Thuis als het kan

Het is belangrijk dat ouderen in de toekomst langer zelfstandig blijven wonen, op een plek waar ze zich thuis voelen en zij een sociaal netwerk om zich heen hebben. Zo zorgen we er samen voor dat de zorg voor de snelgroeiende groep ouderen toegankelijk en betaalbaar blijft. Thuis als het kan… zorgt ervoor dat intensieve (intramurale) zorg beschikbaar blijft voor ouderen die dat echt nodig hebben. Bovendien draagt het inzetten op wat ouderen nog wel zelf kunnen, bij aan een hogere kwaliteit van leven voor ouderen die nog zelfstandig wonen. 

Complexe zorg intramuraal, ZZP4 extramuraal 

De huidige intramurale capaciteit breiden we landelijk niet verder uit. De krapte op de arbeidsmarkt is één van de belangrijkste beperkende factoren in de beschikbaarheid van zorg. Zo zorgen we dat we geen ‘stenen’ bouwen waar we geen handen hebben om zorg in te vullen. Dit vraagt om anders kijken en anders doen. Uitgangspunt is dat we voor mensen met een ZZP4 indicatie geen intramurale zorg meer organiseren, tenzij de sociale context hier echt om vraagt. Voor ZZP4 indicatie geldt dan het principe ‘Thuis tenzij’. We maken hierover zowel regionale afspraken als individuele contractuele afspraken met aanbieders met een dalende lijn als doel.  

Zinnige zorg in de praktijk: Powered by Proteion 

Proteion verzorgt, via kleine zorgondernemers, dat cliënten in kleinschalige woonvoorzieningen kunnen wonen, op basis van een ZIN contract in plaats van PGB. Door een contract via ZIN bespaart dit administratieve lasten voor zowel de cliënt als voor de zorgaanbieder. We zien dit als een voorbeeld van vernieuwing en anders denken op het gebied van woon-zorg-oplossingen. Tijdens een webinar met onder andere Hilde Verbeek (Hoogleraar Universiteit van Maastricht), werd het gedachtegoed en de benodigde transformatie naar meer thuis verder toegelicht.

Netwerk vitaliteit

‘Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg’, wordt vaak gezegd over geclusterd wonen. Wanneer ouderen samenwonen is er meer ontmoeting en onderlinge steun mogelijk. Dat geeft een besparing op de zorg- en maatschappelijke kosten, is de aanname. Maar kunnen we dat ook hard maken? Met het wetenschappelijk onderzoek ‘De effecten van geclusterde woonvormen op welbevinden, kwaliteit van leven en zorgconsumptie’ van het Netwerk Vitaliteit proberen we samen met een consortium van universiteiten, hogescholen en maatschappelijke organisaties zicht te krijgen op de werkzame mechanismen van collectief wonen.

Financiering MPT/VPT 

We onderschrijven de beweging van ‘Thuis als het kan’ uit WOZO en tegelijkertijd zien we in de praktijk dat de huidige financiering van VPT/MPT nog niet optimaal bijdraagt aan ‘Zelf als het kan’ en ‘Digitaal als het kan’. We zetten er daarom op in om samen met enkele aanbieders, VWS en NZa te kijken hoe we tot een meer passende financieringsvorm kunnen komen.