Soorten langdurige zorg

De Wet langdurige zorg vergoedt verschillende soorten zorg. U hebt hiervoor een indicatie nodig van het CIZ.
Lees verder over:

 • ADL-clusterwoning en ADL-assistentie

  Een ADL-clusterwoning is een zelfstandige woning voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking of chronische aandoening. U kunt 24 uur per dag hulp inroepen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het gaat dan om assistentie bij bijvoorbeeld: 

  • lichamelijke verzorging
  • aan- en uitkleden
  • verplaatsingen in en om het huis
  • toiletbezoek
  • eten en drinken
  • eenvoudige verpleegtechnische handelingen, waaronder beademing
  • hand- en spandiensten

   

  U bepaalt zelf wanneer u welke hulp inroept en hebt maximale vrijheid.

   
 • Geestelijke gezondheidszorg
  Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is er voor mensen met langdurige psychiatrische problemen. Bijvoorbeeld voor wie verslavingszorg nodig heeft. Een deel van de geestelijke gezondheidszorg valt onder uw zorgverzekering.
 • Gehandicaptenzorg
  Gehandicaptenzorg is voor wie leeft met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De zorg kan dan ook een leven lang nodig zijn. Er is een gevarieerd aanbod van zorg, gericht op thuis/zelfstandig wonen, wonen in een zorginstelling en dagbesteding. 
 • Gespecialiseerde behandeling
  Een aantal vormen van gespecialiseerde behandeling valt onder de Wet langdurige zorg. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleren van nieuwe vaardigheden, het leren omgaan met een beperking en het voorkomen dat klachten verergeren. De behandeling kan individueel zijn, of in een groep.
 • Hulpmiddel bij verblijf in een zorginstelling
  Woont u in een Wlz-instelling, zoals een verpleeghuis of verzorgingshuis of instelling voor gehandicaptenzorg? En wordt u daar behandeld? Als u een hulpmiddel of een rolstoel nodig hebt, zorgt de zorginstelling hiervoor. Vraag uw zorginstelling of de Wet langdurige zorg het hulpmiddel betaalt. Als dat niet zo is, kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar of de gemeente (voor de Wmo).
 • Logeeropvang
  Logeeropvang is kortdurend verblijf in een zorginstelling (een aantal etmalen per week of opvang tijdens vakanties). Het is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. De Wet langdurige zorg vergoedt maximaal 156 etmalen logeeropvang per jaar.
 • Palliatief terminale zorg

  Palliatief terminale zorg omvat de zorg in de laatste levensfase, zoals verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Ontvangt u Wlz-zorg? Dan kunt u palliatief terminale zorg thuis, in een verpleeghuis of in een hospice ontvangen. Als palliatief terminale zorg nodig is, kan de zorgaanbieder deze extra zorg direct inzetten als er een verklaring is van de behandelend arts van de cliënt. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht.

  Hebt u een pgb voor Wlz-zorg en is dit niet voldoende voor het inkopen van palliatief terminale zorg? Vraag dan extra budget bij ons aan. U hebt hiervoor een verklaring nodig van de behandelend arts en een eenvoudig budgetplan.

  Lees de informatie van de overheid over palliatief terminale zorg.

 • Partneropname
  Bij opname in een Wlz-instelling voor verpleging en verzorging (bijvoorbeeld een verpleeghuis) of gehandicaptenzorg, kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen naar deze instelling. Dit kan ook als uw partner zelf geen indicatie heeft voor Wlz-zorg.
 • Tandarts

  U betaalt geen kosten voor de tandarts als u verblijft in: 

  • een verpleeghuis of 
  • een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of 
  • als u langer dan 3 jaar verblijft in een psychiatrische instelling, ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

  Daarnaast hebt u een geïndiceerd zorgprofiel inclusief behandeling nodig.

   
  Hebt u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering voor tandartszorg? Dan kan het zijn dat deze niet meer nodig is gedurende uw verblijf in een zorginstelling. Bijvoorbeeld omdat de Wet langdurige zorg de kosten waartegen u zich verzekert al betaalt. Wij adviseren u dit te bespreken met een medewerker van de zorginstelling en uw zorgverzekeraar. Hier ziet u hoe u controleert of u uw aanvullende verzekering kunt opzeggen.
   
  Wilt u een aanvullende verzekering opzeggen? Dat doet u bij uw zorgverzekeraar.

   

 • Toeslagen

  Wie thuis wil blijven wonen, kan kiezen uit een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis of zijn zorg (deels) inkopen met een persoonsgebonden budget.

  Om thuis wonen voor doelgroepen met een zeer intensieve zorgvraag mogelijk te maken kan in de Wlz een beroep worden gedaan op de toeslagen:

  • Extra kosten thuis;
  • Beademing thuis (invasieve beademing of non-invasieve beademing);
  • Meerzorg. 

