Regionale taskforces en maatwerkplekken

Wat is een regionale taskforce?

In elke zorgkantoorregio is een regionale taskforce actief. Bedoeld voor cliënten met een Wlz VG-indicatie. In dit overleg bespreken zorgaanbieders en zorgkantoren regionale complexe casuïstiek waarvoor geen passend aanbod voor gevonden wordt om zodoende alsnog een passend aanbod te realiseren. Ook nemen onafhankelijke cliëntondersteuningsorganisaties deel én het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).  
 
De taskforce komt elke 6 tot 8 weken bij elkaar. Men bespreekt de casuïstiek zoals is aangedragen door zorgaanbieders, cliëntondersteuners of zorgkantoren om vervolgens samen te zoeken naar de mogelijkheden van een passend aanbod. Is er in de regio geen passend aanbod voorhanden? Dan kan de casus overgedragen worden aan de landelijke taskforce en vervolgens aan de landelijke commissie voor complexe casuïstiek. Deze commissie komt maandelijks bij elkaar om de casuïstiek te behandelen en om passende oplossingen te vinden.

Wat is een maatwerkplek?

Een maatwerkplek is passende plek voor cliënten met een langdurige stoornis en moeilijk verstaanbaar gedrag dat voortkomt uit een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en/of een psychische stoornis (VG indicatie vanuit het CIZ). Het gaat hier om cliënten waarvoor het bestaande zorgaanbod niet voldoende oplossingen biedt voor zowel de cliënt als hun directe omgeving, naasten en betrokken professionals. 

Welke cliënten komen in aanmerking voor een maatwerkplek?

Vertrekpunt is een Wlz VG-indicatie waarbij het aanbod door de complexiteit van de problematiek ontbreekt binnen álle reguliere zorgsettingen binnen Nederland. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van regionaal aanbod, men moet open staan voor een landelijke plaatsing. Een landelijke commissie, bestaande uit zorgadviseurs van de zorgkantoren, beoordeelt op basis van een aantal criteria of de klant in aanmerking komt voor een maatwerkplaats. 

Hoe meldt u een cliënt aan voor de regionale taskforce of een maatwerkplek?

 1. Stap 1: aanvraag indienen regionale taskforce

  Heeft u een cliënt waarin de bemiddeling vanuit het ontbreken van passend aanbod stagneert, dan kunt u deze cliënt aanmelden voor de regionale taskforce. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier taskforce en maatwerkplek.
   
  Vraag altijd toestemming aan de cliënt of hun wettelijk vertegenwoordiger. De aanvrager van de taskforce/maatwerkplek is ervoor verantwoordelijk om de betrokken klant een toestemmingsverklaring voor het delen van informatie te laten ondertekenen. Wanneer u zelf geen formulier hiervoor heeft, dan kunt u gebruikmaken van dit sjabloon ‘toestemmingsverklaring taskforce/maatwerkplek’.  Bewaar dit formulier goed in uw eigen administratie want er kan naar gevraagd worden als de aanvraag in behandeling wordt genomen.
  Belangrijk
  Zorg ervoor dat de informatie actueel is bij het indienen van het formulier. En beschrijf de context, de voorgeschiedenis én de woonbegeleidingsvisie van de cliënt zodat dit volledig is. 
   
  Aanmeldformulier opsturen
  • Heeft u toegang tot VECOZO (Wlz)? Dien dan het formulier via VECOZO bij ons in
  • Of mail het formulier direct naar ons
 2. Stap 2: bespreking casus in regionale taskforce

  De cliënt wordt, waar mogelijk, het eerst volgende regionale taskforce-overleg besproken. Dit gebeurt altijd in afstemming met de verantwoordelijke zorgaanbieder of wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Stap 3: Geen regionale oplossing via taskforce mogelijk? Dan volgt mogelijkheid tot maatwerkplek

  Blijkt uit het taskforce-overleg dat er geen regionale oplossing voor de cliënt mogelijk is? En voldoet de cliënt aan de criteria om in aanmerking te komen voor een maatwerkplek? Dan meldt het zorgkantoor de cliënt aan bij de landelijke beoordelingscommissie.

Meer informatie

In het aanmeldformulier taskforce en maatwerkplek vindt u onder het tabblad 'info' meer informatie over onder andere het proces en de toelatingscriteria die gelden bij de aanmelding.