Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten. Hierdoor kan de cliënt weloverwogen keuzes maken over de zorg. Hieronder leest u meer over het contracteren van onafhankelijke cliëntondersteuning, hoe u zich inschrijft en een tijdpad. 

Verlenging OCO-beleid

De zorgkantoren hebben besloten om het Inkoopkader OCO 2018-2020 te verlengen met 1 jaar. We hebben een Addendum opgesteld met een aantal aanpassingen voor 2021. Het afgelopen jaar was er veel aandacht voor cliëntondersteuning en begin 2021 worden resultaten van Pilots Volwaardig leven opgeleverd. Voor de Inkoop van 2022 en volgende jaren willen we hier gebruik van maken. 

Toelichting contractering

Heeft u al een overeenkomst met ons voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz? Dan verlengen we deze voor 2021 met 1 jaar.

Heeft u nog geen overeenkomst met ons voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz? Dan kunt u een offerte bij ons indienen voor het leveren van cliëntondersteuning in 2021 in de regio(‘s) waarin u actief bent. 

In het inkoopbeleid en de overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning 2021 staat (net zoals in 2018 t/m 2020) welke eisen gesteld worden. Wij vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, voldoen aan bepaalde (kwaliteits)eisen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over deskundigheid op het gebied van cliëntondersteuning van de doelgroepen en toegankelijkheid voor cliënten. In het inkoopkader en de overeenkomst zijn deze eisen nader ingevuld.

Verder willen wij u er op attenderen dat per regio maximaal vier organisaties in aanmerking komen voor een overeenkomst. Het aantal organisaties per regio is beperkt, omdat we willen voorkomen dat het aanbod en de expertise over cliëntondersteuning te veel versnipperd is. Het inkoopkader ‘Inkoop Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020’ blijft gehandhaafd. Er zijn echter enkele aanpassingen voor 2021 die we hebben opgenomen in een addendum 2021.

 

Wijzigingen per 2021

De zorgkantoren voeren voor 2021 enkele beleidswijzigingen en een tariefwijziging door op het Inkoopkader Onafhankelijke cliëntondersteuning 2018-2020 en Addendum 2020. In het Addendum OCO 2021 treft u deze wijzigingen aan. De belangrijkst wijzigingen zijn: 

  • Clienttevredenheidsonderzoek niet meer vormvrij, maar conform landelijke afspraak.
    OCO-organisaties nemen deel aan het eenduidig, integraal, landelijk cliëntervaringsonderzoek en informeren het zorgkantoor minimaal twee keer per jaar over de uitkomsten.
  • Landelijke rapportage OCO
    De informatie die de OCO via het maandelijkse format wordt verstuurd, wordt  in 2021 gebruikt voor landelijke rapportage.
  • Tarief 2021.
    Het tarief voor 2021 is gebaseerd op het tarief voor 2020 inclusief een eenmalige indexering van 2,52% en bedraagt € 73,82. 
 

Documenten onafhankelijke cliëntondersteuning 2021

Addendum 2021 op inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 (Nieuw)
Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020
Addendum Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2020
Bestuursverklaring 2021 (Nieuw)
Eenjarige overeenkomst 2021 (Nieuw)
Addendum 2021 op overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 (Nieuw)
Instemmingsverklaring 2021 (Nieuw)
Format productie 2021 (Nieuw)
Format offerte 2021 (Nieuw)
Landelijke visie op (onafhankelijke) cliëntondersteuning van zorgkantoren
Ontwikkelagenda onafhankelijke cliëntondersteuning
Beroepscode (op website www.bmcb.nl) 
Beroepsprofiel (op website www.bmcb.nl) 

Een volledig overzicht van de geldende eisen voor onafhankelijke cliëntondersteuning in 2021 vindt u in Addendum 2021 op inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020, bijlage 1: Meerjaren inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 en bijlage 2: Addendum Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2020.

 

Nota van Inlichtingen inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning 2021

Naar aanleiding van vragen van OCO-organisaties over het inkoopbeleid 2021, hebben we de enkele correcties en aanvullingen opgenomen in het Addendum 2021 op het verlengde Inkoopkader OCO 2018-2020. Deze maken deel uit van het inkoopkader 2021.
Nota van Inlichtingen op addendum 2021

 

Welke informatie levert u aan bij uw inschrijving?

  • Bestaande organisatie onafh. Cliëntondersteuning met meerjarige overeenkomst bij VGZ (2018-2020)

    Wij sturen organisaties met een meerjarenovereenkomst voor onafhankelijke cliëntondersteuning een brief met het verzoek om de volgende informatie op te sturen: 
    • Ingevulde en ondertekende instemmingsverklaring 2021
    Wij verzoeken u deze uiterlijk 31 juli 2020 om 17.00u te sturen naar oco@vgz.nl. Als u voor 2021 niet gecontracteerd wil worden, vragen wij ook om dit te melden via oco@vgz.nl. Uw huidige (meerjaren) overeenkomst Onafhankelijke Cliëntondersteuning voor 2020 blijft van toepassing. Aanvullend hierop krijgt u een bericht over de financiële afspraken voor 2021.
     
  • Bestaande organisatie onafh. Cliëntondersteuning met een aflopende overeenkomst 2020 bij VGZ

    Een bestaande organisatie met een eenjarige overeenkomst voor 2020 kan een verlenging krijgen voor 2021, tenzij u aangeeft voor 2021 niet gecontracteerd te willen worden. U kunt alleen een verlenging krijgen indien u nog steeds voldoet aan de minimumeisen. Wij zullen u hierover per brief informeren. Wij vragen u om de volgende documenten op te sturen: 
    • Ingevulde en ondertekende instemmingsverklaring 2021
    Wij verzoeken u deze uiterlijk 31 juli 2020 om 17.00u te sturen naar oco@vgz.nl 
     
  • Nieuwe organisatie onafhankelijke cliëntondersteuning zonder bestaande overeenkomst bij VGZ

    Een nieuwe organisatie kan een eenjarige overeenkomst krijgen tot en met 31 december 2021. Dat kan als u voldoet aan de minimumeisen uit het ‘Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2018-2020’ en het ‘Addendum Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2021’. Om in aanmerking te komen levert u minimaal de volgende documenten ingevuld aan:

    • Bestuursverklaring
    • Format voor prognose
    • Bewijs van machtiging om voor de organisatie te mogen tekenen
    • Verklaring omtrent gedrag
    • Uittreksel KvK
    • Overzicht van de aantallen cliëntondersteuners
    • In geval van inschrijving als samenwerkingsverband: een verklaring waaruit blijkt dat alle deelnemers hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel aanvaarden
    • Documenten ter onderbouwing van de inschrijving. 

    In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2018-2020 staat in detail omschreven welke informatie wij willen ontvangen ter onderbouwing van uw inschrijving. 
    U kunt zich tot uiterlijk 31 juli 2020 om 17.00u uur inschrijven voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning. Stuur uw inschrijving en bijbehorende documenten naar oco@vgz.nl.

    In het inkoopkader staat welke criteria wij hanteren in de beoordeling van uw inschrijving. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen wij welke organisaties we contracteren. Heeft u zich op tijd ingeschreven? Dan ontvangt u uiterlijk maandag 14 september 2021 bericht van ons. Daarin geven we aan of u in aanmerking komt voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak wij met u willen maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2021.

     
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord