Maria-Oord - Domeinoverstijgende samenwerking

De komende jaren neemt het aantal ouderen snel toe en stijgt de zorgvraag. Om te kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag komen steeds meer aanbieders met een alternatieve manier om zorg te leveren. Manieren die ook meteen de schottenproblematiek aanpakt, zoals die tussen de verschillende wetten worden ervaren.

Community Care Dongen organiseert zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen vanuit één integraal perspectief, wat bijdraagt aan het langer verantwoord thuis blijven wonen. Dat wordt bereikt door de inzet van een leefcoach. Deze leefcoach gaat met de cliënt en de naaste(n) in gesprek over de gewenste zorg voor nu, en in de toekomst en biedt hiermee een alternatief voor de bestaande zorg. Een belangrijk speerpunt in de werkwijze is het actief betrekken van het privédomein van de cliënt en de lokale gemeenschap. Leefcoaches kunnen vanuit hun spilfunctie de zorg- en welzijnsondersteuning organiseren over de grenzen van de financieringsdomeinen heen.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 5409 thuiswonende cliënten met dementie
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 156 miljoen
  • Betrokken zorgverleners. Leefcoach, katalysator, medewerker (zorg en huishoudelijke dienst), mantelzorger

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.

Efficiënte zorg verhoogt zelfredzaamheid

Organiseren van zorg vanuit één integraal perspectief loont: sneller, beter voor de cliënt & tegen lagere kosten over de hele keten (Wmo, Zvw en Wlz).

Langer thuis wonen

Gemiddeld wonen mensen 8 maanden langer thuis.

Kostenbesparing

Een verwachte besparing over de gehele klantreis van ongeveer € 38.400,- per cliënt.

“Ouderenzorg met sturing over de domeinen in één hand met eigen regie voor de cliënt.”

Albert Vlemmix | Raad van Bestuur