Passende zorg

De geestelijke gezondheidszorg in de Wlz is nog relatief nieuw en kende in 2021 en 2022 een onverwacht hoge instroom van cliënten. Als sector staan we voor de uitdaging invulling te geven aan een betekenisvolle leefwereld voor deze cliënten. We onderkennen een aantal thema’s waar we ons samen met de aanbieders op richten: meer thuis, minder behandelen en zinvolle dag invulling.

Meer thuis 

Ook binnen de GGZ maken we de transitie naar meer zorg thuis. Dit draagt bij aan een hogere mate van zelfredzaamheid, meer eigen regie en inclusie. We richten ons daarom op het verhogen van het percentage MPT/VPT.  

Woon-zorg 

We willen de ontwikkeling van innovatieve woon-zorg concepten die aansluiten op de behoefte van cliënten versnellen. Hiervoor vragen we specifiek aandacht voor twee voorbeelden, ontwikkelt in de gehandicaptenzorg, maar ook goed bruikbaar in de GGZ. Dit zijn de Good Practises van Het Houvast en MPT Plus.  

Begeleiding bij complexe zorgvraag in de thuissituatie

Het Houvast biedt cliënten met een complexe zorgvraag begeleiding en behandeling in de thuissituatie, via VPT. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking en een hoge zorgzwaarte is intramuraal wonen vaak de enige keuze. Dit terwijl bij elkaar wonen voor sommige cliënten helemaal niet prettig is. Het aanbod van zorg thuis (vpt) is zeer beperkt voor deze doelgroep. De visie van het Houvast is dat de zorg naar de cliënt toekomt, waarbij begeleiders zeer nauw betrokken zijn in het leven van de cliënt. 

MPT voor geclusterd wonen

Prisma biedt cliënten met een intensieve zorgvraag een thuis, waarbij men zelfstandig kan wonen middels een MPT. Dit is gefaciliteerd binnen een geclusterde setting, waarbij er voldoende zorg geboden kan worden maar men zelf verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. 

Minder behandelen  

In een model waar kwaliteit van leven centraal staat binnen de GGZ krijgt behandeling een andere rol. Een transformatie die we samen moeten maken. Behandeling zetten we alleen in wanneer dat van toegevoegde waarde is voor de cliënt en is altijd gericht op het behalen van specifieke behandeldoelen.  

Zinvolle daginvulling 

Een zinvolle daginvulling draagt direct bij aan zelfstandigheid, meedoen en van betekenis zijn. We maken met aanbieders afspraken over de invulling van zorg soms met maar soms ook zonder dagbesteding. We vinden het belangrijk dat voor iedere cliënt er gekeken wordt naar een goede daginvulling. Werken in het buurthuis, het helpen van naasten… voor iedere cliënt is het belangrijk om van betekenis te zijn.