Cliëntenraad

De cliëntenraad van een zorginstelling zorgt voor de belangen van cliënten. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en uit familieleden van cliënten. Dat zijn bijvoorbeeld ouders of kinderen van cliënten. Elke zorginstelling voor langdurige zorg (Wlz) heeft een cliëntenraad. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Lees verder over:

Wat doet een cliëntenraad?

Deze duidelijke video legt kort uit wat een cliëntenraad doet.


Rechten en plichten

De rechten en plichten van de zorginstelling en de cliëntenraad staan in een wet. Dat is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 

Daarin staat bijvoorbeeld dat de Wlz-zorginstelling:

  • een cliëntenraad moet hebben
  • middelen beschikbaar moet stellen zodat de cliëntenraad zijn werk kan doen
  • informatie moet geven en advies moet vragen bij het nemen van besluiten

De cliëntenraad heeft onder meer:

  • recht op informatie
  • recht op overleg
  • recht om te adviseren
  • recht van enquête

De koepels en steunpunten geven u meer uitleg hierover. 

 


Rol cliëntenraad bij kwaliteit van zorg

 

Cliëntenraad toetst kwaliteitsplannen

Zorgaanbieders stellen plannen op over kwaliteit. Hiervoor zijn kwaliteitskaders opgesteld. Cliëntenraden hebben rol in het beoordelen van deze kwaliteitsplannen. Waar let u dan op? Wat is belangrijk? Hieronder staan aandachtspunten voor het beoordelen van de kwaliteitsplannen en handige websites en hulpmiddelen. 

Belangrijke aandachtspunten bij toetsen kwaliteit

1. Profiel zorgorganisatie
Kunt u zich vinden in het verhaal? 
Herkent u zich in de visie?

2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling
Als dit de personeelssamenstelling is, is dit dan voldoende om de organisatiedoelen te behalen?
Past de personeelssamenstelling bij de cliëntensamenstelling?

3. Situatie beschrijving van het nu
Kunt u zich vinden in de situatiebeschrijving, maar vooral ook in de waardering?
In hoeverre kan de cliëntenraad invloed op de beschrijving uitoefenen?

4. Verbeterparagraaf op locatie
Gaan de verbeterplannen over onderwerpen waarvan u ook vindt dat daar verbetering nodig is? 
Passen de plannen bij de locaties? 
Is er ruimte om te leren?

Voor meer informatie over deze aandachtspunten kunt u terecht bij Zeggenschap.nu.

Handreiking van LOC

Het LOC heeft een Handreiking voor cliëntenraden ontwikkeld. Deze is gericht op het beoordelen van kwaliteitsplannen. Lees de Handreiking.

Bijeenkomst LOC 4 september 2019 

Op 4 september 2019 houdt het LOC de workshop Kwaliteitsplan en de rol van cliëntenraden. Leden kunnen deze gratis bezoeken. 
Bezoek de website van het LOC voor meer informatie.

Netwerkbijeenkomsten NCZ

De Stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) organiseert netwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden. Leden kunnen deze gratis bezoeken. 
Bezoek de website van de NCZ voor data en het programma.

 

Cliëntenraad spreekt zorgkantoor over kwaliteit

Ook het zorgkantoor heeft een taak in het letten op de kwaliteit van de zorg. Wij bezoeken daarvoor diverse locaties van zorginstellingen. Tijdens deze bezoeken gaan we graag in gesprek met cliënten en leden van de cliëntenraad. We willen op die manier een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken. Met de zorginstelling en cliëntenraad bespreken we mogelijkheden om de zorg verder te verbeteren en wat hiervoor nodig is.
We plannen ons bezoek samen met de zorginstelling in en vragen hen ervoor te zorgen dat ook de cliëntenraad aanwezig is. 

 

Deze video legt uit welke rol zorgkantoren hebben bij de kwaliteit van zorg.


Wat kan het zorgkantoor betekenen voor een cliëntenraad?

We vinden het belangrijk dat de cliëntenraad haar rol goed kan vervullen. We betrekken u dan ook graag bij gesprekken met de zorginstelling. Het gaat dan om:

  • het inkoopgesprek
  • het locatiebezoek over kwaliteit

Daarnaast organiseren we afzonderlijke gesprekken of bijeenkomsten met cliëntenraden. Daarin delen we informatie en horen we graag van u wat er speelt en waarbij we u kunnen helpen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de rechten van cliënten.

Nuttig

Lees de informatie voor zorgaanbieders over:


Meer informatie over cliëntenraad en medezeggenschap

Cliëntenraden kunnen bij verschillende koepels en steunpunten terecht voor meer informatie. Bijvoorbeeld:

Ook cliënten van zorginstellingen kunnen hier terecht voor informatie en advies over de zorg en de rechten die zij hebben. 

 


Contact

Heeft u vragen voor ons? Neem dan contact op met de zorginkoper voor uw zorginstelling of stuur een e-mail naar inkoopwlz@vgz.nl.  

'Geloof als leidraad'

VGZ Zusters in BoxmeerPassende langdurige zorg die aansluit bij een kerkelijke leefstijl. Daarvan is Huize Winterdijk een voorbeeld. Ouderen uit de Gereformeerden Gemeenten in Nederland kunnen er wonen en leven zoals ze gewend waren. Wat betekent dat voor hen? 

'De juiste vorm vinden'
De juiste vorm vindenKlanten van zorgorganisaties hebben een stem in het zorgaanbod. Zij worden vertegenwoordigd door cliëntenraden. Hun inbreng is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De rol van cliëntenraden verandert echter.  
'Cliëntenraad als partner namens onze klanten'

Elk signaal kan het begin zijn van een mooie verandering. Dat is mijn motto. Neem het signaal dat we kregen van een cliëntenraad in Dordrecht: ‘Er zijn te weinig woningen beschikbaar voor licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen, waardoor zij te lang in de instelling wonen’. We namen contact op met de gemeenten en inventariseerden de beschikbare woningen. Het leidde tot verbetering. Jongeren kunnen nu eerder uit een instelling doorstromen naar een woonsituatie met meer zelfstandigheid, eigen regie en de noodzakelijke zorg op de achtergrond.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen