Mondzorg

Declaraties van Mondzorg Wlz en de terugkoppeling daarvan vinden plaats conform een landelijk gestandaardiseerd bericht (MZ301). Hierop zijn onze algemene voorwaarden Mondzorg van toepassing.

Standaard digitaal bericht mondzorg 

Het standaardbericht voor declaraties van mondzorg in de Wlz en de terugkoppeling zijn:  

 • MZ301: voor het declareren van de door u geleverde Mondzorg Wlz
 • MZ302: retourinformatie, zodat u het resultaat van de verwerking van uw declaratie kunt verwerken

De verplichte opmaak van beide berichten vindt u op de website van Vektis. Daar vindt u ook informatie over de technische en inhoudelijke punten waarop we de berichten controleren. Deze controles zijn een landelijke verplichting en worden een aantal maal per jaar aangescherpt. 

 

Elektronisch Declaratie Portaal

Voor het uitwisselen van deze berichten maken zorgverleners en zorgkantoren gebruik van het Elektronische Declaratie Portaal (EDP) van VECOZO. U heeft daarvoor een VECOZO-certificaat nodig. Meer informatie hierover leest u op de website van VECOZO.

 

Elektronisch Machtiging Portaal

Voor het aanvragen van een machtiging heeft u een AGB-code en een certificaat van VECOZO nodig. Meer informatie hierover leest u op de website van VECOZO.

 

Digitaal declareren van Mondzorg Wlz

U kunt uw declaratie voor behandelingen alleen digitaal bij ons indienen. Dit gaat via het EDP van VECOZO. U gebruikt hiervoor een MZ301/MZ302 bericht.

 

Veel voorkomende retourcodes

 • 0030: Factuurnummer declarant ontbreekt, is onjuist of is niet uniek

  Iedere declaratie dient zijn eigen unieke factuurnummer te bevatten.  Advies: Lever de declaratie opnieuw aan met een uniek factuurnummer. 

 • 0550: Machtigingsnummer / meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist

  Voor bepaalde behandelingen is er een machtiging vereist. Let u erop! Voor een aantal UPT codes geldt dat u ten alle tijden een machtiging dient aan te vragen. Tevens bestaat er een 2e groep UPT codes waarvoor u een machtiging dient aan te vragen wanneer het maximaal machtigingsvrije bedrag wordt overschreden. Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een machtigingsnummer. Dit machtigingsnummer hanteert u ook in uw MZ301 bericht, echter enkel op de declaratieregels voor de specifieke UPT codes waarvoor de machtiging is afgegeven. 

  Advies: Zie de MZ301 Wlz Hulptabellen, laatste 2 tabbladen,  voor de UPT codes waarvoor u eventueel een machtiging dient aan te vragen.  Let u erop dat u het maximum van de machtiging niet overschrijdt? Denk aan de looptijd/ het gemachtigde bedrag en aantal.

   
 • 0611: Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken

  Voor de honorarium prestaties: U35/U25 worden per kalenderjaar door het NZa standaardtarieven vastgesteld. Heeft u het juiste tarief of heeft u de juiste tarieven bij het correcte jaar gehanteerd in uw declaratie?  Heeft u een individuele Tariefbeschikking ontvangen vanuit het NZa, neemt u dan contact op met onze Helpdesk Declareren Wlz. Dit ter controle of de voor uw geldende tarieven bij ons bekend zijn.

  Advies: U kunt uw tariefbeschikking eventueel ook per email aanleveren ter controle/verwerking. Stuur deze dan naar ZKT.Declareren@vgz.nl. 

 • 8021: Referentienummer dit prestatierecord / verblijfsrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd)

  Iedere declaratieregel (in uw MZ301 bericht) dient zijn eigen unieke referentienummer te bevatten. 

  Advies: Wanneer u een afgekeurde declaratieregel wenst te corrigeren, kunt u het beste een geheel nieuwe declaratieregels opstellen. U brengt dan daar waar nodig een wijziging aan als ook een nieuw/uniek referentienummer. 

 • 8220: Maximum aantal prestaties is overschreden

  Er mag niet meer gedeclareerd worden dan het logisch maximum van een prestatie (UPT code). Dit houdt in dat u per behandeldatum (dag) maar een x aantal kunt declareren. 

  Advies: Voor de volgende UPT codes geldt een 5-minuten tarief: "U05", "U25","U35", "M01", "M02", "M03", "X631CV", "X731CV","F127AV","F127BV","F127CV","F128CV". Per behandeldatum (dag) kan het te declareren aantal niet groter zijn dan 288.  Tevens hebben de volgende UPT codes  ("A20", "G201", "E98,"J07","F612A","F612B",F612C", "J33", "B12", "H21", "E04", "J97", "J98" ) een kostprijs welke niet groter kan zijn dan 1 per behandeldatum. 

