Fraudebeleid

Natuurlijk is het belangrijk dat u vertrouwen heeft in het zorgsysteem, uw zorgverlener en uw zorgkantoor. We stellen geld beschikbaar voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Daarmee betalen we kwalitatief goede, werkelijk geleverde zorg. Fraude kan dit vertrouwen schaden. Daarom werken we actief aan het voorkomen, opsporen, onderzoeken en aanpakken van fraude. Hieronder leest u meer over ons fraudebeleid. 

Wat is fraude 

We spreken van fraude als een cliënt, budgethouder, zorgaanbieder of derde bewust en opzettelijk de regels overtreedt om er zelf (financieel) beter van te worden. Een paar voorbeelden:

 • Het opstellen van valse zorgovereenkomsten
 • Het declareren van zorg die niet is geleverd
 • Het declareren van zorg die niet kan worden aangemerkt als langdurige zorg
 • Zorginstellingen die meer zorg declareren dan wordt gegeven

Wat doen we om fraude te voorkomen?

Om fraude te voorkomen en aan te pakken is het nodig om goed samen te werken. Niet alleen binnen VGZ, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld met onze budgethouders, cliënten, zorgaanbieders, andere zorgkantoren en ketenpartners. Hierbij houden we ons altijd aan de geldende wetten en regels zoals:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 
 • De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen
 • Det Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen

Fraude voorkomen

Door het opstellen van duidelijke regels en het maken van heldere afspraken met zorgaanbieders, voorkomen we dat declaraties onterecht worden uitbetaald. De declaraties die wij ontvangen, worden netjes verwerkt en (automatisch) gecontroleerd. Onze afdelingen zijn extra scherp op opvallende declaraties. Die kunnen namelijk wijzen op fraude. 

Met nieuwe budgethouders voeren we het Bewust-keuzegesprek voordat wij een persoonsgebonden budget (pgb) toekennen. Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen controleren wij voordat wij de Sociale Verzekeringsbank toestemming geven om betalingen te doen vanuit het pgb. 

Daarnaast ontvangen we via verschillende wegen signalen van fraude. Bijvoorbeeld via budgethouders en cliënten, toezichthouders,  Zorgverzekeraars Nederland en andere zorgkantoren.

Fraude onderzoeken

Hebben wij een vermoeden van fraude? Dan onderzoekt onze afdeling Veiligheidszaken deze vermoedens met veel aandacht. Bent u betrokken in een fraudeonderzoek? Dan laten we u dat altijd schriftelijk of telefonisch weten. Doet u zelf een melding van fraude? Dan kan het zijn dat we u bellen of u een brief sturen omdat we meer informatie van u willen ontvangen.

Opleggen van maatregelen

Is er fraude vastgesteld? Dan leggen wij passende maatregelen op. De persoon of organisatie die fraude heeft gepleegd, informeren we altijd schriftelijk. Wij kunnen de volgende maatregelen opleggen:

 • We keren declaraties niet uit. Is een declaratie al betaald? Dan kunnen we deze declaratie terugvorderen 
 • We wijzigen de beschikkingen over het pgb of trekken deze in
 • De persoon of organisatie die fraude pleegt, nemen we op in het interne incidentenregister Dit register is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • We melden de persoon of organisatie die fraude pleegt aan bij het Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit is een informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen (EVR-registratie)
 • We beëindigen zorgovereenkomst(en)
 • We doen aangifte bij de politie
 • We melden de fraude bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (bij fraude door zorgverleners)
 • We informeren de andere zorgkantoren via Zorgverzekeraars Nederland
Wilt u een fraudemelding doen voor uw zorgverzekering? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Bekijk bijvoorbeeld de informatie over fraude bij zorgverzekeraar VGZ.