Wachtlijsten

Krijgt u van ons een cliënt toegewezen, maar heeft u op dit moment geen mogelijkheden om de cliënt passende zorg te bieden? Meld dit bij ons. U gebruikt dan in het iWlz-berichtenverkeer het mutatiebericht AW39. U kunt in overleg met de cliënt bepalen of het nodig is om een andere zorgaanbieder te zoeken voor reguliere zorg of overbruggingszorg. Wilt u hier hulp of advies bij? Neem contact op met onze klantadviseurs.

Verschillende wachtstatussen

iWlz brengt met een wachtstatus in beeld dat een cliënt wacht op opname. Binnen het wachtlijstbeheer voor cliënten met een opnamebehoefte of (toekomstige) opnamewens in de langdurige zorg zijn 4 wachtstatussen. Elke status kent meerdere classificaties die inzicht geven in de wens of behoefte van de klant. De classificatie geeft de situatie van de cliënt weer en kan ook iets zeggen over de urgentie.

Bekijk in onderstaande infographic van Zorgverzekeraars Nederland de uitleg per status inclusief de classificaties en de rolverdeling tussen zorgaanbieder en het zorgkantoor. Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Overzicht wachtlijststatussen 2021

 1. Urgent plaatsen  

  De situatie van de cliënt is zorgelijk. Het is noodzakelijk dat de cliënt zo snel mogelijk opgenomen of doorgeplaatst wordt. In de meeste gevallen betekent dit dat de cliënt niet direct bij de aanbieder van voorkeur terecht kan maar (tijdelijk) bij een andere aanbieder terecht komt die een plaats beschikbaar heeft.
 2. Actief plaatsen 

  In de situatie van de cliënt is opname noodzakelijk. Opname kan tijdelijk uitgesteld worden door de inzet van overbruggingszorg. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënt, maar naarmate de noodzaak tot opname toeneemt en de tijd verstrijkt is het mogelijk dat de cliënt niet direct bij de voorkeursaanbieder terecht kan. De cliënt kan niet onbeperkt een aanbod weigeren als het aanbod conform de wens is. Bij een 2e weigering kan in overleg met de cliënt de status aangepast worden (behalve bij een zwaarwegende reden).
 3. Wacht op voorkeur

  De cliënt woont thuis of op een locatie die niet zijn voorkeur heeft. De cliënt kan niet onbeperkt een aanbod weigeren als het aanbod conform zijn wens is. Bij een 2e weigering wordt in overleg met de cliënt de status aangepast (behalve bij een zwaarwegende reden).

 4. Wacht uit voorzorg  

  De cliënt woont thuis en wil voorlopig nog geen verblijfszorg. De zorg thuis is verantwoord en doelmatig en de cliënt wil graag uit voorzorg op een wachtlijst staan. De wens van de cliënt staat in de classificatie. De cliënt bouwt geen wachttijd op

De dossierhouder is verantwoordelijk voor: 

 • het tijdig opnemen van de cliënt
 • de juiste volgorde van opname

Lees verder in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Status Urgent plaatsen bij dringende behoefte aan zorg

De leveringsstatus Urgent plaatsen geeft aan dat iemand dringende behoefte heeft aan zorg (thuis) door de situatie rond zijn gezondheid of gedrag. Maar die zorg is nog niet direct beschikbaar. Iemand moet dan bijvoorbeeld zo snel mogelijk opgenomen worden, omdat thuis wonen niet meer verantwoord en/of doelmatig is. Deze status benadrukt de noodzaak voor het snel realiseren van zorg. Wij monitoren deze cliënten met voorrang  in de wachtlijsten en nemen zo nodig contact met u op. 

Bij een cliënt met wachtstatus Urgent plaatsen kan er sprake zijn van een:  

 • Crisissituatie waarbij geen crisisbed beschikbaar is
 • Palliatief terminale fase
 • Wet Zorg en Dwang artikel 28a
 • Cliënt die doorstroomt vanuit crisisbed, GRZ, ELV of ziekenhuis
 • Rechterlijke machtiging.

In overleg met het Zorgkantoor is het inzetten van ondoelmatige overbruggingszorg thuis voor een periode van maximaal 8 weken toegestaan. De kosten om verantwoorde overbruggingszorg te organiseren zijn in deze situaties hoger dan het basisbudget voor een bepaald zorgprofiel, dat is opgehoogd met Extra kosten thuis. In overleg met het Zorgkantoor is beperkte verlenging van deze zorgtoewijzing mogelijk (zie hoofdstuk 4 van het Voorschrift Zorgtoewijzing). Lukt het niet om een cliënt in deze situatie binnen een redelijke periode bij zijn voorkeursaanbieder te plaatsen? Dan is een eerder vrijkomende plaats elders de aangewezen (tijdelijke) oplossing voor deze cliënt. Zo nodig overlegt u hierover met onze klantadviseurs.

 

Sociale context

De cliënt mag zelf bepalen welke zorgaanbieder en locatie de voorkeur heeft voor wachtlijstplaatsing.  We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de cliënt en zijn sociale systeem, maar afhankelijk van de noodzaak tot opname en de tijd die verstrijkt kan dit betekenen dat de cliënt niet direct bij de voorkeursaanbieder terecht kan. De zorg dient op redelijke afstand van waar de cliënt woont, of wenst te wonen, te worden geleverd. Onnodige verhuizingen trachten we te voorkomen, maar zijn gezien een cliëntsituatie thuis (onverantwoorde zorg) niet altijd realistisch en haalbaar. U kunt met onze afdeling Klantadvies bespreken of het voor een cliënt met een bepaalde wachtstatus mogelijk is om te wachten op de voorkeurslocatie.

 

Onjuist gebruik wachtstatussen

Uw contactpersoon van de afdeling Zorginkoop neemt contact met u op als u structureel verkeerde wachtstatussen toekent aan cliënten. U bespreekt dan samen een oplossing.  

 

Vragen? Neem contact op

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of crisiszorg? Lees verder op de website, het voorschrift zorgtoewijzing of bel onze klantadviseurs op 088 – 13 11 660.

 

Uitleg wachtstatussen