Zorg krijgen en betalen

Uw zorg kan starten als u toestemming hebt voor het krijgen van langdurige zorg, het pgb en de zorg die u daarmee wilt inkopen. Wanneer u de zorg ontvangt, krijgt u ook te maken met het bijhouden van uw administratie, het laten betalen van zorgverleners, het volgen van uw budget en controles.

Lees verder over:

Sociale verzekeringsbank betaalt uw zorgverleners

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw zorgverleners. U geeft daarvoor het te betalen bedrag door aan de SVB via een factuur, een urenbriefje of een maandelijks afgesproken bedrag.

U bewaakt uw budget

Via 'Mijn pgb' van de SVB kunt u uw budget en alle betalingen online bekijken. Hierin staat welk bedrag u al hebt uitgegeven en welk bedrag u nog over hebt. Het is belangrijk dat u dit goed in de gaten houdt. Daarmee voorkomt u dat uw budget te snel op raakt en u uw zorgverleners met eigen geld moet betalen.

 

Verandert er iets? Geef dat op tijd door

Geef wijzigingen in uw situatie meteen aan ons door. Bijvoorbeeld als u verhuist of tijdelijk in het buitenland verblijft (vóór vertrek doorgeven!). Regel dit online via MijnVGZzorgkantoor of neem op een andere manier contact met ons op.

Regel uw pgb-zaken online

Minderjarige budgethouder wordt 18

Is de budgethouder jonger dan 18 jaar? Dan zijn de ouders/verzorgers in de meeste gevallen de wettelijk vertegenwoordiger. Is de ouder/verzorger de enige zorgverlener, dan is een gewaarborgde hulp verplicht. 
Lees verder over waar u op moet letten bij het kiezen van de gewaarborgde hulp.

 • Wat gebeurt er als de budgethouder 18 jaar wordt?
  Meerderjarige budgethouders zijn zelf verantwoordelijk voor het persoonsgebonden budget. 
 • Gewaarborgde hulp kiezen voor budgethouders die 18 jaar worden

  Een gewaarborgde hulp ziet erop toe dat je de zorg krijgt die je nodig hebt. Deze sluit de zorgovereenkomsten af en voert de administratie. 

  • Had je voor je 18 werd ook een gewaarborgde hulp? En wil je dit graag zo laten? Dan hoef je niets door te geven. We gaan er dan vanuit dat je niets wil veranderen.
  • Je mag ook een andere gewaarborgde hulp kiezen. Geef je dan door wie het is? 

  Lees verder over waar je op moet letten bij het kiezen van de gewaarborgde hulp en hoe je het aan ons doorgeeft. We bellen je op als we je keuze ontvangen.

 • Bewindvoering of mentorschap regelen voor budgethouder die 18 wordt?

  Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor kinderen tot 18 jaar. Wordt het kind 18 jaar? Vanaf dat moment is het volgens de wet zelf verantwoordelijk en mag het zelfstandig beslissingen nemen. In het geval van langdurige zorg komt het echter vaker voor dat het meerderjarige kind niet in staat is zelf persoonlijke of financiële zaken te regelen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking. 
  In dat geval kunt u kiezen voor bewindvoering of mentorschap. Op de website van de rijksoverheid leest u welke mogelijkheden er zijn en hoe u dit aanvraagt. Let erop dat u dit ruim op tijd regelt.

Huisbezoeken

In 2017 gaan wij bij 33% procent van onze budgethouders op huisbezoek. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 • Waarom komen we op bezoek?

  Het doel van de huisbezoeken is om u te informeren en adviseren over het pgb. Wij willen graag van u persoonlijk horen of u tevreden bent over de zorg die u via uw pgb krijgt. Wij kijken samen met u welke zorg u inkoopt en of deze bij u past. Daarnaast controleren wij of u uw pgb besteedt waarvoor het is bedoeld. Om dat te kunnen doen, willen we tijdens het huisbezoek uw pgb-administratie inzien. Tenslotte beantwoorden we de vragen die u heeft over uw pgb of verwijzen u door naar de juiste instantie. Het is belangrijk dat u meewerkt aan het huisbezoek, dit is namelijk één van de verplichtingen als u een pgb heeft.

 • Wie mogen er aanwezig zijn?

  Tijdens het huisbezoek verwachten wij:

  • de budgethouder (degene met de Wlz-indicatie), voor zover dit mogelijk is. Voor schoolgaande kinderen onder de 18 jaar is aanwezig zijn niet verplicht;
  • de wettelijke vertegenwoordiger en/of gewaarborgde hulp, als hier sprake van is. We willen in dit geval de budgethouder wel graag even zien. De budgethouder hoeft dan niet bij het hele gesprek aanwezig te zijn.

  Alle aanwezigen moeten zich kunnen legitimeren. Als de budgethouder niet bij het gesprek kan zijn, zorgt u dan wel voor een (kopie) legitimatiebewijs?


  Medewerkers van een bemiddelingsbureau en zorgverleners mogen niet bij het gesprek aanwezig zijn. Zorgverleners die eerstegraads familie zijn van de budgethouder mogen wel aanwezig zijn. 

   
 • Wat gebeurt er na het huisbezoek?

