Duurzaamheid

Als maatschappelijke organisatie willen we positieve impact hebben op het gebied van duurzaamheid. We richten ons op drie thema’s die onze leden, partners en onszelf nu en in de toekomst raken.  

Drie uitdagingen

Ten eerste willen we de druk op de zorg verlagen en ervoor zorgen dat zorg betaalbaar blijft voor alle mensen in Nederland. Ten tweede willen we de gezondheidsverschillen tussen mensen, waarbij de ene groep het substantieel beter heeft dan een andere, verkleinen. Tot slot zetten we ons in voor een gezonde leefomgeving en de gezondheid van de planeet. Drie uitdagingen, die we niet kunnen en willen negeren.  

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is medeverantwoordelijk voor klimaatverandering en milieuvervuiling. De zorg is verantwoordelijk voor ruim 7% van de totale CO₂-uitstoot, 13% van het grondstoffengebruik en 4% van het afval in Nederland. Klimaatverandering en milieuvervuiling hebben negatieve gevolgen op onze gezondheid. Denk hierbij aan toename van infectieziekten en allergieën, hittestress, longaandoeningen, mentale klachten, hart- en vaatziekten, neurologische ziekten en introductie van zogenoemde ‘tropische ziekten’ in het Westen. De klimaatcrisis is dus ook een gezondheidscrisis. Door onze bijdrage te leveren aan het verlagen van de negatieve impact die de zorgketen heeft op milieu en klimaat, vergroten we de positieve impact op gezondheid. Vanuit het principe van Zinnige Zorg willen we een bijdrage leveren om de zorg verder te verduurzamen. Om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen, willen we alleen die zorg leveren die nodig is en daar waar het nodig is. Dat is goed voor het klimaat en het milieu. 

De focus voor de toekomst 

We zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een financiële stimulans. We willen voorlopers en achterblijvers stimuleren om gericht in te zetten op verduurzaming van de zorg. Daarbij verkennen we hoe we per 2025 een deel van de transformatieopslag in kunnen zetten om de duurzaamheidstransformatie te versnellen. Deze opslag zal worden gekoppeld aan het behalen van een bronzen, zilveren of gouden Milieu thermometer Zorg certificering (of vergelijkbaar milieumanagementsysteem). De Milieu thermometer Zorg certificering is een zorg specifiek milieumanagementsysteem en ontwikkeld als instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en concreet aantoonbaar te maken. Verdere uitwerking volgt in het inkoopbeleid van 2025.

Green Deal 

Als Coöperatie VGZ hebben we de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ ondertekend. Net als verschillende andere partijen uit de zorgsector (Actiz, VGN, De Nederlandse GGZ en Minister van VWS Ernst Kuipers). In de nieuwe Green Deal committeren de partijen zich aan meer inzet om de zorg verder te verduurzamen. In ZN verband werken we samen met andere zorgkantoren aan het uitvoeringsplan dat volgt vanuit de nieuwe Green Deal. Samen met alle aanbieders, van groot tot klein, verankeren we een duurzamere manier van werken in de Langdurige Zorg door er structureel aandacht aan te schenken in strategie, plannen en ontwikkeling.  

Focus binnen de Langdurige Zorg 

Samen met zorgverleners willen we de zorg verduurzamen. Binnen de Langdurige Zorg ligt onze focus op vastgoed en energie, minder incontinentiemateriaal en het terugdringen van voedselverspilling. We helpen zorgverleners met het uitwerken en het delen van groene FIT-initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan een duurzame zorg. Bijvoorbeeld minder CO₂ -uitstoot, circulair werken of verminderen milieu impact van medicatie. Zo zorgen we samen dat we goede voorbeelden blijven ontwikkelen, maar ook dat we initiatieven succesvol van elkaar overnemen.  

Wat verwachten we van u?

Graag horen we waar u mogelijkheden ziet om de zorg te verduurzamen. Hier gaan we met u over in gesprek. Conform de landelijke visie verwachten wij als zorgkantoren van u dat:  

  • U zich committeert aan de doelen van de Green Deal ‘Samenwerken aan Duurzame Zorg’ 
  • U duurzaamheid verankert in uw strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen
  • Zorgaanbieders met meer dan 250 fte leveren voor 1 januari 2024 een door het bestuur vastgestelde  CO₂-routekaart aan bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), inclusief een strategisch vastgoedbeheerplan. Het EVZ heeft tools, invulformats en handleidingen beschikbaar op de website

Wat verwachten we nog meer van u?

  • U brengt de afvalstromen binnen uw organisatie in kaart en stelt doelen om ongesorteerd afval met 20% te verminderen in 2026. Voor de sectoren V&V en GZ geldt daarbij de ambitie om de afvalstroom van incontinentiemateriaal met minimaal 5% te reduceren in 2026
  • U levert een inspanning op het terugdringen van voedselverspilling
  • U levert een inspanning op het besparen van energie
  • U informeert ons zo snel mogelijk over renovatie- en nieuwbouwplannen 
  • U deelt uw groene FIT initiatieven met ons zodat we ze met andere organisaties kunnen delen  

Mogelijk interessant voor u

Andere overkoepelende thema's