Kwaliteit

Eén van de taken van zorgkantoren is het inkopen van kwalitatief goede zorg. Het invoeren van kwaliteitskaders voor de verpleeghuissector en de gehandicaptenzorg zorgt ervoor dat de rol van zorgkantoren verandert. Zorgkantoren kopen zorg in en kijken daarbij steeds nadrukkelijker naar de kwaliteit van die zorg en de wensen van cliënten. We stimuleren zorgaanbieders bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en luisteren daarvoor naar ervaringen van klanten. We betrekken daarom ook cliëntenraden bij het verbeteren van de kwaliteit: wat vinden zij belangrijk, hoe kan het voor hen beter.

Lees verder:

Contact
Heeft u een vraag?
Zorggids
Hoe staat u vermeld in de zorggids?

Bezoek op locatie

Wij bezoeken diverse locaties van zorgaanbieders om goed zicht te krijgen op de kwaliteit. Tijdens zo’n bezoek gaan we in gesprek met klanten, naasten van de klant, vertegenwoordigers van de cliëntenraad, zorgmedewerkers en de manager van de locatie. We willen op die manier een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken en bespreken met de zorgaanbieder en cliëntenraad mogelijkheden om de zorg verder te verbeteren en wat hiervoor nodig is.

 

Intramurale gehandicaptenzorg

Het Kwaliteitskader 2017-2022 is een gezamenlijk initiatief van de landelijke cliëntenorganisaties, de VGN, het zorgkantoor en de inspectie voor gezondheidszorg. In 2016 is dit kader, dat een vernieuwde kijk op kwaliteitszorg biedt, door 24 zorgaanbieders getest in proeftuinen. Met name de zelfreflectie in de teams van de zorgpraktijk, de bundeling van cliëntervaringen en de openbare kwaliteitsrapportage worden als grote winstpunten gezien. Ook de nadruk op versterking van de eigen regie van cliënten zien alle betrokkenen als een sterk punt. Het Kwaliteitskader 2017-2022 gaat over de zorg die onder de Wet langdurige zorg valt.

 

Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit kader opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor het inkopen en contracteren van zorg. Dit kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut.

 

Extra kwaliteitsbudget 

Het kabinet heeft voor de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In 2019 is een extra bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgorganisatie. Op landelijk niveau is vastgesteld dat het kwaliteitsbudget voor 85% bestemd is voor personeel en 15% voor de implementatie van overige zaken. Als de lokale situatie daarom vraagt, kan hiervan worden  afgeweken mits het totale budget van 600 miljoen euro niet wordt overschreden. Afgesproken is dat gedurende het jaar 2019 wordt gemonitord of de realisatie in lijn ligt met de begroting.

 

Kwaliteitsplan indienen

Vanaf 1 september tot en met 31 december 2018 konden zorgorganisaties bij de zorgkantoren hun kwaliteitsplan indienen om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget. Met de tool – een bijlage bij het kwaliteitsplan – konden zorgorganisaties een begroting opstellen voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De tool wordt ook gebruikt om na afloop van het betreffende jaar de realisatie van de begroting te verantwoorden.
>> ga naar de tool

 

ZN analyseerde de kwaliteitsplannen

Zorgverzekeraars Nederland heeft een analyse laten uitvoeren op de kwaliteitsplannen voor 2019. U vindt deze analyse op de website van Zorgverzekeraars Nederland. U leest daar ook het interview dat ZN hierover onder meer hield met VGZ. 

 

Portaal

De tool is beschikbaar in Excel. In een toelichting staat stap voor stap beschreven hoe u de tool gebruikt. Vektis is gevraagd een portaal te ontwikkelen dat naar verwachting begin 2019 gereed is. Door gebruik te maken van een portaal worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt en is ontsluiting van gegevens eenvoudiger. Op dit moment wordt met dezelfde partijen ook een accountantsprotocol opgesteld dat later in het jaar beschikbaar zal komen. De componenten die nodig zijn voor het accountantsprotocol zijn al opgenomen in het verantwoordingsmodel.

 

Nieuwe toelichting en invulinstructie Portaal kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Vanaf 8 juli 2019 tot en met 31 juli 2019 kunt u de realisatie tot en met periode 2 (1 januari tot en met 30 juni 2019) vullen in het Vektisportaal. Wij vragen u de toelichting en invulinstructie vooraf aan het vullen goed door te lezen, zodat u een de portaal in 1 keer goed vult en dubbel werk voor uzelf voorkomt.
Lees de invulinstructie op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 

Dank voor uw medewerking!

 

Accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg gepubliceerd

Voor de verpleeghuiszorg is voor de komende jaren budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit in verpleeghuizen. Zorgaanbieders hebben hiervoor een plan ingediend bij het zorgkantoor. Om het kwaliteitsbudget 2019 te verantwoorden is een accountantsprotocol ontwikkeld dat zorgaanbieders dienen te gebruiken. Het accountantsprotocol is in opdracht van ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland ontwikkeld.

Het accountantsprotocol bevat een aantal uitgangspunten die vaktechnisch door een accountant zijn uit te voeren, zo min mogelijk administratief belastend zijn voor zorgaanbieders en zo veel mogelijk in lijn liggen met de bedoeling van het Kwaliteitskader. De verantwoording over het kwaliteitsbudget 2019 en het bijbehorende accountantsonderzoek vinden in het voorjaar van 2020 plaats.

Op deze pagina is het accountantsprotocol met bijbehorend rondrekenmodel te vinden. Daarnaast is er een aantal veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld over de verantwoording van het kwaliteitsbudget en het verantwoordingsmodel.

 

Verder lezen

Kwaliteitsbeleid van onderop bij Laverhof: 'Het gaat om totale beeld'
Aanpak schaarste personeel werpt zijn vruchten af: opleidingsgroepen weer goed gevuld


Documenten

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Tool voor kwaliteitsbudget 2019 V1.2 
Toelichting model kwaliteitsbudget


Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd in de tool voor kwaliteitsbudget 2019 V1.2. Wanneer een zorgaanbieder geen cliëntenmix wijziging had, werden in stap 4 alle gegevens leeggemaakt. Hierdoor ontstond een waarde 0. Delen door 0 kan echter niet en gaf een foutmelding. Dit is opgelost. Naast het NZa-nummer is nu ook de AGB-code van de koepel of beheerstichting opgenomen.

 

 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord