Huishoudelijke hulp

De aanspraak


De huishoudelijke hulp vanuit de Wmo wordt vanaf 1 januari 2017 voor thuiswonende klanten met een Wlz-indicatie vanuit de Wlz gefinancierd. Alle klanten die thuis wonen met of zonder zorg en een geldige Wlz-indicatie hebben, kunnen een aanspraak doen op huishoudelijke hulp. De klant kan kiezen om dit  via zorg in natura of via het persoonsgebonden budget te verzilveren. 

De aanspraak op huishoudelijke hulp vervalt voor klanten die hun Wlz-indicatie verzilveren als opname (ook transfer of overbrugging) of volledig pakket thuis, omdat de huishoudelijke hulp hierin is opgenomen. Klanten met een laag zorgzwaartepakket die zijn uitgestroomd of een indicatie subsidieregeling hebben (ADL, ELV en extramurale behandeling) kunnen geen aanspraak op huishoudelijke hulp maken. De Wlz-indiceerbare klanten die per 1 juli 2017 uitstromen behouden de aanspraak op huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.

Klanten met huishoudelijke hulp vanuit de gemeente


Voor een zorgvuldige overgang per 1 april 2017 van de klanten die nu huishoudelijke hulp vanuit de gemeente ontvangen en een geldige Wlz-indicatie hebben op 1 april 2017, maken wij uiterlijk 1 februari 2017 een zorgtoewijzing voor huishoudelijke hulp (in iWlz) aan. De zorgtoewijzing op functie 21 met klasse 2 heeft een ingangsdatum  1 april 2017, zodat u minimaal 8 weken  de tijd hebt om samen met de klant de huishoudelijke hulp te regelen. De zorgtoewijzingen worden via het berichtenverkeer verzonden naar de zorgaanbieder die het modulair pakket thuis levert. De gemeente stuurt de klant 31 maart 2017 een beëindigingsbeschikking.

Klanten zonder huishoudelijke hulp vanuit de gemeente


Klanten met een geldige Wlz-indicatie die geen huishoudelijke hulp hebben vanuit de gemeente of na 1 januari 2017 in de Wlz instromen kunnen vanaf 1 januari 2017 aanspraak op huishoudelijke hulp maken. Hiervoor kan de klant contact opnemen met een gecontracteerde zorgaanbieder of met ons (afdeling klantadvies van het zorgkantoor).

Inzet van huishoudelijke hulp


In de rekenmodule 2017 wordt het basisbudget zorg in natura, net zoals bij pgb, standaard opgehoogd met een vast bedrag voor huishoudelijke hulp van €3.417 op jaarbasis. Dit bedrag is gebaseerd op de ophoging van het pgb en 2,5 uur inzet van huishoudelijke hulp per week. Binnen het basisbudget kan de zorg geleverd worden als zorg in natura of combinatie modulair pakket thuis/ persoonsgebonden budget (mpt/pgb). De ophoging voor huishoudelijke hulp kan ook uitgeruild worden voor andere zorg. 

Pgb of combinatie mpt/pgb

Voor budgethouders (pgb) verandert er vanaf 2017 in principe niets omdat de opslag al onderdeel is van het budget. Wil de klant zijn zorg in een combinatie van een mpt met pgb, dan bespreekt de dossierhouder met de klant of hij de opslag aan zorg in natura of pgb wil toevoegen. Het bedrag voor huishoudelijke hulp mag niet dubbel worden toegekend. Bij de keuze voor zorg in natura, moet het pgb hiervoor worden gecorrigeerd. De zorgaanbieder geeft dit aan in de rekenmodule. Wil de klant zijn zorg in een combinatie van een vpt met pgb (begeleiding groep), dan is huishoudelijke hulp altijd onderdeel van het vpt. De opslag wordt dan door het zorgkantoor in mindering gebracht op het pgb.

 

De toewijzing in iWlz

In februari 2017 zijn er automatisch toewijzingen aangemaakt voor huishoudelijke hulp bij cliënten die per 1 april 2017 voor deze functie overkomen van de gemeente naar het zorgkantoor. De toewijzing is aangemaakt voor de dossierhouder of de zorgaanbieder MPT.

VWS heeft een overgangsregeling ingesteld voor 2017 voor de klanten die per 01-04-2017 overgekomen zijn vanuit de Wmo.

Contact
Hebt u een vraag?
Nieuwsbrieven Klantadvies en iWlz

Nieuwsbrief oktober 2017 over iWlz 2.0, vervallen indicatie 10VV, versturen van gevoelige informatie, communicatie vanuit Beheer & Controles, formulier Terugkeer naar zelfstandig wonen, correcte MAZ/MEZ i.v.m. eigen bijdrage en tijdelijke stopzetting eigen bijdrage CAK.

Nieuwsbrief juni 2017 over de terugkoppeling wachtlijstonderzoek niet actief wachtenden, meerzorg documenten alleen via VECOZOberichtenverkeer, GGZ-B herindicatietraject, overgangsregeling huishoudelijke hulp 2017, modelovereenkomsten bij pgb, stand van zaken Wlz-indiceerbaren, persoonsgebonden budget en zorg in natura.
Met bijlagen Extramurale behandeling naast een ZZP, verzilverd zonder behandeling, notitie Uitvoering Mondzorg in de Wlz gaat digitaal! en Infographic VPT