Onafhankelijke cliëntondersteuning 2024/2025

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten. Hierdoor kan de cliënt weloverwogen keuzes maken over de zorg. Hieronder leest u meer over het contracteren van onafhankelijke cliëntondersteuning, hoe u zich inschrijft en een tijdpad.

Visie op cliëntondersteuning 2023 en verder

Zorgkantoren zijn het eerste aanspreekpunt voor cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. 'Digitaal eerst' wordt een leidend principe, onder andere door inzet van www.zorgkantoor.nl als landelijk platform voor (keuze)informatie over de Wlz. Zorgkantoren handelen zelf cliëntvragen af om onnodig doorverwijzen naar OCO-aanbieders te voorkomen.

Cliëntondersteuning is maatwerk. Om die reden is het persoonsafhankelijk of het zorgkantoor zelf dit maatwerk levert of dat de cliënt wordt doorverwezen naar een OCO-aanbieder. De precieze rolverdeling tussen zorgkantoren en OCO-aanbieders is afhankelijk van de regionale situatie. Dit betekent dat ruimte voor regionale variatie wenselijk is en mogelijk blijft.

De vraag naar cliëntondersteuning blijft toenemen, terwijl de financiële ruimte beperkt is. Om cliëntondersteuning ook in de toekomst te kunnen blijven bieden zetten zorgkantoren in op meer kwaliteit en doelmatigheid van cliëntondersteuning. Zorgkantoren kijken in gezamenlijkheid met OCO-aanbieders wat verbeterd kan worden qua producten- en dienstenstructuur. Om versnippering van het aanbod van cliëntondersteuning te voorkomen, houden zorgkantoren ook de optie open om per 2024 het aanbod te beperken – door per zorgkantoorregio een beperkter aantal OCO-aanbieders in te kopen. Daarmee wordt de vraag naar cliëntondersteuning (meer) geconcentreerd, gaan OCO-aanbieders meer doelmatig werken, kwalitatief goede ondersteuning bieden en zijn ze beter in staat om hun deskundigheid en specifiek de kennis van het regionale zorgecosysteem te onderhouden.

Zorgkantoren richten zich primair op cliënten met een Wlz-indicatie. Wij zien gemeenten als primair verantwoordelijk voor cliëntondersteuning aan mensen zonder Wlz-indicatie. Wel willen zorgkantoren vanuit het belang van de cliënt de samenwerking met gemeenten intensiveren. In die situaties waar sprake is van domeinoverstijgende problematiek leggen we contacten met gemeenten. Bijvoorbeeld waar het gaat over de toekomstagenda Gehandicaptenzorg en cliëntondersteuning 2022-2025. Ook willen we hen stimuleren om de Wlz-OCO-inkoopvoorwaarden over te nemen en binnen een zorgkantoorregio meer samen te werken. De zorgkantoren hebben de wens dat de OCO-aanbieders zich verenigen in een branchevereniging. Dit maakt afstemming makkelijker en efficiënter en leidt naar verwachting ook tot betere cliëntondersteuning door kennisuitwisseling en leren van elkaar.

Klik hier voor het lezen van de volledige visie.

Inkoopbeleid OCO 2024-2025

Cliëntondersteuning is een onderdeel van de wettelijke zorgplicht die het zorgkantoor voor Wlz-cliënten heeft. Het zorgkantoor kan zelf cliëntondersteuning geven, maar koopt ook onafhankelijke cliëntondersteuning in bij organisaties.

Het landelijk inkoopbeleid is opgesteld door alle zorgkantoren. Lees hier de versie van het inkoopbeleid na Nota van Inlichtingen. Dit inkoopbeleid beschrijft niet alleen de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning, maar ook de voorwaarden en procedure waar een OCO-aanbieder aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met het zorgkantoor.

Bijlagen bij inkoopbeleid:

1. Visie op cliëntondersteuning 2023 en verder (samenvatting) 
2. Bestuursverklaring 2024 
3. Overeenkomst 2024-2025
4. Nota van Inlichtingen OCO 2024-2025
5. Productie OCO 2024

Inschrijven 2024-2025

 • Een organisatie kan een 2-jarige overeenkomst krijgen tot en met 31 december 2025. Wanneer uw organisatie een contract wil, maakt u dit kenbaar door in te schrijven. Bij de inschrijving dient u de volgende documenten verplicht aan te leveren:

  Bij de inschrijving dient u de volgende documenten verplicht aan te leveren:

  1. De ingevulde en ondertekende bestuursverklaring
  2. Bewijs van machtiging om voor de organisatie te mogen ondertekenen
  3. Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen (VOG RP, niet ouder dan 6 maanden voor datum van inschrijving)
  4. Uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden voor datum van inschrijving)
  5. Inschrijving UBO(‘s) UBO-register (niet ouder dan 6 maanden voor datum van inschrijving)
  6. In geval van inschrijving als samenwerkingsverband: een verklaring waaruit blijkt dat alle deelnemers hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel aanvaarden
  7. Documenten ter onderbouwing van de inschrijving. Het is van belang dat in deze documenten gemotiveerd wordt op welke wijze de organisatie voldoet aan de gestelde eisen (zoals benoemd in hoofdstuk 4) en hoe wordt voldaan aan de selectiecriteria en geschiktheidseisen.

  U kunt zich tot uiterlijk 1 augustus 2023 17:00 uur inschrijven voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning. Stuur uw inschrijving en bijbehorende documenten naar oco@vgz.nl.

  In het inkoopkader staat welke criteria wij hanteren in de beoordeling van uw inschrijving. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen wij welke organisaties we contracteren. Heeft u zich op tijd ingeschreven? Dan ontvangt u uiterlijk 15 september 2023 bericht van ons. Daarin geven we aan of u in aanmerking komt voor een overeenkomst en ontvangt u een (voorlopig) budgetplafond voor 2024 voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2024.

  Het zorgkantoor kan bij gerede twijfel en in het kader van selectie (meer) documenten ter onderbouwing en/of ter toetsing van de bestuursverklaring opvragen. Let op! Het is niet mogelijk om na sluiting van de inschrijving alsnog (aanvullende) documenten aan te leveren die verplicht bij de inschrijving hadden moeten worden ingediend.

Onafhankelijke cliëntondersteuning 2023

Lees meer over de contractering van onafhankelijke cliëntondersteuning in 2023.