Contracteerruimte 

We streven ernaar de beschikbare contracteerruimte zo veel mogelijk in te zetten voor cliënt volgende bekostiging. Maandelijks publiceren we de benutting van de regionale contracteerruimte. Daarmee krijgt u inzicht in de periodieke ontwikkelingen.

Clicksystematiek

Op het budget dat we per zorgaanbieder beschikbaar stellen, is de clicksystematiek van toepassing. We hanteren één clickmoment. Bij het clickmoment wordt (een deel van) de contracteerruimte ingezet. We houden rekening met de goedgekeurde, gedeclareerde productiecijfers in een afgebakende periode (declaraties t/m april). Het clickmoment vindt plaats in de maand juni.

Kenmerken clicksystematiek

  • De initiële prognose wordt vastgesteld op basis van de goedgekeurde declaraties, ingediend in AW319.
  • De basis voor het clickmoment zijn de goedgekeurde declaraties en de opgevraagde prognoses voor de maanden januari t/m april 2023 (gedeclareerd en goedgekeurd t/m 31 mei 2023).
  • Deze prognose delen wij met u en wij vragen u om deze te vergelijken met uw eigen prognose.
  • Ziet u hierin afwijkingen, dan maakt u deze kenbaar en bespreken wij deze met u. Als wij met deze afwijkingen in de prognose akkoord zijn, dan wordt deze prognose meegenomen in het clickmoment.
  • Zijn er aparte betaalbaarheidsafspraken vastgelegd? Dan worden die meegenomen in het tarief en/of budget.
  • Vanaf begin mei is maandelijks een publicatie te zien over de uitnutting van de contracteerruimte op onze website.

Geprognotiseerde overschrijding contracteerruimte op basis van extrapolatie

Als de totale beschikbare contracteerruimte van het VGZ Zorgkantoor op basis van de extrapolatie is overschreden, geldt tijdens het clickmoment:

 • Zorgaanbieder met onderproductie: De budgetafspraak wordt naar beneden bijgesteld.
 • Zorgaanbieder met overproductie: De toegekende budgetafspraak blijft staan.

Als we overgaan tot financiering van de geleverde overproductie worden de beschikbare middelen naar rato verdeeld over alle zorgaanbieders met overproductie. We zijn het gehele jaar in gesprek met ZN, de andere concessiehouders, de NZa en het ministerie van VWS over de ontwikkeling van de prognosecijfers.

 • Is een budgetoverschrijding van onze contracteerruimte geprognotiseerd? Dan volgen we, indien mogelijk, de onderstaande stappen:
  1. Overhevelen van contracteerruimte tussen het PGB-kavel en zorg in natura-kavel binnen onze zorgkantoorregio’s.
  2. Overhevelen van contracteerruimte van andere concessiehouders naar die van VGZ Zorgkantoor.
  3. Het initiëren van een overleg met het ministerie van VWS en de NZa over het inzetten van extra middelen. In het mei-advies van het ministerie van VWS kan dit aan het macro Wlz-kader worden toegevoegd.
  4. Als er geen extra middelen beschikbaar zijn, dan kan een deel van de productie niet worden betaald en handelen we volgens de regelgeving van de NZa.

 Documenten contracteerruimte