Ledenbetrokkenheid

De wensen en behoeften van onze leden staan centraal in ons beleid. We zijn ervan overtuigd dat we alleen samen en in verbinding met cliënten, hun naasten en zorgaanbieders de toekomst van de Langdurige Zorg vorm kunnen geven.  

Dagelijkse kwaliteit van zorg

Zorgverleners stellen plannen op over kwaliteit. Hiervoor zijn kwaliteitskaders opgesteld. Cliëntenraden hebben een rol in het beoordelen van kwaliteitsplannen van zorgverleners. Onze inkopers en kwaliteitsadviseurs zijn structureel in gesprek met de cliëntenraden. We vinden het als Zorgkantoor belangrijk dat de leden van een cliëntenraad goed in staat zijn hun rol in de dagelijkse verbinding tussen zorgaanbieders, cliënten en naasten in te vullen. Daarom organiseren we regelmatig themasessies waarmee we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dialoog.  

Toekomstgericht 

We vinden het belangrijk om met cliënten en hun naasten in gesprek te zijn over (toekomstige) ontwikkelingen van de Langdurige Zorg. Naast de gesprekken met cliëntenraden en onze eigen ledenraad starten we in 2023 met een Klantenpanel. Een groep cliënten (en hun naasten) waarmee we structureel het gesprek aan gaan. Bedoeld om inspiratie op te doen, maar ook om onze beleidsmatige keuzes, de manier waarop we communiceren en onze dienstverlening te toetsen en continu aan te scherpen. We kijken naar de inhoud van de zorg, de processen en onze eigen manier van werken. Een uitnodiging om deel te nemen aan het Klantenpanel wordt in de loop van 2023 digitaal naar de cliëntenraden verzonden.   

Mogelijk interessant voor u

Andere overkoepelende thema's