Extra middelen

Aanvragen middelen verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg    

 

Landelijk is er €100,- miljoen beschikbaar voor het verbeteren van kwaliteit in verpleeghuizen. Hieronder alle informatie over de aanvraagprocedure. 

Indienen plannen extra middelen voor verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg (landelijk € 100 mln.) 
In de Kamerbrief over Kwaliteitskader en manifest “Scherp op Ouderenzorg” van 13 januari jl. kondigde VWS aan dat € 100 mln. extra wordt ingezet voor verbetering van de kwaliteit van verpleeghuiszorg.

 

VWS zet de extra € 100 mln. in om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg aantoonbaar te verbeteren
De middelen worden ingezet op die locaties waar verbetering van kwaliteit het hardst nodig is. Daarmee wil VWS de situatie voor cliënten en zorgmedewerkers verbeteren. Het gaat om incidentele middelen die VWS in 2017 aan deze verpleeghuizen beschikbaar stelt. 

 

Zorgaanbieders dienen hun aanvraag in bij hun zorgkantoor.
De afgelopen weken werkten VWS, zorgkantoren en NZa aan de werkwijze voor het indienen van aanvragen en toekennen van de extra middelen. Gezamenlijk is een procesbeschrijving opgesteld over de verdeling € 100 mln. voor verbetering van de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Deze leest u hier. In de procesbeschrijving staan:

  • de bedoeling is van de extra middelen;
  • de doelgroep en voorwaarden voor inzet van de middelen;
  • het selectieproces;
  • de technische verwerking;
  • het overzicht met de verwachte planning.

 

Tot uiterlijk 1 mei 2017 kunnen zorgaanbieders hun aanmeldingsformulier indienen.
Als uw instelling aan de voorwaarden voldoet, meldt u zich voor 1 mei 2017 aan via het aanmeldingsformulier bij het zorgkantoor voor welke locaties u een aanvraag wilt indienen. Graag een getekende versie (.pdf) en de excel-versie voor verwerking indienen. 

 

U stuurt het aanmeldingsformulier via e-mail naar : ZKT.Zorginkoop@vgz.nl
Stuurt u uw zorginkoper voor de volledigheid een cc. van de e-mail?

 

Heeft u vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met het zorgkantoor via het e-mailadres: ZKT.Zorginkoop@vgz.nl

 

Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 1 mei 2017.