Inkoopbeleid onafhankelijke clientondersteuning 2024 en 2025 is gereed

01-06-2023
Steeds meer mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) doen een beroep op cliëntondersteuning. Voor de inkoop van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) hebben de zorgkantoren een landelijke inkoopbeleid voor 2024 en 2025 opgesteld. Dit inkoopbeleid beschrijft de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning.
Cliëntondersteuning is erop gericht om de positie van de cliënt te versterken. Met de juiste ondersteuning kan de cliënt weloverwogen keuzes maken en sluit de zorg beter aan op de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Cliëntondersteuning is beschikbaar via het zorgkantoor of bij een organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning sluiten zorgkantoren overeenkomsten af met aanbieders van deze ondersteuning op basis van het vastgestelde landelijke inkoopbeleid.

Uitgangspunten
In het inkoopbeleid staan de doelen en uitgangspunten van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook zijn hierin de voorwaarden en procedure beschreven waaraan een aanbieder van onafhankelijke cliëntondersteuning moet voldoen om zich in te kunnen schrijven bij het zorgkantoor. Dit landelijke inkoopbeleid is opgesteld door alle zorgkantoren. De inschrijfprocedure voor 2024 en 2025 staat hier op onze website.

Visie op cliëntondersteuning 2023 en verder
Diverse landelijke ontwikkelingen raken de onafhankelijke cliëntondersteuning. We zien een toename aan vragen en complexiteit van de vraagstukken die op ons afkomen. Daarnaast is er een aantal landelijke initiatieven zoals het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de toekomstagenda gehandicaptenzorg en de landelijke voorziening voor gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO). Deze initiatieven vragen een verdere ontwikkeling van cliëntondersteuning. Om hierop goed te zijn voorbereid is begin 2023 de visie op (onafhankelijke) cliëntondersteuning aangescherpt. Deze visie op cliëntondersteuning 2023 en verder vormt de basis van het inkoopbeleid.

Passende advisering en ondersteuning
Met de visie en het landelijk inkoopbeleid stimuleren zorgkantoren dat de Wlz-cliënten goed geïnformeerd zijn, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor passende Wlz-zorg. Verder zorgt het beleid ervoor dat de (onafhankelijke) cliëntondersteuning beschikbaar is voor alle Wlz-cliënten die daarvan gebruik willen maken en dat hierin keuzevrijheid is. Wlz-cliënten kunnen vertrouwen op goede kwaliteit van de ondersteuning. Om dit te realiseren is in het inkoopbeleid aandacht besteed aan doelmatigheid. Zo krijgen zoveel mogelijk cliënten ondersteuning binnen de beschikbare middelen.

In het beleid is aandacht voor het vergroten van eigen regie en zelfredzaamheid, het inzetten van het eigen netwerk en de beweging naar langer thuis wonen, digitalisering en innovatie. Dit alles om de cliënt zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen.