Fraudebeleid

We stellen geld beschikbaar voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Daarmee betalen we kwalitatief goede, werkelijk geleverde zorg. Fraude accepteren wij niet. VGZ werkt daarom actief aan het voorkomen, opsporen, onderzoeken en aanpakken van fraude in de langdurige zorg. 

Wat is fraude 

We spreken van fraude als een cliënt, budgethouder, zorgaanbieder of derde bewust en opzettelijk de regels overtreedt om er zelf (financieel) beter van te worden. Enkele voorbeelden:

 • Het opstellen van valse zorgovereenkomsten
 • Het declareren van zorg die niet is geleverd
 • Het declareren van zorg die niet kan worden aangemerkt als langdurige zorg
 • Zorginstellingen die meer zorg declareren dan wordt gegeven
Wat doen wij om fraude te voorkomen en te bestrijden?

Wij vinden fraudepreventie en -bestrijding erg belangrijk. Hiervoor hebben we een fraudebeleid en werken we samen met alle afdelingen binnen de Zorgkantoren van Coöperatie VGZ, cliënten,  budgethouders, zorgaanbieders, andere zorgkantoren en ketenpartners.

Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Voorkomen

Wij voorkomen dat declaraties onterecht worden uitbetaald. Dit doen we door:

 • Het opstellen van duidelijke regels
 • Het maken van heldere afspraken met zorgaanbieders; het zorgvuldig verwerken en (automatisch) controleren van de declaraties die wij ontvangen

Met nieuwe budgethouders voeren we het bewust-keuzegesprek voordat wij een persoonsgebonden budget (pgb) toekennen. Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen controleren wij voordat wij de Sociale Verzekeringsbank toestemming geven om betalingen te doen vanuit het pgb. 

Zorgaanbieders waar wij contracten mee afsluiten worden zorgvuldig en periodiek gescreend. Dit geldt ook voor medewerkers van de zorgkantoren zelf.

Opsporen

Al onze afdelingen zijn alert op mogelijk frauduleuze declaraties. Daarnaast sporen wij deze actief op, bijvoorbeeld door gebruik te maken van geavanceerde data-analyse methoden. Ook leggen wij huisbezoeken af bij onze budgethouders en voeren we met regelmaat controles uit.

Wij ontvangen via verschillende kanalen fraudesignalen. De signalen komen vanuit onze eigen organisatie, via cliënten, budgethouders, Zorgverzekeraars Nederland, toezichthouders en andere zorgkantoren.

Onderzoeken

Vermoeden wij dat er sprake is van fraude? Dan onderzoekt de afdeling Veiligheidszaken deze vermoedens zorgvuldig. Als u betrokken bent in een fraudeonderzoek, wordt u hierover schriftelijk, telefonisch of persoonlijk geïnformeerd. Doet u zelf een fraudemelding? Dan kunnen wij u telefonisch of schriftelijk benaderen om uw melding persoonlijk toe te lichten.

Opleggen van maatregelen

Als wij fraude vaststellen leggen wij passende maatregelen op. De fraudeur wordt hierover altijd schriftelijk geïnformeerd. Wij kunnen de volgende maatregelen instellen:

 • Niet uitkeren van declaraties en al betaalde declaraties terug vorderen
 • Wijzigen of intrekken van beschikkingen over het pgb
 • Opnemen van de betrokken persoon of organisatie in het interne incidentenregister. Dit register is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Melden van de betrokken persoon of organisatie bij het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de verzekeringsmaatschappijen (EVR-registratie)
 • Aangifte doen bij de politie
 • Melden van de fraude bij de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) (bij fraude door zorgverleners)
 • Informeren van de andere zorgkantoren via Zorgverzekeraars Nederland

Hoe kunt u ons helpen?

U kunt ons helpen bij het voorkomen en aanpakken van fraude. Zo kunt u als verzekerde kritisch kijken naar de zorgkosten die voor u in rekening worden gebracht. Ziet u bijvoorbeeld een declaratie voor zorg die u niet heeft ontvangen? Laat het ons dan weten. Neem hiervoor contact op via onderstaande button. Dan zoeken wij het graag samen met u uit. Zo zorgen we samen voor goede en betaalbare zorg. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de informatie die u aan ons doorgeeft. U kunt er ook voor kiezen om (anoniem) ons digitale formulier in te vullen.

Wilt u een fraudemelding doen voor uw zorgverzekering? N
eem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Bekijk bijvoorbeeld de informatie over fraude bij zorgverzekeraar VGZ.

Fraude melden
Heeft u vermoedens van fraude? Meld dit dan bij ons. Zo helpt u ons bij het voorkomen en aanpakken van fraude.