Complexe zorg

We ervaren dat het lastig is om voor een steeds grotere groep mensen tijdig passende zorg te realiseren. De toegankelijkheid van complexe zorg staat onder druk. Het is een lastig speelveld waarin vele aspecten een rol spelen die ook met elkaar in verbindingen staan. We hebben te maken met een toenemende zorg en ondersteuningsvraag. Bovendien wordt deze, mede door de steeds sneller wordende wereld, complexer. Niet iedereen kan meer meekomen. Als sector staan we aan de lat om juist de zorg voor deze cliënten op een goede manier in te richten.  

Knelpunten complexe zorg

Het gaat hier over mensen die vaak te maken hebben met zorgvragen op meerdere vlakken, bijvoorbeeld vanuit een licht of ernstig verstandelijke beperking (LVB en EVB) in combinatie met psychische vraagstukken of verslavingsproblematiek. Veelal uit dit zich in, voor de omgeving, onbegrepen gedrag. Zeker wanneer de zorg niet passend is. Voor mensen met een ernstig meervoudige beperking zien we dat het lastig is om de combinatie van vele verzorgingsmomenten, de behoefte aan een fijne daginvulling of beleving en gedragsproblemen te organiseren binnen de bestaande financiële kaders en met de aanwezige medewerkers. Ten slotte zien we dat met een beperking steeds ouder waardoor er meer behoefte aan verzorging of begeleiding ontstaat.  

Waar zetten wij samen met de zorgaanbieder op in?  

 1. Ontwikkeling van expertise, op locatie én regionaal. Expertise is randvoorwaardelijk voor het creëren van een passende context. Een duidelijke visie, vertaald naar alle niveaus van de organisatie is hierbij essentieel. In de regio voeren we het gesprek over waar expertise ontwikkeld dient te worden. Bij aanbieders dienen vervolgens expertise teams te zijn die deskundigheid ontwikkelen en in praktijk brengen
 2. De behoefte van de cliënt en niet de het zorgaanbod centraal. We zullen toe moeten werken naar een flexibel zorgaanbod dat meebeweegt met de levensontwikkeling van de cliënt. Zoveel als mogelijk blijven we hierbij binnen de bestaande context. Als dat echt niet meer gaat zijn we regionaal samen verantwoordelijk voor een goede doorstroom
 3. Vernieuwing in methodiek. De ontwikkelingen in de sector volgen elkaar snel op. Door ervaring weten we steeds beter wat de beste zorg voor mensen is. Het is belangrijk deze methodieken zo snel mogelijk in de praktijk te brengen. We hanteren hierbij de leidraden voor persoonsgerichte zorg zoals opgesteld door de VGN. Ook de richting aangegeven vanuit de expertisenetwerken LVB+ en EVB+ en het kenniscentrum EMB worden opgevolgd
 4. Samenwerken, ook met GGZ en Verpleging & Verzorging. De zorgbehoefte die een cliënt heeft is niet altijd binnen één van de langdurige zorg sectoren te vangen. Zo zien we bijvoorbeeld dat mensen met een GZ-indicatie ouder worden en verpleging nodig hebben of dat ouderen te maken hebben met psychische problematiek die GGZ-ondersteuning vraagt. Het belang van de cliënt staat altijd voorop, en we roepen aanbieders op elkaars expertise in te schakelen. De Samenwerking met GGZ en Verslavingszorg om te komen tot passend aanbod is reeds in ontwikkeling en zetten we door. De bestaande samenwerkingsverbanden als COT en FACT in regio worden gebruikt om te komen tot dit sectoroverstijgende zorgaanbod
 5. Landelijk wanneer noodzakelijk. Zeker waar het gaat om complexe zorg is een landelijke aanpak essentieel voor succes. Als Zorgkantoor zijn wij betrokken in samenwerking met VWS, NZa, VNG en andere mogelijke stakeholders waarbij landelijke afstemming centraal staat. Zo blijven we ons inzetten voor het oppakken van initiatieven zoals bijvoorbeeld het organiseren van maatwerkplekken

Taskforces 

We hebben een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld waardoor we continu inzichtelijk hebben welke cliënten geen passende zorg ontvangen. In de regionale taskforces wordt de zorgvraag op individueel niveau en geclusterd in beeld gebracht. We bespreken deze informatie in de taskforces met zorgaanbieders zodat we samen oplossingen vinden én individuele cliënten kunnen voorzien van een passende plaats. Daarbij maken we gebruik van de expertise uit de GZ en de GGZ. Door zorgvragen te clusteren krijgen we inzicht in welke uitbreiding op het bestaande zorgaanbod nodig is, zodat we hierop kunnen inspelen met een groter initiatief. Dit zijn de regionale taskforces:  

 • Midden- en Noordoost-Brabant
 • Waardenland en Midden-Holland
 • Noord-Holland Noord
 • Nijmegen / Noord- en Midden-Limburg

Oorzaken knelpunten 

 • Groeiend tekort aan medewerkers
 • Onvoldoende juiste expertise en context voor specifieke doelgroepen
 • Betrekken netwerk en cliënt bij benodigde ondersteuning blijkt lastig
 • Doorstroom blijft achter door onvoldoende flexibiliteit in zorgaanbod 
 • Betaalbare en passende huisvesting is niet altijd voorhanden 

Contact zorgkantoor

Mochten er situaties ontstaan waarin het niet lukt de zorg in te vullen, dan vragen wij u dit te melden bij onze afdeling klantadvies. Naast dat wij in deze specifieke situatie samen met u op zoek gaan naar de beste oplossing voor betreffende cliënt zullen wij de signalen samenvoegen en kijken waar het eventueel nodig is om beleid en/of werkwijzen aan te scherpen waardoor problemen voor toekomstige cliënten voorkomen worden. 

Triple-C 

Met het Triple-C gedachtegoed ondersteunen we mensen met een verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben om het ‘gewone leven’ te ervaren. In deze aanpak staat de behoefte voorop en niet de stoornis of mogelijk probleemgedrag. Door onvoorwaardelijke begeleiding bij een vast dagprogramma op de gebieden zelfzorg, wonen, werken en vrije tijd, wordt vertrouwen en zelfvertrouwen opgebouwd. 

Pro

 

Om samen met zorgaanbieders tot passende zorg voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag (vaak op het snijvlak van een licht verstandelijke beperking en psychische problematiek) te komen, stimuleren zorgkantoren middels het inkoopbeleid om aan de slag te gaan met de aanbevelingen vanuit het project Pro. We stimuleren dit door zorgaanbieders in contact te brengen middels Pro on board met de 3 zorgaanbieders van het project Pro. Op maat wordt een traject aangegaan om de zorg en organisatie voor deze doelgroep te verbeteren. De kosten die hierbij gemaakt worden zijn onderdeel van de reguliere financiering. In de Meerzorg dialoog kan aandacht gevraagd worden voor kosten die de reguliere tarifering overstijgen.


Crisisondersteuningsteam 

Het voorkomen van, of snel handelen bij crisis voorkomt zwaardere zorg. Crisiszorg gaat over een acute hulpvraag om zorg of ondersteuning. Elke regio en sector heeft een crisisregisseur die het regelen van de crisiszorg op zich neemt. Is er acuut zorg nodig? Neem dan contact op met deze crisisregisseur. Contactgegevens vindt u in de regionale crisisregelingen of op onze website.