Aanvulling inkoopkader 2022-2023 transitiemiddelen

09-08-2022

VWS stelt voor 2022-2026 transitiemiddelen beschikbaar voor de Wlz om een aantal veranderingen in de langdurige zorg mogelijk te maken. In het coalitieakkoord en de voorlopige kaderbrief van 7 juli jongstleden staan een aantal maatregelen die nodig zijn om kwalitatief goede langdurige zorg organiseerbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden. Er liggen uitdagingen op het terrein van arbeidsmarkt, regionale samenwerking en het bevorderen van technologie en innovatie. Een omslag naar anders werken is nodig. Het realiseren van deze veranderingen en besparingen gaat niet vanzelf en daarom komen er dus transitiemiddelen.

Deze transitiemiddelen bestaan uit twee regiobudgetten:

  • Een regionaal stimuleringsbudget Wlz gericht op de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.
  • Een regiobudget scheiden wonen- zorg voor de ouderenzorg.

In de aanvulling op het Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 ‘Aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022 en 2023’ staat waar deze middelen voor bestemd zijn. Ook de kaders waarbinnen de zorgkantoren afspraken met zorgaanbieders maken over de inzet van deze middelen voor 2022 en 2023 staan in de aanvulling. Tevens vind u hier informatie over hoe u deze extra middelen kunt aanvragen via het speciale aanvraagformat. Heeft u nog vragen over ons aanvullend beleid? Stel deze dan uiterlijk 29 augustus 2022 via vragenformat.