Extra zorg nodig

Heeft u een Wlz-indicatie? Deze indicatie geeft aan welke zorg u kunt ontvangen uit de Wet langdurige zorg en om hoeveel zorg het gaat. Heeft u meer zorg nodig dan u op dit moment krijgt? In een aantal gevallen is het mogelijk de zorg uit te breiden. Hieronder leest u welke dat zijn. Vindt u het lastig te bepalen of u ervoor in aanmerking kunt komen? Neem dan contact met ons op. We adviseren u graag. 

Zorg uitbreiden

Misschien is het mogelijk de zorg die u krijgt in overleg met uw zorgverlener uit te breiden. Dan krijgt u meer zorg die nog past binnen uw indicatie.

 

Andere ondersteuning

Heeft uw gemeente voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Kijk hier waar u nog meer terecht kunt.

Nieuwe indicatie aanvragen

Hebt u nog wel de juiste indicatie voor zorg? Of is uw situatie veranderd en hebt u een 
zwaardere indicatie nodig om de zorg te kunnen krijgen die u nodig hebt? Bespreek dit met uw zorgverlener. Misschien is het nodig een nieuwe indicatie aan te vragen bij het CIZ.

Extra zorg aanvragen

Biedt uw indicatie geen ruimte om de zorg die u krijgt uit te breiden? In verschillende situaties is het mogelijk toch extra zorg te krijgen: 

Hieronder leest u waar het om gaat, voor wie het is en welke voorwaarden er gelden. Wij toetsen of u ervoor in aanmerking komt. Bespreek met uw zorgverlener wat in uw situatie de beste oplossing is of neem telefonisch contact met ons op. We adviseren u graag over de beste zorg in uw persoonlijke situatie. 

 

Extra zorg thuis voor de periode tot opname in een zorginstelling

 • Wat is het?
  Dit is extra zorg die u thuis ontvangt en die duurt tot u bent opgenomen in een zorginstelling. Hiermee overbrugt u de periode tot opname. Het heet overbruggingszorg. U kunt deze extra zorg maximaal 13 weken ontvangen. 
 • Voor wie is het?
  Deze zorg is er voor wie de gezondheidssituatie zo ernstig is, dat opname in een zorginstelling nodig is. U kunt er echter nog niet terecht en blijft daardoor langer thuis wonen. Om ervoor te zorgen dat thuis wonen verantwoord blijft, kan extra zorg nodig zijn. Lees ook welke voorwaarden er gelden. 
 • Welke voorwaarden gelden er?

  Deze extra zorg is er voor uitzonderlijke situaties:

  • Uw gezondheidssituatie is zo ernstig, dat opname op korte termijn noodzakelijk is;
  • U kunt nog niet in een zorginstelling terecht en staat ongewild op een wachtlijst; 
  • De zorg die u thuis ontvangt of de reguliere zorg die u kunt krijgen is niet toereikend waardoor de situatie thuis niet verantwoord meer is;
  • Afhankelijk van uw situatie en/of de extra kosten voor de in te regelen overbruggingszorg accepteert u dat u (tijdelijk) wordt opgenomen bij een zorginstelling die niet uw voorkeur heeft.
   

Meerzorg bij intensieve zorgvraag

 • Wat is het?
  Dit is extra zorg die u kunt ontvangen als u minimaal 25% meer zorg per week nodig hebt dan in uw indicatiebesluit staat. Deze extra zorg heet meerzorg.
 • Voor wie is het?

  Deze extra zorg is bestemd voor wie niet voldoende Wlz-zorg krijgt en waarbij het niet mogelijk is de Wlz-zorg binnen de indicatie uit te breiden. Bijvoorbeeld als er in uw leven iets is veranderd, waardoor u tijdelijk of voor langere tijd meer zorg nodig hebt. Zo kunnen er vanwege een aandoening veel zorgmomenten of veel één-op-één begeleiding op een dag nodig zijn.

 • Welke voorwaarden gelden er?