 • 8967: Op datum prestatie is geen zorgtoewijzing voor een Wlz-zorgaanbieder incl behandeling bekend voor deze cliënt

  Op naam van de patiënt dient er sprake te zijn van een geldige Wlz indicatie voor langdurig verblijf inclusief behandeling. Tevens dient de Wlz-instelling waar de patiënt verblijft een toewijzing te ontvangen om de benodigde zorg te mogen gaan leveren. Indien deze niet aanwezig zijn of niet correct geregistreerd ontvangt u deze melding.

 • 8968: Op datum prestatie is geen zorglevering voor verblijf inclusief behandeling bekend voor deze cliënt

  Op naam van de patiënt is er wel sprake van een geldige Wlz indicatie voor langdurig verblijf inclusief behandeling echter is de zorglevering door de Wlz-instelling (nog) niet gestart.

 • 8969: Datum prestatie valt buiten opnameperiode voor verblijf inclusief behandeling

  Op naam van de patiënt is er wel sprake (te zijn) van een geldige Wlz indicatie voor langdurig verblijf inclusief behandeling. Als ook is de zorglevering door de Wlz-instelling gestart. De door u gedeclareerde behandeldatum valt echter buiten de geldigheid van de Wlz indicatie/zorgtoewijzing.

 • 8970: Behandeldatum ligt voor toegestane datum

  Mondzorg behandelingen mogen per 01-07-207 digitaal worden gedeclareerd. Behandeldata van voor die periode, opgenomen in het MZ301 bericht, worden afgekeurd met deze melding.

 • 8971: Informatierecord UPT-prestatie ontbreekt voor deze behandelurenprestatiecode

  MZP krijgt betaald op basis van honorarium (U25/U35). Wel dient de MZP ten alle tijden minimaal 1 declaratieregel toe te voegen voor een reguliere UPT code. Dit ter verantwoording van de verrichting/behandeling.  Deze 2e declaratie regel dient over dezelfde behandeldatum als de U25 of U35 te zijn opgesteld. Als ook vanuit dezelfde zorgverlener (AGB code).

 • 8973: Bijbehorend honorarium record is niet aanwezig

  U ontvangt deze melding omdat u een reguliere UPT code hebt gedeclareerd echter ontbreekt er een declaratieregel voor het honorarium (U25/U35).

 • 8975: Reiskosten kunnen enkel in rekening worden gebracht in combinatie met; hiervoor benoemde prestatiecode

  Honorarium prestatie U25 staat voor behandeling van de klant in de Wlz instelling (U35 behandeling in de praktijk). Alleen dan mag de MZP reiskosten declareren.

  Advies: Prestatie WRK001 reiskosten in kilometers. Men mag een tarief van € 0,28 per kilometer declareren.  Prestatie WRK002 staat voor reiskosten met een pond(je)/ Tol. Geen vast tarief

 • 8976: Machtigingsnummer verplicht bij meer dan 3 declaraties kroon- en brugwerk binnen 12 maanden

  Indien u  4 of meer keer per 12 maanden uitgebreid kroon- en brugwerk wilt declareren, dient u van te voren een machtiging aan te vragen. Dit geldt voor de volgende UPT codes: R08, R09, R10, R11, R12, R13, R24, R28, R40, R45.

  Advies: Vraag alsnog een machtiging aan via Vecozo, dit kan met terugwerkende kracht. 

 • 8977: Deze prestatiecode mag niet worden gedeclareerd in de Wlz

  Er zijn een aantal behandelingen (UPT codes) welke niet voor vergoeding in aanmerking komen vanuit de Wlz. Denkt u bijvoorbeeld aan een niet nagekomen afspraak (C90). 

  Advies: Welke concrete UPT codes dit betreft vindt u terug op de MZ301 Wlz Hulptabellen, welke te downloaden zijn via onze website. 

 • 8971: Informatierecord UPT-prestatie ontbreekt voor deze behandelurenprestatiecode

  U kunt de UPT codes: A20 en G201 enkel 1 keer per 12 maanden machtigingsvrij declareren.  

  Advies: Wenst u deze vaker in te dienen bij het zorgkantoor, vraagt u dan eerst een machtiging aan via Vecozo. 

 • 8982: Machtigingsnummer ontbreekt voor bedrag boven machtigingsvrij bedrag

  Bepaalde behandelingen, te denken aan kroon- en brugwerk, implantaten en prothesen, kunt u tot een maximum bedrag machtigingsvrij declareren. Zodra u toch declareert met een bedrag wat hoger is dan het vastgestelde machtigingsvrije bedrag zonder een machtiging, ontvangt u deze melding. 

  Advies: De  UPT codes waarvoor u eventueel een machtiging dient aan te vragen, vindt u terug op de MZ301 Wlz Hulptabellen, welke te downloaden zijn via onze website.  

 Documenten en nieuwsbrieven