Onafhankelijke cliëntondersteuning 2022

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten. Hierdoor kan de cliënt weloverwogen keuzes maken over de zorg. Hieronder leest u meer over het contracteren van onafhankelijke cliëntondersteuning, hoe u zich inschrijft en een tijdpad. 

Zorgkantoren contracteren Onafhankelijke Cliëntondersteuning voor 2022

Clientondersteuners helpen cliënten de eigen regie te versterken zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over de te ontvangen zorg. Wij lichten graag toe hoe de zorgkantoren onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor 2021.

Voor het jaar 2022 hanteren we een eenjarig inkoopkader

Belangrijke reden om voor dit moment geen meerjarenkader te ontwerpen, ligt in een aantal toekomstige ontwikkelingen die in 2022 verder uitgekristalliseerd wordt. De resultaten van de Pilots Volwaardig Leven en een aantal andere landelijke ontwikkelingen die nog lopen, vormen belangrijke input voor 2023 en verder. Vanaf 2023 zijn we van plan te gaan werken we met een meerjarig inkoopkader.

In het inkoopkader 2022 en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopkader 2022 en in de overeenkomst 2022 zijn deze eisen nader ingevuld.

Het contracteringsproces verloopt in een aantal stappen

Als u voor een overeenkomst in 2022 in aanmerking wil komen, dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken vóór1 augustus 2021. Op bladzijde 12 van het inkoopkader leest u welke documentatie u hiervoor aanlevert. Op bladzijde 13 leest u hoe het selectieproces in z’n werk gaat.
Uiterlijk 15 september hoort u of u in aanmerking komt voor een overeenkomst.

Documenten inkoop OCO 2022

Inkoopkader 2022  (aangepaste versie 28 juni 2021)
Overeenkomst 2022  (aangepaste versie 22 juni 2021)
Bestuursverklaring 2022
Format productie 2022 
Nota van Inlichtingen (publicatiedatum 30 juni 2021)


Welke informatie levert u aan bij uw inschrijving?

 • Een bestaande organisatie met een een- of meerjarige overeenkomst in 2022 kan een nieuwe overeenkomst aangaan voor 2023, tenzij u aangeeft voor 2023 niet gecontracteerd te willen worden. U kunt alleen een nieuwe overeenkomst aangeboden krijgen indien u nog steeds voldoet aan de minimumeisen. Wij zullen u hierover per brief informeren. Wij vragen u om het volgende document op te sturen: 

  • Ingevulde en ondertekende instemmingsverklaring 2023 inclusief bijbehorende bijlage(s)

  Wij verzoeken u deze uiterlijk 29 juli 2022 te sturen naar oco@vgz.nl.

   
   
 • Een nieuwe organisatie kan een eenjarige overeenkomst krijgen tot en met 31 december 2023. Dat kan als u voldoet aan de minimumeisen uit het ‘Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2023'. Om in aanmerking te komen levert u minimaal de volgende documenten ingevuld aan:

  • Bestuursverklaring

  • Format voor prognose

  • Bewijs van machtiging om voor de organisatie te mogen tekenen

  • Verklaring omtrent gedrag

  • Uittreksel KvK

  • Inschrijving UBO(‘s) UBO-register (niet ouder dan 6 maanden voor datum van inschrijving). Overzicht van de aantallen cliëntondersteuners (t.o.v. het overzicht van de totale personeelsformatie cliëntondersteuners) die zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie cliëntondersteuners en/of ingeschreven bij het beroepsregister voor cliëntondersteuners

  • In geval van inschrijving als samenwerkingsverband: een verklaring waaruit blijkt dat alle deelnemers hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel aanvaarden

  • Documenten ter onderbouwing van de inschrijving

  In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2023 staat in detail omschreven welke informatie wij willen ontvangen ter onderbouwing van uw inschrijving.

  U kunt zich tot uiterlijk 29 juli 2022 inschrijven voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning. Stuur uw inschrijving en bijbehorende documenten naar oco@vgz.nl.

  In het inkoopkader staat welke criteria wij hanteren in de beoordeling van uw inschrijving. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen wij welke organisaties we contracteren. Heeft u zich op tijd ingeschreven? Dan ontvangt u uiterlijk maandag 15 september 2022 bericht van ons. Daarin geven we aan of u in aanmerking komt voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak wij met u willen maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2023.