  Minimaal 25% méér zorg nodig

  Om deze extra zorg te ontvangen hebt u minimaal 25% méér Wlz-zorg nodig dan u op dit moment krijgt en in het indicatiebesluit staat. Samen met uw zorgverlener bespreekt u of dat in uw situatie het geval is. Uw zorgverlener kan u hierover adviseren.

  Indicatie voor een specifiek zorgprofiel of zorgzwaartepakket

  Daarnaast hebt u een indicatie voor één van deze zorgprofielen of zorgzwaartepakketten: 

   

   Zorgprofiel Zorgzwaartepakket 
   Wonen met begeleiding en intensieve verzorging  5 LG
   Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  6 LG
   Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging   7 LG
   Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding   7 VV
   Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging  8 VV
   Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging   5 VG
   (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering   7 VG
   Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging   8 VG
  Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging   5 ZGvis
  Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging   3 ZGaud

  Bent u Wlz-indiceerbaar?

  Valt u onder de vangnetregeling  Wlz-indiceerbaar? Ook dan kunt u deze extra zorg aanvragen, als u minimaal 25% méér zorg nodig hebt dan binnen uw indicatie mogelijk is. 

   

Extra kosten thuis

 • Wat is het?
  Dit is zorg voor als u intensieve of extra zorg nodig heeft en thuis wilt blijven wonen. 
 • Om hoeveel zorg gaat het?
  U krijgt hiermee maximaal 25% meer zorg dan in uw indicatie staat. 
 • Welke voorwaarden gelden er?

  Deze extra zorg is mogelijk als thuis wonen verantwoord is. Uw zorgkantoor kan dit beoordelen.

Beademing

 • Voor wie is het?

  Wie beademing nodig heeft en thuis wil wonen, kan bepaalde vormen van beademing ontvangen via een toeslag.

 • Welke voorwaarden gelden er?

  De beademingstoeslag thuis is mogelijk bij:

  • non-invasieve beademing via een mond- of neuskapje;
  • invasieve beademing via een tracheostoma. 

  Voorwaarde is wel dat de zorg thuis verantwoord is. Deze beademing hoeft niet apart aangevraagd te worden. De zorgaanbieder geeft aan ons door dat er sprake is van een bijzondere situatie. U hoeft daar zelf niets voor te doen.


  De toeslag voor beademing is niet mogelijk als u:

  • zuurstof toegediend krijgt via een ‘brilletje of flowsnor’;
  • incidenteel zuurstof nodig hebt;
  • het zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten. 
   

Gespecialiseerd verpleegkundig handelen na ontslag uit ziekenhuis

 • Wat is het?
  Het gaat om verpleegkundige handelingen die nodig zijn vanwege een medisch-specialistische ingreep na ontslag uit het ziekenhuis. Bijvoorbeeld het verzorgen van een wond of het toedienen van injecties.
 • Welke voorwaarden gelden er?

  Past de zorg niet binnen uw indicatie? Dan kan de zorgaanbieder een aanvraag bij ons indienen en aangeven dat het gaat om een bijzondere situatie. U hoeft daar zelf niets voor te doen. 

Palliatief terminale zorg (zorg in de laatste levensfase)

 • Wat is het?

  Palliatief terminale zorg omvat de zorg in de laatste levensfase, zoals verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Ontvangt u Wlz-zorg? Dan kunt u palliatief terminale zorg thuis, in een verpleeghuis of in een hospice ontvangen. 

 • Welke voorwaarden gelden er?

  Als palliatief terminale zorg nodig is bij een levensverwachting van korter dan 3 maanden kan de zorgaanbieder deze extra zorg direct inzetten. Daarvoor is een terminaliteitsverklaring nodig van de behandelend arts van de cliënt. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht of tot de cliënt zodanig verbetert dat er geen sprake meer is van een terminale levensfase. 

Advies nodig?
We helpen u graag verder.
Heeft u een pgb en heeft u extra zorg nodig?

Misschien kunt u een toeslag krijgen op uw persoonsgebonden budget.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft een animatie gemaakt met heldere uitleg over meerzorg in de gehandicaptenzorg. 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord