Kwaliteit

Eén van de taken van zorgkantoren is het inkopen van kwalitatief goede zorg. Het invoeren van kwaliteitskaders voor de verpleeghuissector en de gehandicaptenzorg zorgt ervoor dat de rol van zorgkantoren verandert. Zorgkantoren kopen zorg in en kijken daarbij steeds nadrukkelijker naar de kwaliteit van die zorg en de wensen van cliënten. We stimuleren zorgaanbieders bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en luisteren daarvoor naar ervaringen van klanten. We betrekken daarom ook cliëntenraden bij het verbeteren van de kwaliteit: wat vinden zij belangrijk, hoe kan het voor hen beter.

Lees verder:

Contact
Heeft u een vraag?
Zorggids
Hoe staat u vermeld in de zorggids?

Bezoek op locatie

Wij bezoeken diverse locaties van zorgaanbieders om goed zicht te krijgen op de kwaliteit. Tijdens zo’n bezoek gaan we in gesprek met klanten, naasten van de klant, vertegenwoordigers van de cliëntenraad, zorgmedewerkers en de manager van de locatie. We willen op die manier een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken en bespreken met de zorgaanbieder en cliëntenraad mogelijkheden om de zorg verder te verbeteren en wat hiervoor nodig is.

 

 

Intramurale gehandicaptenzorg

Het Kwaliteitskader 2017-2022 is een gezamenlijk initiatief van de landelijke cliëntenorganisaties, de VGN, het zorgkantoor en de inspectie voor gezondheidszorg. In 2016 is dit kader, dat een vernieuwde kijk op kwaliteitszorg biedt, door 24 zorgaanbieders getest in proeftuinen. Met name de zelfreflectie in de teams van de zorgpraktijk, de bundeling van cliëntervaringen en de openbare kwaliteitsrapportage worden als grote winstpunten gezien. Ook de nadruk op versterking van de eigen regie van cliënten zien alle betrokkenen als een sterk punt. Het Kwaliteitskader 2017-2022 gaat over de zorg die onder de Wet langdurige zorg valt.

 

 

Verpleeghuiszorg

Extra kwaliteitsbudget 

Het kabinet heeft voor de komende jaren extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In 2019 is een extra bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgorganisatie. Op landelijk niveau is vastgesteld dat het kwaliteitsbudget voor 85% bestemd is voor personeel en 15% voor de implementatie van overige zaken. Als de lokale situatie daarom vraagt, kan hiervan worden  afgeweken mits het totale budget van 600 miljoen euro niet wordt overschreden. Afgesproken is dat gedurende het jaar 2019 wordt gemonitord of de realisatie in lijn ligt met de begroting.

 

Kwaliteitsplan indienen

Vanaf 1 september tot en met 31 december 2018 kunnen zorgorganisaties bij de zorgkantoren hun kwaliteitsplan indienen om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget. Met de tool – die als bijlage aan het kwaliteitsplan dient te worden toegevoegd – kunnen zorgorganisaties een begroting opstellen voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De tool wordt ook gebruikt om na afloop van het betreffende jaar de realisatie van de begroting te verantwoorden.
>> ga naar de tool

 

Portaal

De tool is beschikbaar in Excel. In een toelichting staat stap voor stap beschreven hoe u de tool gebruikt. Vektis is gevraagd een portaal te ontwikkelen dat naar verwachting begin 2019 gereed is. Door gebruik te maken van een portaal worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt en is ontsluiting van gegevens eenvoudiger. Op dit moment wordt met dezelfde partijen ook een accountantsprotocol opgesteld dat later in het jaar beschikbaar zal komen. De componenten die nodig zijn voor het accountantsprotocol zijn al opgenomen in het verantwoordingsmodel.

 

 

Documenten

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Tool voor kwaliteitsbudget 2019 V1.2 
Toelichting model kwaliteitsbudget


Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd in de tool voor kwaliteitsbudget 2019 V1.2. Wanneer een zorgaanbieder geen cliëntenmix wijziging had, werden in stap 4 alle gegevens leeggemaakt. Hierdoor ontstond een waarde 0. Delen door 0 kan echter niet en gaf een foutmelding. Dit is opgelost. Naast het NZa-nummer is nu ook de AGB-code van de koepel of beheerstichting opgenomen.