWS neemt hierover een besluit. Zodra bekend is tot wanneer u deze toeslag kunt aanvragen, leest u dat op deze website.
   
 • Tot wanneer kan ik facturen indienen voor extra of vervangende zorg?

  Het ministerie van VWS neemt hierover een besluit. Zodra bekend is tot wanneer u facturen kunt indienen, leest u dat op deze website.
 • Komen mijn zorgverleners ook in aanmerking voor de bonus van €1.000 die is aangekondigd voor personeel in de zorg?

  Deze bonusregeling voor zorgprofessionals wordt in de zomermaanden uitgewerkt. De bonus is bedoeld voor professionals in de zorg die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) extra hebben ingezet voor patiënten en cliënten en daarbij de effecten van corona hebben ondervonden. Het wordt nog nader uitgewerkt wie voor deze bonus in aanmerking komt. 
Vervoer
 • Kan ik veilig gebruik maken van vervoer?

  Vervoerders hebben eigen protocollen opgesteld, zodat zij mensen veilig kunnen vervoeren. Deze protocollen zijn gemaakt in samenwerking met het RIVM. Als u twijfelt over uw veiligheid, bespreek dit dat met uw vervoersaanbieder.
 • Rijdt mijn vervoer naar de dagbesteding?

  In vervoer van en naar de dagbesteding wordt weer zoveel mogelijk voorzien. Deze ritten die op vaste momenten in de week zijn, kunnen door de vervoerder worden ingepland. 
 • Mijn vervoerder declareert de niet-geleverde ritten, mag dat?

  Wlz-vervoerders mogen tot 1 augustus niet-geleverde ritten declareren. Na 31 juli mag u alleen betalen voor vervoer dat daadwerkelijk geleverd is. 
Testbeleid en persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Ik ben budgethouder en heb klachten die lijken op corona (hoesten, niezen, koorts, kortademigheid). Kan ik me laten testen?

  Ja, budgethouders met klachten kunnen zich laten testen. Bel hiervoor uw huisarts. Aan de test zijn geen kosten verbonden. 
 • Ik ben zorgverlener van een budgethouder. Kan ik mij laten testen? 

  Zorgverleners met klachten die op corona kunnen duiden (hoesten, niezen, koorts, kortademigheid), kunnen zich laten testen bij de GGD. De GGD-arts stelt vragen om te bepalen of u mogelijk corona heeft en neemt zo nodig de test af. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
  Uitgangspunt van het testbeleid is dat het geen zin heeft om te testen als er geen klachten zijn die kunnen duiden op corona. Zorgverleners zonder klachten werken dus gewoon door. Zorgverleners met klachten blijven thuis totdat de uitslag van hun test bekend is. Blijkt uit de test dat de zorgverlener geen corona heeft, dan kan hij/zij weer aan het werk. Blijkt uit de test dat de zorgverlener corona heeft, dan gaat een periode van quarantaine in van minstens 7 dagen na start van de symptomen én minimaal 24 uur klachtenvrij. 
   
 • Hoe en waar kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen als budgethouder?

  Als u getest bent op corona krijgt u beschermingsmiddelen (handschoenen, mondkapjes) die uw zorgverleners kunnen dragen. U ontvangt van de huisarts een recept voor een ‘korte-termijn-pakket PBM’. Uw zorgverleners kunnen de beschermingsmiddelen gebruiken, totdat de testuitslag bekend is. Blijkt u geen corona te hebben, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Heeft u wél corona, dan krijgt u van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor uw zorgverleners.
  Kijk voor meer informatie over het gebruik en de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen op de website van het RIVM:
  veel gestelde vragen over beschermingsmiddelen in de zorg buiten het ziekenhuis. 
   
 • Hoe gebruiken zorgverleners de beschermingsmiddelen?

  Het RIVM heeft instructievideo’s gemaakt over het juiste gebruik van mondmaskers en handschoenen:

   

Staat uw vraag er niet bij?

 • We werken continu aan het uitbreiden van de informatie op deze pagina. Mogelijk staat uw vraag er op een later moment wel bij.
 • De Sociale Verzekeringsbank heeft een aantal vragen en antwoorden op de website staan.
 • Bekijk onze informatie over corona voor cliënten, waar het niet specifiek om pgb gaat. 
 • Veel vragen gaan over persoonlijke situatie en behoeftes. Vaak zullen antwoorden dan ook verschillen. Belt u ons gerust via 040-2975155.
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord