Wat is langdurige zorg

Afbeelding verpleegkundige

Langdurige zorg

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend intensieve zorg of toezicht nodig hebben.
Langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Heeft u voor uzelf of uw naaste 24 uur per dag toegang tot intensieve zorg en ondersteuning nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor langdurige zorg. Langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u in aanmerking komt voor langdurige zorg. Het zorgkantoor voert de langdurige zorg uit. 

Voor wie is langdurige zorg?

De Wlz regelt de zorg voor mensen die blijvend behoefte hebben aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Of aan blijvend toezicht door een ziekte, aandoening, stoornis, handicap of beperking.

 • Mensen met een somatische aandoening of beperking, bijvoorbeeld door MS
 • Mensen met een lichamelijke handicap
 • Mensen met een psychogeriatrische aandoening of beperking, bijvoorbeeld door dementie
 • Mensen met een verstandelijke handicap
 • Mensen met een zintuiglijke handicap
 • Volwassenen met een psychische stoornis

Een uitgebreid overzicht staat op de website van het Zorginstituut Nederland.

 

Zorgprofielen

In Nederland onderzoekt het Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. of u in aanmerking komt voor langdurige zorg. Het CIZ kijkt welke zorg u nodig heeft en hoeveel. Komt u in aanmerking voor langdurige zorg dan krijgt u een Een indicatiebesluit is uw toegangsbewijs om zorg te ontvangen vanuit de Wlz. Het CIZ beslist of u een indicatie krijgt. In de indicatie staat op welke zorg u recht heeft. . In het indicatiebesluit staat een zorgprofiel. In een zorgprofiel staat welke zorg u nodig heeft. Het CIZ bepaalt welk zorgprofiel het beste bij uw zorgvraag past. Dit hangt af van de aandoening en/of beperking. Heeft u meerdere aandoeningen en/of beperkingen? Dan onderzoekt het CIZ welke aandoening en/of beperking het belangrijkste is voor uw zorgvraag. Er bestaan meerdere zorgprofielen. Deze verwijzen naar een zorgsector die het best bij uw zorgvraag past. De verschillende zorgprofielen zijn onderverdeeld in de volgende sectoren: 

 • Sector Verpleging en verzorging (V&V)
 • Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
 • Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
 • Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
 • Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)
 • Sector GGZ Wonen (GGZ-W)
 

Zorg vanuit de Wlz

De Wlz vergoedt verschillende soorten zorg. Hieronder leest u er meer over. 

 • Woont u in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis of verzorgingshuis of instelling voor gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg? En wordt u daar behandeld of verblijft u daar zonder behandeling? Als u een hulpmiddel of een mobiliteitshulpmiddel nodig heeft, zorgt de zorginstelling hiervoor. Vraag uw zorginstelling of de Wlz het hulpmiddel betaalt. Als dat niet zo is, kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar of de gemeente (Wmo).

  Heeft u een hulpmiddel nodig en woont u thuis met een Wlz-indicatie?  Dan vallen hulpmiddelen niet onder de Wet langdurige zorg. U kunt hulpmiddelen regelen bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Bekijk het overzicht.

 • Palliatief terminale zorg omvat de zorg in de laatste levensfase, zoals verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Ontvangt u Wlz-zorg? Dan kunt u palliatief terminale zorg thuis, in een verpleeghuis of in een hospice ontvangen. Als palliatief terminale zorg nodig is, kan de zorgaanbieder deze extra zorg direct inzetten als er een verklaring is van de behandelend arts van de cliënt. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. Het moet dan wel gaan om een terminale situatie. 

  Heeft u een pgb voor Wlz-zorg en is dit niet voldoende voor het inkopen van palliatief terminale zorg? Vraag dan extra budget bij ons aan voor palliatief terminale zorg. U heeft hiervoor een verklaring nodig van de behandelend arts en een eenvoudig budgetplan.

 • Bij opname in een Wlz-instelling voor verpleging en verzorging (bijvoorbeeld een verpleeghuis) of gehandicaptenzorg, kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen naar deze instelling. Dit kan ook als uw partner zelf geen Wlz-indicatie heeft.
 • U betaalt geen kosten voor de tandarts als u verblijft in: 

  • Een verpleeghuis met behandeling
  • Een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Als u langer dan 3 jaar verblijft in een psychiatrische instelling, ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

  Daarnaast heeft u een geïndiceerd zorgprofiel inclusief behandeling nodig. Heeft u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering voor tandartszorg? Dan kan het zijn dat deze niet meer nodig is tijdens uw verblijf in een zorginstelling. Bijvoorbeeld omdat de Wlz de kosten waartegen u zich verzekert al betaalt. Bespreek dit goed met uw zorgaanbieder. Een aanvullende verzekering zegt u op bij uw zorgverzekeraar. 

   
 • Vervoerskosten komen afhankelijk van uw situatie voor uw eigen rekening of u ontvangt een vergoeding van uw zorgverzekeraar, uw gemeente, het UWV of vanuit de Wet langdurige zorg.

  Mensen die thuis wonen met zorg vanuit de Wet langdurige zorg, kunnen het vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling krijgen vanuit de Wlz. Een voorwaarde is dat u niet zelfstandig kunt reizen met eigen of openbaar vervoer. De Wlz-instelling regelt dan het vervoer.

  Let op: regelt de gemeente voor u de dagbesteding en valt het onder de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet? Vraag in dat geval bij uw gemeente wat de mogelijkheden zijn voor vervoer of vergoeding daarvan.

 • Een ouder- of wooninitiatief is een kleinschalige woonvorm die past bij uw beperking. Deze woonvormen zijn er voor groepen variërend van jongvolwassenen tot oudere mensen. Een huiselijke sfeer, maatwerk, kleinschaligheid en betrokkenheid van het bestaande netwerk zijn kenmerkend voor deze woonvorm. Vaak worden initiatieven gestart door ouders of familie.

  Meer informatie:

 • Soms is (een vergoeding voor) Wlz-zorg in het buitenland mogelijk. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.
  Bezoek de website Zorginstituut Nederland voor uitleg over Wlz-zorg in het buitenland.
   
 • Zorg thuis is er voor mensen met een Wlz-indicatie die graag zorg thuis willen ontvangen. Bij wie u terecht kunt voor het aanvragen thuiszorg, hangt af van uw situatie:

  • Staat u op een wachtlijst voor opname in een instelling? Heeft u een indicatie voor zorg in een zorginstelling? Zolang daar geen plek is en u op een wachtlijst staat, heeft u recht op zorg in de thuissituatie. Hiermee overbrugt u de periode die u zelfstandig woont tot u verhuist naar een instelling. Dit heet dan ook overbruggingszorg. U kunt bij ons terecht voor de mogelijkheden die er zijn. We bespreken graag met u welke zorg het beste past bij uw situatie en hoe die zorg geleverd wordt. Ook een cliĆ«ntondersteuner kan u helpen
  • Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig? Dan heeft u waarschijnlijk een indicatie voor een hoog zorgzwaartepakket. Dat is een indicatie voor intensieve zorg en toezicht dichtbij. U kunt thuis blijven wonen en daar zorg ontvangen. Wij regelen deze zorg voor u

Geen recht op langdurige zorg

Komt u niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz? Dat betekent niet dat u geen zorg krijgt. U krijgt dan zorg via een andere wet. In Nederland kennen we 4 verschillende wetten voor zorg. Deze 4 wetten samen zorgen ervoor dat iedereen de zorg en hulp kan krijgen die nodig is. Dit noemen we het Nederlandse zorgstelsel. De 4 wetten in het Nederlandse zorgstelsel zijn:

 • Jeugdwet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)

Bent u op zoek naar informatie over zorg vanuit de Wmo, Zvw of Jeugdwet? Kijk dan op regelhulp.nl.

 

Film Wlz

Wat is de Wlz en voor wie is het? We hebben er een kort filmpje van 3 minuten over gemaakt.