Nieuw wachtlijstbeheer vanaf 2021

Per 1 januari 2021 zijn er in de Langdurige zorg 4 wachtlijststatussen.  De wijzigingen in wachtlijststatussen is verplicht voor zorgaanbieders en zorgkantoor.  Op deze pagina leest u alle informatie over deze verandering en wat u daarvoor moet regelen.

Wanneer iemand met een indicatie voor de Wet langdurige zorg niet direct terecht kan bij de aanbieder die zijn of haar voorkeur heeft, volgt plaatsing op een wachtlijst. Een juiste wachtregistratie is hiervoor onmisbaar. Zo kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor goed samenwerken om de cliënt van passende zorg te voorzien. Daarnaast helpt dit om beter te weten wie op welke zorg wacht en kan de juiste zorg in de regio ingekocht worden.  

Onderzoek huidige wachtlijststatussen

We zijn geconfronteerd met sterk oplopende wachtlijsten voor de langdurige zorg. Dit geldt met name voor de groep niet actief wachtenden. Om meer inzicht te krijgen in de huidige wachtlijstproblematiek is onder leiding van VWS een verbeterproject gestart. Dit project wordt aangestuurd door een stuurgroep waarin ook ActiZ en ZN deelnemen.

Het verbeterproject is gestart met een onderzoek naar de knelpunten in het huidige wachtlijstbeheer

Twee belangrijke verbeterpunten zijn:

  • Binnen de groep niet actief wachtenden komen ook cliënten voor met een dringende opnamebehoefte. Door deze wachtstatus komen deze clienten nu onvoldoende in beeld voor actieve bemiddeling.
  • De huidige wachtstatussen geven onvoldoende informatie over de specifieke context en/of wensen van een cliënt en zijn directe omgeving. Ook dit is van invloed op het zorgbemiddelingsproces voor een cliënt.

Nieuwe structuur wachtlijststatussen

Wachtlijstatussen overzicht 2021

Een onderdeel van het verbetertraject is het anders inrichten van de structuur van de wachtlijstdefinities.

De huidige statussen:  Actief wachtend
Niet-actief wachtend
Niet wachtend

worden vervangen door: Urgent plaatsen
Actief plaatsen
Wacht op voorkeur
Wacht uit voorzorg

Elke status wordt uitgebreid met een aantal bijbehorende classificaties. Deze classificatie bevat aanvullende informatie over de cliëntsituatie (zijn context) en zijn wensen.

De mogelijkheden voor overbruggingszorg en de periode waarbinnen gestreefd wordt om de cliënt op te nemen, worden aangepast.

De definities van de statussen en classificaties zijn (opnieuw) geformuleerd.

De rollen van het zorgkantoor en de zorgaanbieder worden per status en classificatie (opnieuw) geformuleerd

Wat betekenen de nieuwe wachtlijststatussen voor zorgaanbieders?

Voor zorgaanbieders en het zorgkantoor is deze nieuwe structuur een verandering die een verbetering oplevert, maar waar tijdig moet worden begonnen aan het organiseren van de uitvoering van deze verandering.

De nieuwe structuur bepaalt in belangrijke mate de wijzigingen van de iWlz release 2021 en het Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz.

Draaiboek voor de migratie naar iWlz 2.2

De migratie naar iWlz 2.2 gebeurt zonder conversieperiode (big bang-scenario). In het draaiboek wordt u onder andere geïnformeerd over wat u moet doen voor de afsluiting van iWlz 2.1. Daarnaast leest u in het draaiboek wat er in 2021 van u verwacht wordt en voor wanneer.

U vindt het draaiboek hier: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-landelijk-draaiboek-migratie-iwlz-21-naar-iwlz-22

FAQ

vraag antwoord
Geldt het wachtlijstbeheer voor alle zorgkantoren? Ja, het wachtlijst beheer wordt uitgevoerd door alle zorgkantoren én geldt voor alle sectoren (GZ, GGZ en V&V)
Hoe zit het met de (extra) budgetmogelijkheden in het wachtlijstbeheer? Lees hiervoor het Voorschrift Zorgtoewijzing.
Wijzigt het zorgkantoor de status van de cliënt? Nee, het zorgkantoor wijst geen wachtstatus of classificatie toe. Alleen de dossierhouder kan een wijziging in de status en/of classificatie doorgeven.
Wat als de status van de cliënt wijzigt? Als er iets wijzigt in de situatie van de cliënt, dan geeft de zorgaanbieder (een wijziging van) de actuele status en/of de classificatie altijd door aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor past nooit een status of classificatie handmatig aan omdat dit het risico met zich meebrengt dat de wachtlijstinformatie bij het zorgkantoor en de zorgaanbieder niet meer gelijk is.
Wie communiceert over de nieuwe wachtstatussen met de cliënten? We verwachten dat de aanbieder hierover contact heeft met de cliënt. Ook zorgkantoren informeren hun (nieuwe) cliënten hierover. Er wordt gewerkt aan het beschikbaar maken van informatie voor cliënten. Deze komt medio januari 2021 beschikbaar.