Toeslag aanvragen

Hebt u recht op Wlz-zorg en wilt u dat ontvangen in de vorm van een persoonsgebonden budget? Dan kan het zijn dat u daarmee niet voldoende zorg kunt krijgen. U kunt dan recht hebben op een toeslag. Deze toeslag moet u aanvragen, net als het pgb. U leest hier welke toeslagen er zijn, welke voorwaarden er gelden en  hoe u een toeslag aanvraagt.

Wanneer vraagt u een toeslag aan?

U kunt een toeslag tegelijk met uw pgb aanvragen. Het mag ook later.

 

Hoe vraagt u een toeslag aan?

Denkt u dat u recht te hebben op één van de toeslagen? Neem dan telefonisch contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen en hoe u dat doet. U ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier en u hoort wat er daarna gebeurt. 

 

Welke toeslagen zijn er?

Er zijn verschillende toeslagen:

Regel uw pgb-zaken online

Persoonlijk assistentiebudget

 • Wat is het?

  Dit is een extra bedrag dat u bovenop uw persoonsgebonden budget krijgt. Hiermee kunt u één of meerdere personen als persoonlijk assistent inzetten waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen en kunt deelnemen aan de maatschappij. 
 • Voor wie is het?
  • U hebt 24 uur per dag toezicht of zorg nodig, anders kan dit gevaarlijk of levensbedreigend voor u zijn
  • U bent ouder dan 18 jaar 
  • U hebt een zware lichamelijke beperking           
  • U kunt zelfstandig belangrijke beslissingen nemen
  • De zorg thuis krijgt u op een verantwoorde en doelmatige manier. Dat betekent dat u de zorg krijgt die het beste bij u past en dat deze zorg van een goede kwaliteit is.
  • U hebt een indicatie voor de volgende zorgprofielen (deze staan in uw indicatiebesluit):
   • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 LG), 
   • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  (zorgzwaartepakket 6 LG) 
   • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 7 LG),  
   • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding  (zorgzwaartepakket 7 VV) 
   • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgzwaartepakket 8 VV)
 • Hoe hoog is de toeslag?
  Als wij u een persoonlijk assistentie budget geven, verhogen wij uw persoonsgebonden budget tot maximaal  € 230.735. Deze verhoging geldt voor 2018. Tot welk bedrag wij uw pgb precies ophogen hangt af van uw persoonlijke situatie.
 • Welke voorwaarden gelden er?
  Meer informatie en de voorwaarden kunt u terugvinden in artikel 5.15a van de Regeling langdurige zorg en in het protocol regeling Meerzorg.

Meerzorg

 • Wat is het?

  Als u minimaal 25% meer zorg per week nodig hebt dan in uw indicatiebesluit staat, kunt u meerzorg aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als de zorg die u op dit moment krijgt niet voldoende is. Of als er iets in uw leven is veranderd, waardoor u tijdelijk of voor langere tijd meer zorg nodig hebt. 
 • Welke voorwaarden gelden er?

  Wij toetsen uw aanvraag aan artikel 2.2 van de Regeling langdurige zorg en aan het protocol Meerzorg. Wij toetsen in ieder geval op deze twee voorwaarden:  

  1. U hebt 25% méér zorg nodig dan u op dit moment krijgt. Kijk samen met een zorgverlener of dit in uw situatie het geval is. Uw zorgverlener kan ook meedenken over andere oplossingen, zoals het op een andere manier besteden van uw huidige pgb. Of misschien kunt u met uw zorgverlener afspreken dat u minder gaat betalen voor de zorg die hij/zij u geeft.  
  2. U hebt een indicatie voor één van deze zorgprofielen of zorgzwaartepakketten:
  • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 LG)
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 6 LG)
  • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 7 LG)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (zorgzwaartepakket 7 VV)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgzwaartepakket 8 VV)
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 VG)
  • (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (zorgzwaartepakket 7 VG)
  • Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (zorgzwaartepakket 8 VG)
  • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 ZGvis)
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 3 ZGaud)

  Bent u Wlz-indiceerbaar en is uw pgb berekend op basis van de functies en klassen die in uw indicatiebesluit staan? Dan kunt u ook Meerzorg aanvragen als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Extra kosten thuis

 • Wat is het?

  Dit is een toeslag voor als u of uw kind intensieve of extra zorg nodig heeft en thuis wilt blijven wonen.
 • Welke voorwaarden gelden er?

  U kunt een aanvraag indienen voor extra kosten thuis als u: 

  • jonger bent dan 23 jaar en thuis wilt wonen bij (één van) uw ouders, óf
  • één of meer kinderen onder de 18 jaar hebt die thuiswonend zijn, óf
  • alleen een somatische aandoening/beperking of een lichamelijke/zintuiglijke handicap hebt en thuis wilt wonen om te kunnen werken of om een opleiding of studie te doen en daarna te gaan werken, óf
  • Wlz-indiceerbaar bent en uw persoonsgebonden budget berekend is op basis van de functies en klassen die in uw indicatiebesluit staan.
  Meer informatie en de voorwaarden kunt u terugvinden in artikel 5.3 van de Regeling langdurige zorg en in het protocol meerzorg 2017/2018.
 • Hoe hoog is de toeslag?
  De toeslag is een verhoging van uw budget met maximaal 25%. 

Wooninitiatief

 • Wat is het?

  Deze toeslag is voor het betalen van kosten voor het organiseren van zorg en voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes in een wooninitiatief. Het is niet bestemd voor bijvoorbeeld woonlasten of huurkosten van gemeenschappelijke ruimtes.
 • Welke voorwaarden gelden er?

  Woont u in een wooninitiatief? Dan hebt u recht op de toeslag als het wooninitiatief aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners en zij ontvangen een persoonsgebonden budget
  • de bewoners wonen op 1 GBA-adres of op meerdere adressen die maximaal 100 meter van elkaar liggen
  • er is minimaal één gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen hebben

  U kunt dit nalezen in artikel 3.1.4 van het Besluit langdurige zorg. Het Besluit staat op www.wetten.nl.
  Het is ook belangrijk dat u de kosten die u met de toeslag betaalt, apart indient bij de Sociale Verzekeringsbank.

 • Hoe hoog is de toeslag?

  Deze toeslag bedraagt in 2017 € 4.102 per kalenderjaar. In 2018 is dat € 4.246.
Hebt u vragen over de toeslagen bij het pgb?
Wij helpen u graag verder, sturen u de informatie toe die u nodig hebt voor het aanvragen van de toeslag en leggen het vervolg aan u uit. 
Bent u het niet eens met onze beslissing?

Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. En als het nodig is, maken we meteen een correctie. U hoeft dan geen schriftelijk bezwaar meer te maken. Makkelijk en snel.