Onafhankelijke clientondersteuning 2023

Cliëntondersteuning is een belangrijke functie ter versterking van de eigen regie van cliënten. Hierdoor kan de cliënt weloverwogen keuzes maken over de zorg. Hieronder leest u meer over het contracteren van onafhankelijke cliëntondersteuning, hoe u zich inschrijft en een tijdpad.
 

De zorgkantoren verlengen het inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning 2022

In de periode 2021-2022 is er veel aandacht voor de doorontwikkeling van cliëntondersteuning en het borgen van de resultaten van de pilots cliëntondersteuning in het programma Volwaardig Leven. Er zijn echter nog steeds onzekerheden over de gevolgen van de wetswijziging om Wlz-cliëntondersteuning voorafgaand aan de Wlz-indicatie te kunnen inzetten. Over hoe de gespecialiseerde vorm van cliëntondersteuning over diverse zorgdomeinen heen geboden kan worden en hoe het groeiende beroep op cliëntondersteuning zich verhoudt tot het beperkte budget dat zorgkantoren ter beschikking hebben. Voor de inkoop vanaf 2024 en volgende jaren willen we een nieuw meerjarenbeleid formuleren als daar meer duidelijkheid over komt. Er is wel een addendum opgesteld met een aantal kleine aanpassingen voor 2023. Het grootste deel van het huidige beleid en de overeenkomst blijft in stand.

 

Uw overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz

De zorgkantoren hebben besloten om de overeenkomsten met de huidige organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz voort te zetten met een verlenging op overeenkomst voor 2023. Als u voor deze verlenging in aanmerking wil komen, dan verzoeken wij u de instemmingsverklaring 2023 (zie documenten) in te vullen en voor 29 juli 2022 te mailen naar oco@vgz.nl. U ontvangt uiterlijk 15 september 2022 een addendum op uw huidige overeenkomst voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Aanvullend hierop krijgt u een bericht over de voorlopige financiële afspraken voor 2023.

 

Nieuwe organisaties (alleen regio Noord- en Midden Limburg)

Het is mogelijk dat nog niet-gecontracteerde organisaties voor OCO een offerte indienen voor het leveren van cliëntondersteuning voor 2023 in onze regio's. Er is per regio ruimte voor maximaal 4 aanbieders. Alleen in de regio Noord- en Midden Limburg is nog ruimte voor 1 aanbieder.

 

Kleine wijzigingen en een wijziging in het tarief

Wij voeren voor 2023 enkele kleine wijzigingen door in het beleid zoals opgenomen in het inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) 2022. In het addendum OCO 2023 treft u deze wijzigingen aan. De belangrijkste zijn:

 • Cliëntondersteuning voorafgaand aan de Wlz-indicatie behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. In overleg bestaat de mogelijkheid dat zorgkantoren cliëntondersteuning kunnen bieden of via een OCO beschikbaar kunnen stellen. Aangezien er voor zorgkantoren geen extra middelen beschikbaar komen, is het de verantwoordelijkheid van gemeenten dat deze cliëntondersteuning beschikbaar is.

 • Cliënt ervaringsonderzoek: OCO-organisaties nemen deel aan het eenduidig, integraal, landelijk cliënt ervaringsonderzoek en informeren het zorgkantoor jaarlijks over de uitkomsten.

 • Omgaan met het budgetplafond: OCO-organisaties zetten de beschikbare capaciteit gemiddeld over de maanden in het jaar zodanig in dat het afgesproken jaarbudget niet overschreden wordt. Als het aantal klantvragen groter is dan het budget toelaat, neemt de OCO-organisatie contact op met het zorgkantoor. Voor korte, enkelvoudige vragen verwijzen OCO’s de klanten zoveel mogelijk naar het zorgkantoor (www.zorgkantoor.nl).

 • Tarief 2023: Het tarief voor 2023 is gebaseerd op het tarief voor 2022 inclusief een eenmalige indexering van 3,72% en bedraagt € 78,42 per uur.

Nieuwe afspraken over de hoogte van het budget

Op basis van een inschatting van de aantallen cliënten en uren cliëntondersteuning worden de beschikbare middelen per regio verdeeld over de gecontracteerde én nieuw te contracteren aanbieders. Meer informatie hierover vindt u in het Inkoopkader paragraaf 2.2.1.

Documenten inkoop OCO 2023

Inkoopkader 2023
Addendum overeenkomst 2023
Addendum 2023
Bestuursverklaring 2023
Instemmingsverklaring 2023
Format productie 2023
Nota van inlichtingen (publicatiedatum 30 juni 2022)

 

Welke informatie levert u aan bij uw inschrijving?

 • Een bestaande organisatie met een een- of meerjarige overeenkomst in 2022 kan een nieuwe overeenkomst aangaan voor 2023, tenzij u aangeeft voor 2023 niet gecontracteerd te willen worden. U kunt alleen een nieuwe overeenkomst aangeboden krijgen indien u nog steeds voldoet aan de minimumeisen. Wij zullen u hierover per brief informeren. Wij vragen u om het volgende document op te sturen: 

  • Ingevulde en ondertekende instemmingsverklaring 2023 inclusief bijbehorende bijlage(s)

  Wij verzoeken u deze uiterlijk 29 juli 2022 te sturen naar oco@vgz.nl.

   
   
 • Een nieuwe organisatie kan een eenjarige overeenkomst krijgen tot en met 31 december 2023. Dat kan als u voldoet aan de minimumeisen uit het ‘Inkoopkader onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2023'. Om in aanmerking te komen levert u minimaal de volgende documenten ingevuld aan:

  • Bestuursverklaring

  • Format voor prognose

  • Bewijs van machtiging om voor de organisatie te mogen tekenen

  • Verklaring omtrent gedrag

  • Uittreksel KvK

  • Inschrijving UBO(‘s) UBO-register (niet ouder dan 6 maanden voor datum van inschrijving). Overzicht van de aantallen cliëntondersteuners (t.o.v. het overzicht van de totale personeelsformatie cliëntondersteuners) die zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie cliëntondersteuners en/of ingeschreven bij het beroepsregister voor cliëntondersteuners

  • In geval van inschrijving als samenwerkingsverband: een verklaring waaruit blijkt dat alle deelnemers hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel aanvaarden

  • Documenten ter onderbouwing van de inschrijving

  In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2023 staat in detail omschreven welke informatie wij willen ontvangen ter onderbouwing van uw inschrijving.

  U kunt zich tot uiterlijk 29 juli 2022 inschrijven voor de inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning. Stuur uw inschrijving en bijbehorende documenten naar oco@vgz.nl.

  In het inkoopkader staat welke criteria wij hanteren in de beoordeling van uw inschrijving. Op basis van de aangeleverde documenten beoordelen wij welke organisaties we contracteren. Heeft u zich op tijd ingeschreven? Dan ontvangt u uiterlijk maandag 15 september 2022 bericht van ons. Daarin geven we aan of u in aanmerking komt voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak wij met u willen maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2023.