Zorg in natura

Declaraties van Wlz-zorg en de terugkoppeling daarvan vinden plaats conform een landelijk gestandaardiseerd bericht. Ook voert het zorgkantoor achteraf controles uit.

Veel voorkomende retourcodes

In uw declaratieberichten of in Wlz-berichtenverkeer kunnen retourcodes voorkomen. Zoek hieronder uw retourcode en lees hoe u het op kunt lossen.

Retourcode 0551: Er is geen machtiging afgegeven

Wanneer u een prestatie code uit de prestatiegroepen: 13, 17, 20, 34, 35, 36 of 37 declareert. Dan dient u te beschikken over een geldige zorgtoewijzing voor een ZZP met leveringsvorm Verblijf, als ook dient er sprake te zijn van een actieve opname. Tevens controleren wij ook of u vanuit het juiste indicatie besluitnummer declareert.

Advies: U vindt de prestatiegroepen terug op de Koppeltabel, specifiek in Kolom J "Prestatiegroep".

Retourcode 0553: Gedeclareerde prestatie valt buiten de gemachtigde periode

Hiermee controleren wij of de door u gedeclareerde prestatie in combinatie met een ZZP code valt binnen de geldigheid van uw zorgtoewijzing. Wat wordt specifiek gecontroleerd:

 • Heeft u voor de gedeclareerde ZZP code in uw AW319 bericht ook daadwerkelijk een geldige zorgtoewijzing?;
 • Declareert u een prestatie behorend bij de leveringsvorm van de toewijzing. Bijvoorbeeld; heeft u een toewijzing voor een VPT dan kunt u niet declareren met een Z-prestatie;
 • Valt de begin- en einddatum van de gedeclareerde prestatie binnen de ingangs- en einddatum van de toewijzing;
 • Tot slot, declareert u met de correcte AGB code, de code waaraan de toewijzing is toegekend.

Retourcode 0611: Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken

Deze retourcode ontvangt u wanneer het door u gedeclareerde tarief afwijkt van het met zorginkoop overeengekomen tarief voor de gedeclareerde prestatie.

Retourcode 1113: Functiecode /ZZP code ontbreekt of is onjuist

Aan deze controle ligt de Koppeltabel ten grondslag. U kunt enkel de hierop genoteerde combinaties declareren. Dit wil zeggen de toegestane combinaties van prestatie codes en ZZP codes.

Retourcode 8004: Combinatie BSN en geboortedatum verzekerde is onjuist

De door u gehanteerde klant-persoonsgegevens in uw declaratie worden gecontroleerd op basis van de in AZR-NLgeregistreerde gegevens. Voor uw AW319 bericht zijn de gegevens in AZR-NL altijd leidend!

Retourcode 8010: Prestatie mag volgens de contractvoorwaarden met de zorgverzekeraar niet verricht worden door behandelaar/uitvoerder

De afgifte van deze retourcode geeft aan dat u (nog) niet beschikt over een geldige productieafspraak voor de gedeclareerde prestatie.

Advies: Bij een dergelijke afgifte adviseren wij u om contact op te nemen met uw assistent zorginkoper vanuit onze zorgkantoren. Mogelijk kunt u een aanvullende productieafspraak overeenkomen. Tot die tijd kunt u een dergelijke prestatie niet declareren met het AW319-bericht.

Retourcode 8220: Maximum aantal prestaties is overschreden

Deze retourcode kan om meerdere redenen worden afgegeven:

 • betreft veelal een logisch controle. Stel, u declareert een Z-prestaties (verblijf) vanuit de tijdseenheid etmaal (code14) over 10 kalenderdagen. Maar vervolgens declareert u als aantal 11 op in uw AW319 bericht dan gaat deze controle af. Het gedeclareerde aantal moet logischerwijs passen binnen de declaratieperiode en de bijbehorende tijdseenheid;
 • Voor de volgende prestaties voor zorg op afstand (vanuit een MPT): H138, H139, H306 mogen er op naam van een client per maand maximaal 390 minuten (6,5 uur) worden gedeclareerd.
 • Voor de prestatiecodes voor inrichtingskosten bij een gedwongen verhuizing, I001 en I002, mag u maximaal 2 per kalenderjaar declareren. Let u erop! Deze prestatiecodes zijn tijdsonafhankelijk (code 81). Per prestatie geldt een vast afgesproken tarief welke u dus 2 maal per jaar kunt declareren.
 • U kunt per 01-01-2020 deeltijdverblijf declareren, dit met de volgende prestatiecodes: D041, D051, D061, D071, D081, DN041, DN051, DN061, DN 071, DN081, D430, D440, D454, D460, D470, D480, D624, D640, D650, D660, D670, D720, D730, D740, D824, D830, D840, D850. Let u erop dat u per kalenderjaar en per client maximaal 234 etmalen kunt declareren.
 • Voor de prestatiecodes m.b.t. logeren mag u per kalenderjaar op naam van een cliënt maximaal 208 dagen (etmalen) declareren. Dit geldt voor de volgende prestatiecodes: Z999, Z1000, Z1001, Z1002 en Z1003.

Retourcode 8221: Maximale behandelperiode is overschreden

Deze retourcode kan om meerdere redenen worden afgegeven:

 • De prestaties Z910 en V910 voor toeslag Cerebro Vasculair Accident (CVA) vanuit ZIN en VPT mogen alleen de eerste 8 weken (56 dagen) worden gedeclareerd;
 • Voor de prestatie H331 (Families First (j)LVG) mag er maximaal 42 aaneengesloten dagen (etmalen) worden gedeclareerd;
 • Deze retourcode kan afgegeven worden wanneer u meer crisiszorg declareert dan is toegestaan vanuit het protocol 'Crisiszorg in de Wlz'. Voor de prestatiecodes Z490 en Z491 (crisiszorg voor de GHZ -VG) sector geldt een maximum van 84 aaneengesloten dagen (etmalen). Voor de Z110 (crisiszorg voor de V&V sector) geldt een maximum van 28 aaneengesloten dagen (etmalen).
 • Voor mutatiedagen, prestatiecodes Z916 en Z917, is het maximum aaneengesloten dagen (etmalen) gewijzigd van 13 naar 26 te declareren dagen per cliënt.
 • Per 01-01-2020 bestaan er nieuwe prestatiecodes voor overbruggingszorg. Deze prestaties: O513, O523, O533, O543, O553 en O573 kunt u maximaal 182 dagen (etmalen) aaneengesloten declareren per cliënt.

Retourcode 8290: Er is geen (correcte) melding aanvang zorg (MAZ) aanwezig

U dient te beschikken over een geldige zorgtoewijzing voor een ZZP, dit onder de geldige indicatie op naam van de klant. Iedere zorgtoewijzing dient te worden gemazzt. Controleert u goed voor welke leveringsvorm u de toewijzing heeft ontvangen; Verblijf/ VPT / MPT / DTV of zelfs PGB. Uw MAZ dient u ook te realiseren vanuit deze leveringsvorm. Uw gedeclareerde prestatie moet vallen tussen de geldigheid van de MAZ (vanaf de maz-datum) en een eventuele MEZ. Uiteraard wanneer er geen MAZ aanwezig is ontvangt u deze retourcode, maar ook als u een bepaalde prestatie declareert die niet past binnen de leveringsvorm van de MAZ.

Retourcode 8409: Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij een andere behandelaar/uitvoerder

Wij controleren of een andere zorgaanbieder voor de betreffende klant al eerder een conflicterende prestatie uit een specifieke prestatiegroep heeft gedeclareerd over dezelfde/overlappende periode.

Bijvoorbeeld: voor dezelfde klant is voor een (deels) gelijke periode een intramurale prestatie gedeclareerd als ook een extramurale prestatie door twee verschillende zorgaanbieders. Dit leidt tot genoemde fout.

Advies: Ontvangt u de retourcode 8409 en vermoedt u dat dit is omdat uw collega-zorgaanbieder een “foutieve” prestatie declareert neemt u dan contact op met onze Helpdesk Digitaal Declareren op klantniveau via telefoonnummer 040-2975729 of door het sturen van een e-mail naar ZKT.declareren@vgz.nl

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur -17.00 uur. Wij zorgen voor een correctie van de “foutief” gedeclareerde prestatie, zodat u vervolgens opnieuw kunt declareren, nadat u van ons een bericht heeft ontvangen.

Retourcode 8612: Declaratie mutatiedag(en) sluit niet aan op een opname

U dient mutatiedagen op de volgende wijze te declareren:

 • U mag per klant maximaal 26 mutatiedagen declareren;
 • Dit mag alleen na het overlijden of het verhuizen van een klant vanuit uw instelling naar een andere organisatie;
 • U declareert de mutatiedagen met een van de twee daarvoor beschikbare prestaties: Z916 (exclusief behandeling) of Z917 (inclusief behandeling);
 • De eerste mutatiedag dient altijd aan te sluiten op de laatste dag van het gedeclareerde verblijf;
 • U dient in uw AW319-bericht eerst het verblijf te declareren en daaropvolgend pas de mutatiedagen. Wanneer u afwijkt van de beschreven regels ontvangt u uitval in de vorm van deze retourcode.
 • U kunt de prestatiecodes voor mutatiedagen enkel in combinatie met de volgende Z-code declareren voor het verblijf:
  • In geval van Z916: Z015, Z025, Z031, Z041, Z051, Z061, Z071, Z081, Z095, Z101, Z414, Z415, Z424, Z425, Z430, Z431, Z440, Z441, Z454, Z455, Z460, Z461, Z470, Z471, Z480, Z481, Z614, Z615, Z624, Z625, Z630, Z631, Z640, Z641, Z650, Z651, Z660, Z661, Z670, Z671, Z710, Z711, Z720, Z721, Z730, Z731, Z740, Z741, Z814, Z815, Z824, Z825, Z830, Z831, Z840, Z841, Z850, Z851, Z995, ZN041, ZN051, ZN061, ZN071, ZN081, ZN095, ZN101, Z210G, Z211G, Z220G, Z221G, Z230G, Z231G, Z240G, Z241G, Z250G, Z251G.
  • In geval van Z917: Z033, Z043, Z053, Z063, Z073, Z083, Z097, Z103, Z212, Z213, Z222, Z223, Z232, Z233, Z242, Z243, Z252, Z253, Z262, Z263, Z272, Z273, Z432, Z433, Z442, Z443, Z456, Z457, Z462, Z463, Z472, Z473, Z482, Z483, Z513, Z523, Z533, Z543, Z553, Z573, Z632, Z633, Z642, Z643, Z652, Z653, Z662, Z663, Z672, Z673, Z712, Z713, Z722, Z723, Z732, Z733, Z742, Z743, Z832, Z833, Z842, Z843, Z852, Z853, Z995, ZN043, ZN053, ZN063, ZN073, ZN083, ZN097, ZN103, Z212G, Z213G, Z222G, Z223G, Z232G, Z233G, Z242G, Z243G, Z252G, Z253G.

*Bij een interne verhuizing kunt u maximaal 1 mutatiedag declareren.

Retourcode 8614: Er is geen meerzorg machtiging afgegeven voor de gedeclareerde periode of tarief

Heeft u een geldige machtiging voor meerzorg? En heeft u van ons de beschikking ontvangen? Dan kunt u meerzorg declareren met het AW319-bericht. U gebruikt hiervoor prestatiecode ZMZ01. Mogelijke redenen voor het ontvangen van retourcode 8614:

 • Het tarief dat u declareerde was niet juist.
 • De machtiging en beschikking gelden niet voor de (volledige) periode van uw declaratie.

Wat kunt u doen?

 • Heeft u het verkeerde tarief gedeclareerd, of strookt uw declaratieperiode niet met de geldigheid van de machtiging? Past u dit aan, wilt u controleren welke machtiging staat geregistreerd op naam van de client neem dan contact met onze Helpdesk Digitaal Declareren op nummer 040-297 5729.
 • Heeft u geen machtiging voor meerzorg voor de periode van uw declaratie en heeft u daar vragen over? Neem dan contact op met ons team Klantadvies op nummer 088-1311660.

Retourcode 8866: Incorrecte combinatie subsidieregeling

Wij controleren of u de juiste prestatie(soort) declareert die hoort bij de geïndiceerde regeling: Wlz of subsidieregeling. Bijvoorbeeld H-en Z-prestaties (extra-en intramurale zorg) vallen onder de reguliere Wlz. Terwijl S-prestaties onder de subsidieregelingen behandeling vallen.

* Per 01-01-2021 is het niet meer mogelijk om S-prestaties vanuit de Subsidieregeling Behandeling te declareren. Deze retourcode komt dan ook te vervallen per 01-04-2021 wanneer productiejaar 2020 wordt afgesloten.

Declareren via gestandaardiseerd bericht

Het standaardbericht voor declaraties van Wlz-zorg en de terugkoppeling zijn: 

 • AW319: voor het declareren van de door u geleverde Wlz-zorg.
 • AW320: retourinformatie, zodat u het resultaat van de verwerking van uw declaratie kunt verwerken.

De verplichte opmaak van beide berichten vindt u op de website van Vektis. Daar vindt u ook informatie over de technische en inhoudelijke punten waarop we de berichten controleren. Deze controles zijn een landelijke verplichting en worden een aantal maal per jaar aangescherpt.

 

Elektronisch Declaratie Portaal

Voor het uitwisselen van deze berichten maken zorgaanbieders en zorgkantoren gebruik van het Elektronische Declaratie Portaal (EDP) van VECOZO. U heeft daarvoor een VECOZO-certificaat nodig. Meer informatie hierover leest u op de website van VECOZO.

 

Achteraf controles ZIN

In het Declaratieprotocol WLZ 2024, Art.7, staat vermeld dat de Zorgkantoren achteraf controles op rechtmatigheid kunnen uitvoeren over uw ingediende declaraties (AW319 berichten). Op de pagina Achteraf controles Zin leest u wanneer wij deze controles uitvoeren en wat u als zorgaanbieder daarvoor moet doen.

 Documenten en nieuwsbrieven