  We gaan ervan uit dat alles in orde is. In dat geval verandert er niets. U houdt recht op een pgb zoals u gewend bent. Het kan zijn dat uw administratie niet (helemaal) op orde is. Of dat uw zorgverlener geen goede zorg verleent. Misschien besteedt u uw pgb niet aan de zorg waarvoor de Wlz is bedoeld. Dan ontvangt u van ons een brief met de uitkomsten van het gesprek. Daarin leest u ook wat we van u verwachten. Als wij vaststellen dat u uw pgb niet rechtmatig hebt besteed, kunnen wij genoodzaakt zijn om uw pgb te beëindigen. 

Jaarafrekening

Van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt u een budgetoverzicht. Hierop staat welk bedrag zij hebben betaald aan uw zorgverleners. U controleert dit overzicht en als u ermee akkoord bent, geeft u dat door aan de SVB. De SVB geeft dit vervolgens aan ons door en wij sturen u een jaarafrekening. 

 • Wat staat er op de jaarafrekening?

  Op de jaarafrekening staat het totale pgb dat wij u hebben toegekend en het bedrag dat de SVB aan uw zorgverleners heeft betaald.

 • Wanneer moet u wat terugbetalen?

  Het kan zijn dat u uw pgb of een deel daarvan moet terugbetalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als blijkt dat u heeft gefraudeerd. Of als u langer dan 13 weken in het buitenland bent geweest en dit niet aan ons hebt doorgegeven. Of als u uw pgb niet heeft besteed aan zorg waarvoor de Wlz is bedoeld of als u uw budget overschreden heeft, moet u terugbetalen. U krijgt hiervan een rekening.

 • Betaal op tijd, geen extra administratiekosten

  Betaal uw rekening op tijd, dan hoeft u geen extra administratiekosten te betalen. Als u na de betalingsherinnering nog niet heeft betaald, schakelen wij een incassobureau in. Dit betekent dat u ook de administratiekosten die het incassobureau maakt moet betalen. De hoogte van de administratiekosten hangt samen met de hoogte van het bedrag dat u moet terugbetalen. In de wet staat hoe het incassobureau deze kosten moeten berekenen.

Goed om te weten als u een pgb heeft

 • In welke situaties stopt een pgb?

  Het pgb eindigt:

  • als u blijvend bent opgenomen in een Wlz-instelling;
  • als u langer dan twee maanden bent opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis;
  • als u zich niet houdt aan de verplichtingen van de Regeling Langdurige zorg;
  • als u zelf vraagt om het pgb stop te zetten;
  • als u de zorg waarvoor u een pgb ontvangt in natura krijgt, lees verder over hoe u overstapt van een pgb naar zorg in natura;
  • als u niet langer een vast woonadres hebt;
  • als u failliet bent verklaard of als sprake is van schuldsanering op grond van de WSNP;
  • als u komt te overlijden;

  Ontvangt u ondersteuning van een gewaarborgde hulp? Dan eindigt het pgb ook als wij vinden dat die ondersteuning niet langer goed georganiseerd is.
  Meer informatie hierover vindt u in de Regeling Langdurige zorg, artikel 5.20.  

 • Hoe geeft u door dat u stopt met het pgb?

  Geldt voor u één van de situaties waarin een pgb stopt? Dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk per brief of via het contactformulier aan ons doorgeeft.

  Wilt u de zorg of een deel daarvan in natura ontvangen in plaats van met een persoonsgebonden budget? Neem dan contact op met onze afdeling Klantadvies

 • Wat gebeurt er bij fraude?

  Natuurlijk gaan wij ervan uit dat u uw pgb heeft besteed aan de zorg waarvoor het is bedoeld. Toch komt het helaas ook voor dat we een vermoeden van oneigenlijk gebruik of fraude hebben. In dat geval doen we eerst nader onderzoek. Als wij tijdens dit onderzoek onrechtmatigheden zien, ondernemen we verdere actie. Zo kunnen wij uw pgb beëindigen of u het advies geven om een andere zorgverlener te zoeken. Ook kunnen we een zorgverlener afkeuren, zodat u daar geen zorg meer kunt inkopen. In sommige situaties doen we aangifte bij de politie.


  Tot slot melden we de onrechtmatigheden aan het landelijke meldpunt dat deze signalen verzamelt. Dit doen we om ervoor te zorgen dat ook andere zorgkantoren actie kunnen ondernemen. Als blijkt dat u uw pgb niet heeft besteed aan de zorg waarvoor het is bedoeld, dan moet u dit terugbetalen.

   

  Lees verder in ons fraudebeleid

Brief SVB over overeenkomsten

De SVB stuurt een deel van de budgethouders (pgb) een brief over vernieuwen van oude zorgovereenkomsten. Heeft u deze brief ontvangen en heeft u er vragen over?

Heeft u vragen over het pgb?

Bijvoorbeeld over het huisbezoek of de jaarafrekening. Of hebt u een verschil van inzicht met een zorgaanbieder over de inzet van zorg en hebt u daarvoor bemiddeling nodig? Wij helpen u graag verder.


Bent u het niet eens met onze beslissing?

Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. En als het nodig is, maken we meteen een correctie. U hoeft dan geen schriftelijk bezwaar meer te maken. Makkelijk en snel.

'Je moet ook brutaal durven zijn'

BartBart de Bruin (33) heeft een onbekende spierziekte en een gedeeltelijke dwarslaesie. Dankzij een pgb organiseert hij zelf zijn zorg thuis met een team van zo’n vijftien tot twintig medewerkers. Om goede zorg te krijgen, heeft hij de nodige gevechten (en rechtszaken) moeten leveren. Welke lessen kunnen we van hem leren?

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen