Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg

Met ons inkoopbeleid streven we naar Thuis als het kan, Digitaal als het kan
en Informeel als het kan. Zo werken we samen aan toekomstbestendige zorg
waarbij zorgprofessionals aan de slag kunnen op de plekken waar ze echt onmisbaar zijn. 

Dit staat in ons inkoopbeleid 

  • Hoe wij zorg inkopen
  • Belangrijke acties en deadlines
  • De minimumeisen voor een overeenkomst

Nieuws

Toekomstbestendige Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg 

Iedereen is volwaardig onderdeel van de maatschappij. Dit geldt ook voor mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit de Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg. Inclusie, kwaliteit van leven en een op ontwikkeling gericht persoonlijk toekomstperspectief staan centraal. 

Kwaliteit van leven

Wij zijn van mening dat kwaliteit van leven en niet behandeling centraal moet staan. Begeleiding en ondersteuning op maat, behandeling wanneer nodig vormt het uitgangspunt. Dat klinkt eenvoudig maar vraagt een transformatie van de sector. Eigen regie staat voorop bij keuzes op het gebied van zorg, ondersteuning en wonen. In lijn met de landelijke visie vinden wij het belangrijk om invulling te geven aan de zorg volgens de principes thuis als het kan, digitaal als het kan, informeel als het kan.  

Regionaal samen werken aan een lagere instroom

In 2021 ontvingen de eerste GGZ-cliënten een Wlz-indicatie. De instroom van het aantal blijft ook nu nog hoog. Deze hogere instroom zorgt ervoor dat de betaalbaarheid van zorg voor mensen met een GGZ-woonzorgprofiel onder druk staat. Tijd om samen te evalueren en vooruit te kijken. Om te zorgen dat cliënten een passend zorgaanbod krijgen en de druk op de betaalbaarheid te verminderen hebben Valente, de Nederlandse ggz, ZN, VNG, MIND en VWS afgesproken zich in te spannen om de instroom in de Wlz te beperken. Dit is vastgelegd in de bestuurlijke afspraken ‘Passende zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening en een langdurige, intensieve zorgvraag’. In deze afspraken zijn verschillende korte en lange termijn maatregelen opgenomen.

Eén van de drie kortetermijnmaatregelen betreft de verantwoordelijkheid van de zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders om per zorgkantoorregio te komen tot een regioaanpak om de best passende zorg en ondersteuning te bepalen voor mensen die behoefte hebben aan wonen met een GG-indicatie. Hiervoor start we regionale overleggen waarin partijen op basis van spiegelinformatie, met elkaar in gesprek gaan. Centrale vraag: hoe kunnen we deze instroom verminderen? Deelname van zorgaanbieders aan deze regionale overleggen is cruciaal, zodat zij in 2024 actief aan de slag kunnen met de uitvoering van het plan van aanpak dat in gezamenlijkheid is opgesteld.

De andere maatrelen betreffen het afgeven van langer durende Wmo-beschikkingen en de duiding van criteria die toegang verschaffend tot de Wlz. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en het CIZ.

Hoofdpunten

Passende zorg

Toekomstbestendig

Belangrijke overkoepelende thema's 

Duurzaamheid

Arbeidsmarkt

 Behandeling

Ledenbetrokkenheid

Sector Overstijgend

Innovatie

Bijlagen en nota van inlichting