Cliëntenraad

De cliëntenraad van een zorginstelling zorgt voor de belangen van cliënten. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en uit familieleden van cliënten. Dat zijn bijvoorbeeld ouders of kinderen van cliënten. Elke zorginstelling voor langdurige zorg (Wlz) heeft een cliëntenraad. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Lees verder over:

Wat doet een cliëntenraad?

Deze duidelijke video legt kort uit wat een cliëntenraad doet.


Rechten en plichten

De rechten en plichten van de zorginstelling en de cliëntenraad staan in een wet. Dat is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 

Daarin staat bijvoorbeeld dat de Wlz-zorginstelling:

  • een cliëntenraad moet hebben
  • middelen beschikbaar moet stellen zodat de cliëntenraad zijn werk kan doen
  • informatie moet geven en advies moet vragen bij het nemen van besluiten

De cliëntenraad heeft onder meer:

  • recht op informatie
  • recht op overleg
  • recht om te adviseren
  • recht van enquête

De koepels en steunpunten geven u meer uitleg hierover. 

 


Rol cliëntenraad bij kwaliteit van zorg

 

Cliëntenraad toetst kwaliteitsplannen

Zorginstellingen stellen kwaliteitsplannen op. Daarin staat hoe zij de kwaliteit van de zorg willen verbeteren. De cliëntenraad toetst deze kwaliteitsplannen. Sluit het wel aan bij de wensen van cliënten en hun naasten? 

 

Cliëntenraad spreekt zorgkantoor over kwaliteit

Ook het zorgkantoor heeft een taak in het letten op de kwaliteit van de zorg. Wij bezoeken daarvoor diverse locaties van zorginstellingen. Tijdens deze bezoeken gaan we graag in gesprek met cliënten en leden van de cliëntenraad. We willen op die manier een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken. Met de zorginstelling en cliëntenraad bespreken we mogelijkheden om de zorg verder te verbeteren en wat hiervoor nodig is.
We plannen ons bezoek samen met de zorginstelling in en vragen hen ervoor te zorgen dat ook de cliëntenraad aanwezig is. 

 

Deze video legt uit welke rol zorgkantoren hebben bij de kwaliteit van zorg.


Wat kan het zorgkantoor betekenen voor een cliëntenraad?

We vinden het belangrijk dat de cliëntenraad haar rol goed kan vervullen. We betrekken u dan ook graag bij gesprekken met de zorginstelling. Het gaat dan om:

  • het inkoopgesprek
  • het locatiebezoek over kwaliteit

Daarnaast organiseren we afzonderlijke gesprekken of bijeenkomsten met cliëntenraden. Daarin delen we informatie en horen we graag van u wat er speelt en waarbij we u kunnen helpen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de rechten van cliënten.

Nuttig

Lees de informatie voor zorgaanbieders over:


Meer informatie over cliëntenraad en medezeggenschap

Cliëntenraden kunnen bij verschillende koepels en steunpunten terecht voor meer informatie. Bijvoorbeeld:

Ook cliënten van zorginstellingen kunnen hier terecht voor informatie en advies over de zorg en de rechten die zij hebben. 

 


Contact

Heeft u vragen voor ons? Neem dan contact op met de zorginkoper voor uw zorginstelling of stuur een e-mail naar inkoopwlz@vgz.nl.  

'Geloof als leidraad'

VGZ Zusters in BoxmeerPassende langdurige zorg die aansluit bij een kerkelijke leefstijl. Daarvan is Huize Winterdijk een voorbeeld. Ouderen uit de Gereformeerden Gemeenten in Nederland kunnen er wonen en leven zoals ze gewend waren. Wat betekent dat voor hen? 

'De juiste vorm vinden'
De juiste vorm vindenKlanten van zorgorganisaties hebben een stem in het zorgaanbod. Zij worden vertegenwoordigd door cliëntenraden. Hun inbreng is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De rol van cliëntenraden verandert echter.  
'Cliëntenraad als partner namens onze klanten'

Elk signaal kan het begin zijn van een mooie verandering. Dat is mijn motto. Neem het signaal dat we kregen van een cliëntenraad in Dordrecht: ‘Er zijn te weinig woningen beschikbaar voor licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen, waardoor zij te lang in de instelling wonen’. We namen contact op met de gemeenten en inventariseerden de beschikbare woningen. Het leidde tot verbetering. Jongeren kunnen nu eerder uit een instelling doorstromen naar een woonsituatie met meer zelfstandigheid, eigen regie en de noodzakelijke zorg op de achtergrond.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen