Transformatie door innovatie

Impactvolle transformatie. Daar zijn we naar op zoek voor toekomstbestendige langdurige zorg. Als zorgkantoor zien we het als onze rol om - samen met aanbieders – gericht innovaties op te pakken, te toetsen, bij te stellen en tot vernieuwende concepten te vertalen. Het voorstadium voor de invulling van onze zinnige zorg strategie. Samenwerking tussen verschillende aanbieders, waar nodig zelfs verschillende sectoren, is essentieel. Eenmaal bewezen kan een innovatie vertaald worden naar een GP of een FIT. 

Focus op innovatiekracht

We vinden het belangrijk dat innovatiekracht optimaal ingezet wordt. We willen voorkomen dat we als sector innovatiekracht verspelen doordat er op meerdere plekken aan dezelfde innovatie wordt gewerkt, zonder dat daar afstemming over is. Daarom brengen we als zorgkantoor meer focus aan. Samen met de sectoren selecteren we ‘baanbrekende innovaties’. Deze halen we op in de dialoog met aanbieders. Zo zorgen we dat nieuwe manieren van werken zodanig getoetst en uitgewerkt worden dat de stap naar implementatie door een brede groep aanbieders gemaakt kan worden. We leggen bij innovatie de focus op preventie, arbeidsmarkt, digitalisering en domeinoverstijgende samenwerking. Bij V&V en GZ focussen we ons ook op passende zorg. En bij GGZ focussen we ons extra op in- door- en uitstroom, specifiek op dagstructuur ondersteunende robots en vernieuwende woon-, zorg- en leefconcepten.  

Pionierenen en implementeren

We gaan pionieren met een selecte groep van aanbieders. Aanbieders die vooroplopen op het gebied van innovatie. Aanbieders met een duidelijke visie, voldoende capaciteit om mensen in te zetten op de ontwikkeling van innovatieve concepten en voldoende slagkracht om concepten succesvol te ontwikkelen en uit te rollen. Op deze manier geven we innovatie binnen de langdurige zorg samen vorm, zodat nieuwe manieren van werken ook daadwerkelijk toegepast worden.

Samen met aanbieders die deze innovatieve rol willen en kunnen omarmen, starten we innovatieprojecten op. De betrokken aanbieders vervullen hierbij een pioniersrol. Door met minimaal twee aanbieders te werken aan een initiatief zorgen we dat innovaties breed gedragen worden. 

Na deze ‘pioniersfase’ is het van belang concepten verder uit te werken. Dit is een nieuwe fase. De ‘ontwikkelfase’. Hierbij zullen we een bredere groep aanbieders actief betrekken. Deze groep gaat de innovatie verder uitwerken en ontwikkelen. Deze groep kijkt wat er nodig is om het concept in de gehele organisatie te implementeren. In deze fase zorgen we dat de innovatie zover door is ontwikkeld dat het concept klaar is om uitgerold te worden bij het merendeel van de aanbieders. 

Maatwerkafspraken  

Met aanbieders die een rol spelen in de pioniersfase maken we maatwerkafspraken. Voor aanbieders die actief zijn in de ontwikkelfase kan gebruik worden gemaakt van de transformatieopslag. 

De afdeling innovatie binnen het zorgkantoor maakt een keuze van de in haar ogen geschikte zorgaanbieders die kunnen innoveren en aansluiten bij de bepaalde innovatiethema’s. Wij zullen het gesprek hierover initiëren. We vragen aanbieders te voldoen aan een aantal voorwaarden. 

 • U wilt de transformatie voor een toekomstbestendige langdurige zorg aangaan. Uw strategie en beleid zijn gericht op transformatie van het zorgveld: zo thuis als het kan, zelf als het kan, digitaal als het kan met oog voor arbeidsmarkt, duurzaamheid en betaalbaarheid
 • U wilt bijdragen aan zinnige zorg
 • U bent in staat om de randvoorwaarden die nodig zijn, voor het testen van de innovatie zodat deze geen hinder ondervindt van systeemfouten, voor het innovatieproject binnen 1 kwartaal op te zetten
 • U bent tenminste de afgelopen 3 boekjaren Een voorwaarden is dat de organisatie financieel gezond is. De voorwaarden waaraan wij toetsen zijn de volgende: Geen negatief resultaat de afgelopen 3 jaar. Geen negatief eigen vermogen. Dit geldt zowel voor de totale bedrijfsvoering als voor het bedrijfsonderdeel zorg in natura. Daarnaast kan het zorgkantoor u vragen om de meest recente jaarcijfers aan te leveren. 
 • U bent bereid om vanuit cofinanciering met het zorgkantoor door middel van maatwerkafspraken financieel bij te dragen aan een innovatie. U draagt minimaal 35% van de kosten bij uit eigen middelen
 • De innovatie wordt door het zorgkantoor met u geïnitieerd samen met minimaal nog één andere zorgaanbieder uit het veld. Het onderzoek wordt uniform uitgevoerd bij de verschillende zorgorganisaties
 • Bij positief resultaat zorgt u dat de innovatie zorgvuldig wordt geïmplementeerd op de werkvloer en kan dit binnen de NZa-tarieven implementeren
 • U bent bereid om, naast het innovatietraject in hetzelfde jaar tenminste met één team een bewezen zinnig zorg initiatief (keuze van de zorgaanbieder) te implementeren
 • U bent bereid om met het zorgkantoor het innovatietraject én het implementatietraject te delen. Deze ervaringen dragen bij aan het beter verankeren van opschalingen bij andere aanbieders
 • U beschikt over capaciteit om zorginnovaties te blijven testen en ontwikkelen. De teams hebben voldoende energie en tijd om dit te kunnen dragen
 • U kan een ambassadeursrol op u nemen om de bewezen innovatie verder te verspreiden om opschaling in het bredere zorgveld te realiseren
 • U heeft in de regionale samenwerking met andere aanbieders draagkracht, zodat innovatie een voedingsbodem bereikt voor implementatie

Mogelijk interessant voor u

Andere overkoepelende thema's