Meer thuis

We vinden dat mensen met een (verstandelijke) beperking zo lang als mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen. Op een plek waar ze zich thuis voelen en zij een sociaal netwerk om zich heen hebben. Dat draagt bij aan het welbevinden van mensen, maar zo zorgen we er tevens samen voor dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. We houden intensieve verblijfszorg beschikbaar voor de cliënten die dat echt nodig hebben. 

We realiseren ons dat dit binnen de gehandicaptenzorg met name gaat om nieuwe cliënten. We zien echter ook een groep waardoor nieuwe (bijvoorbeeld digitale) mogelijkheden de mogelijkheid om zelfstandig te (gaan) wonen een reëlere optie wordt. Dit draagt bij aan eigen regie en zelfstandigheid.  

Flexibeler woon-zorg-aanbod 

De ontwikkeling van vernieuwende kleinschalige en geclusterde woonzorgconcepten is essentieel in de transformatie naar toekomstbestendige gehandicaptenzorg. We richten ons hierbij met name op mensen met indicatie VG3, VG4 en VG6. Ook zal de intramurale zorg steeds meer gericht zijn op de zwaardere zorg.  

FACT voor licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking verdienen een netwerk waarbij de zorg rondom de cliënt wordt gecentreerd i.p.v. de cliënt rondom de zorg. We streven naar opschaling van FACT voor LVB in de regio’s Noord-Holland Noord, Waardenland, Nijmegen en Noord- en Midden-Limburg. Hiermee voorkomen we dat cliënten onnodig in verblijfszorg terecht komen. 

Een eigen plek met hoge zorgzwaarte

Het Houvast biedt cliënten met een complexe zorgvraag begeleiding en behandeling in de thuissituatie, via VPT. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking en een hoge zorgzwaarte is intramuraal wonen vaak de enige keuze. Dit terwijl bij elkaar wonen voor sommige cliënten helemaal niet prettig is. Het aanbod van zorg thuis (vpt) is zeer beperkt voor deze doelgroep. De visie van het Houvast is dat de zorg naar de cliënt toekomt, waarbij begeleiders zeer nauw betrokken zijn in het leven van de cliënt. 

Geclusterd MPT voor een intensieve zorgvraag 

Prisma biedt cliënten met een intensieve zorgvraag een thuis, waarbij men zelfstandig kan wonen middels een MPT. Dit is gefaciliteerd binnen een geclusterde setting, waarbij er voldoende zorg geboden kan worden maar men zelf verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. 

Dichterbij de dorpsgemeenschap

Dichterbij zorgt ervoor dat cliënten met een licht verstandelijke beperking een eigen woonruimte kunnen hebben, zodat zij niet binnen een zorginstelling hoeven te wonen. Er zijn studio’s gerealiseerd in het dorp, waardoor cliënten onderdeel zijn van de dorpsgemeenschap.