  Hebt u zorg nodig die qua omvang en/of inhoud niet past binnen het geïndiceerde (best passende) zorgprofiel én/of biedt het bijbehorende budget onvoldoende ruimte om de zorg te betalen die nodig is? Dan is er mogelijk sprake van meerzorg. Iemand die thuis woont kan een beroep doen op de regeling Meerzorg als duidelijk is dat via de regeling Extra kosten thuis of de toeslag Beademing thuis geen oplossing gevonden wordt voor de extra zorgbehoefte.

  Voor het toekennen van de toeslagen gelden een aantal criteria. Wij beoordelen de aanvragen. De toeslag Meerzorg thuis geldt niet voor alle zorgprofielen en Meerzorg is niet te combineren met een toeslag Extra kosten thuis of toeslag Beademing thuis. 

  Als u denkt voor een toeslag in aanmerking te komen bespreek dit dan met uw zorgverlener. U kunt ook bellen met Klantadvies voor informatie en advies.

  De aanvraag voor de toeslagen in zorg in natura loopt via de zorgverlener die bij u thuis de zorg biedt.

  Lees verder over het aanvragen van een toeslag als u een pgb hebt

   
 • Verpleging en verzorging in een instelling
  Verpleging en verzorging in een instelling is voor wie zorg nodig heeft en daardoor niet langer thuis kan wonen. Bijvoorbeeld als u zorg nodig heeft vanwege ouderdom of dementie. U kunt dan terecht in een verpleeghuis, verzorgingshuis of woonzorgcentrum. Wat voor u de beste woonvorm is, hangt af van hoeveel zorg u nodig hebt. 
 • Vervoer

  Vervoerskosten komen afhankelijk van uw situatie voor uw eigen rekening of u ontvangt een vergoeding van uw zorgverzekeraar, uw gemeente, het UWV of vanuit de Wet langdurige zorg.

  Mensen die thuis wonen met zorg vanuit de Wet langdurige zorg, kunnen het vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling krijgen vanuit de Wlz. Een voorwaarde is dat u niet zelfstandig kunt reizen met eigen of openbaar vervoer. Het CIZ geeft op uw indicatie aan of u in aanmerking komt voor vervoer. De Wlz-instelling regelt dan het vervoer.

  Let op: regelt de gemeente voor u de dagbesteding en valt het onder de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet? Vraag in dat geval bij uw gemeente wat de mogelijkheden zijn voor vervoer of vergoeding daarvan.

 • Zorg thuis

  Zorg thuis is er voor mensen met een Wlz-indicatie en deze zorg graag thuis willen ontvangen.  Bij wie u terecht kunt voor het aanvragen thuiszorg, hangt af van uw situatie:

  1. Staat u op een wachtlijst voor opname in een instelling?
   Hebt u een indicatie voor zorg in een instelling? Zolang daar geen plek is en u op een wachtlijst staat, hebt u recht op zorg in de thuissituatie. Hiermee overbrugt u de periode die u zelfstandig woont tot u verhuist naar een instelling. Dit heet dan ook overbruggingszorg. U kunt bij ons terecht voor de mogelijkheden die er zijn. We bespreken graag met u welke zorg het beste past bij uw situatie en hoe die zorg geleverd wordt. 
  2. Hebt u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig? Dan hebt u waarschijnlijk een indicatie voor een  hoog zorgzwaartepakket. Dat is een indicatie voor intensieve zorg en toezicht dichtbij. U kunt thuis blijven wonen en daar zorg ontvangen. Wij regelen deze zorg voor u. 

  Wilt u zorg thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op.  

   
 • Zorg in het buitenland
  Wlz-verzekerden kunnen in bepaalde situaties (een vergoeding voor) Wlz-zorg in het buitenland ontvangen. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. Op de website van het >> Zorginstituut Nederland vindt u meer uitleg over Wlz-zorg in het buitenland.
Advies nodig?
We helpen u graag verder.
Bij wie moet u zijn voor welke zorg?

De overheid heeft een digitale wegwijzer voor wie zorg of ondersteuning zoekt. U brengt stap voor stap uw situatie in kaart. Daarna ziet u welke mogelijke oplossingen het beste bij u passen.

Kies een zorgverlener
In de zorggids vindt u zorgverleners waarmee we afspraken hebben gemaakt over het leveren van langdurige zorg. 
Kwartiermaker
Kwartiermaker
Monique Bosma (49) kreeg in 2012 een hersenbloeding. Ze woont nu bij Volckaert. “Iedereen zegt dat het zo goed met me gaat sinds ik hier woon.” Bij de zorgorganisatie staat ‘eigenaarschap’ centraal. Daarom zijn enkele bewoners gevraagd voor een plek in het Management Team. Ook Monique Bosma praat hier elk kwartaal mee.