Materiële controle

Zorgkantoren Coöperatie VGZ stelt jaarlijks een algemeen controleplan op en voert materiële controles uit. Op deze pagina leest u daar meer over. 

Algemeen controleplan

Elk jaar stelt team Beheer & Controles een Algemeen controleplan op. Dit document beschrijft op welke wijze Zorgkantoren Coöperatie VGZ omgaat met haar verantwoordelijkheid materiële controles uit te voeren binnen de daarvoor gestelde normering. Ook geeft het Algemeen controleplan richting aan de (prioritering van) uit te voeren werkzaamheden voor een materiële controle. Het Algemeen controleplan gaat over:

  • Zorg in natura;
  • Bovenbudgettaire verstrekkingen (hulpmiddelen en mondzorg en tijdelijk verblijf ziekenhuis).

 

Materiële controle

Het doel van een materiële controle is risicobeheersing. Een materiële controle geldt voor alle partijen die declaraties indienen bij Zorgkantoren Coöperatie VGZ ten laste van de Wlz. Binnen de controles onderzoekt team Beheer & Controles of:

  • de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd en/of
  • de feitelijk geleverde zorg het meest passend was gezien de gezondheidstoestand van de klant.

In het Algemeen controleplan staan alle processtappen van een materiële controle beschreven. 

 

Communicatie met het team Beheer & Controles bij een materiële controle

Op het moment dat we een materiële controle uitzetten bij een door ons geselecteerde declarerende partij, nemen we contact met hen op. De daarop volgende correspondentie verloopt met name digitaal. Daarbij kan het voorkomen dat we persoonsgegevens van klanten met elkaar moeten uitwisselen. Het delen deze gegevens dient op een beveiligde wijze plaats te vinden. 

Een manier om het delen van persoonsgegevens te beveiligen, is het gebruik van de Berichtenbox van Vecozo. Wanneer we deze werkwijze willen toepassen, vragen wij aan de declarerende partij om na te gaan of iemand in de organisatie toegang heeft tot de berichtenbox van Vecozo. Als dat niet het geval is, kunt u via Vecozo het daartoe benodigde certificaat en bijpassende autorisatie aanvragen. 
Wanneer de declarerende partij of wij geen gebruik wensen te maken van de Berichtenbox, dan is het ook mogelijk om met elkaar te corresponderen via beveiligde e-mail. Als we hiervoor kiezen, ontvangt de declarerende partij van ons een handleiding over het gebruik hiervan.

 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het  team Beheer & Controles via zkt.controles@vgz.nl.

Contact
Heeft u een vraag?