Extra budget aanvragen

Heeft u recht op Wlz-zorg en wilt u dat ontvangen in de vorm van een persoonsgebonden budget? Dan kan het zijn dat u daarmee niet voldoende zorg kunt krijgen. U kunt dan recht hebben op extra budget. Dit moet u aanvragen, net als het pgb. U leest hier welke toeslagen er zijn, welke voorwaarden er gelden en  hoe u het aanvraagt.

 

Lees verder over:

Wanneer vraagt u extra budget aan?

Extra budget kunt u tegelijk met uw pgb aanvragen. Het mag ook later.

 

Hoe vraagt u extra budget aan?

Denkt u dat u recht te hebben op extra budget? Neem dan telefonisch contact met ons op. We vertellen of u in uw situatie een aanvraag kunt doen en hoe u dat doet. U ontvangt van ons het juiste aanvraagformulier en u hoort wat er daarna gebeurt. 

 

Waarvoor kunt u extra budget aanvragen?

Er zijn verschillende toeslagen:

Hieronder staan ze kort beschreven.  Wilt u er meer over weten? Lees dan verder in 'Mogelijkheden voor extra budget (meerzorg)'.

Regel uw pgb-zaken online
Formulier nodig?

Persoonlijk assistentiebudget

 • Wat is het?

  Dit is een extra bedrag dat u bovenop uw persoonsgebonden budget krijgt. Hiermee kunt u één of meerdere personen als persoonlijk assistent inzetten waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen en kunt deelnemen aan de maatschappij. 
 • Voor wie is het?
  • U heeft 24 uur per dag toezicht of zorg nodig, anders kan dit gevaarlijk of levensbedreigend voor u zijn
  • U bent ouder dan 18 jaar 
  • U heeft een zware lichamelijke beperking           
  • U kunt zelfstandig belangrijke beslissingen nemen
  • De zorg thuis krijgt u op een verantwoorde en doelmatige manier. Dat betekent dat u de zorg krijgt die het beste bij u past en dat deze zorg van een goede kwaliteit is.
  • U heeft een indicatie voor de volgende zorgprofielen (deze staan in uw indicatiebesluit):
   • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 LG), 
   • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  (zorgzwaartepakket 6 LG) 
   • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 7 LG),  
   • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding  (zorgzwaartepakket 7 VV) 
   • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgzwaartepakket 8 VV)
 • Hoe hoog is de toeslag?
  Als wij u een persoonlijk assistentie budget geven, verhogen wij uw persoonsgebonden budget tot maximaal  € 239.110. Tot welk bedrag wij uw pgb precies ophogen hangt af van uw persoonlijke situatie.
 • Welke voorwaarden gelden er?
  Meer informatie en de voorwaarden kunt u terugvinden in artikel 5.15a van de Regeling langdurige zorg en in het protocol regeling Meerzorg.

Meerzorg

 • Wat is het?

  Als u minimaal 25% meer zorg per week nodig hebt dan in uw indicatiebesluit staat, kunt u meerzorg aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als de zorg die u op dit moment krijgt niet voldoende is. Of als er iets in uw leven is veranderd, waardoor u tijdelijk of voor langere tijd meer zorg nodig hebt. 
 • Welke voorwaarden gelden er?

  Wij toetsen uw aanvraag aan artikel 2.2 van de Regeling langdurige zorg en aan het protocol Meerzorg. Wij toetsen in ieder geval op deze twee voorwaarden:  

  1. U heeft 25% méér zorg nodig dan u op dit moment krijgt. Kijk samen met een zorgverlener of dit in uw situatie het geval is. Uw zorgverlener kan ook meedenken over andere oplossingen, zoals het op een andere manier besteden van uw huidige pgb. Of misschien kunt u met uw zorgverlener afspreken dat u minder gaat betalen voor de zorg die hij/zij u geeft.  
  2. U heeft een indicatie voor één van deze zorgprofielen of zorgzwaartepakketten:
  • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 LG)
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 6 LG)
  • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 7 LG)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (zorgzwaartepakket 7 VV)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgzwaartepakket 8 VV)
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 VG)
  • (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (zorgzwaartepakket 7 VG)
  • Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (zorgzwaartepakket 8 VG)
  • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 ZGvis)
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 3 ZGaud)

  Bent u Wlz-indiceerbaar en is uw pgb berekend op basis van de functies en klassen die in uw indicatiebesluit staan? Dan kunt u ook Meerzorg aanvragen als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Extra kosten thuis

 • Wat is het?

  Dit is een toeslag voor als u of uw kind intensieve of extra zorg nodig heeft en thuis wilt blijven wonen.
 • Hoe hoog is de toeslag?
  De toeslag is een verhoging van uw budget met maximaal 25%. 
 • Welke voorwaarden gelden er?

  Dit extra budget is mogelijk als thuis wonen verantwoord is.

  Het kan bij elk zorgprofiel.

 • Hoe vraagt u het aan?

  U vraagt dit budget aan door een aanvraagformulier naar ons te sturen. Dit aanvraagformulier vraagt u bij ons op.
  Wij beoordelen uw aanvraag en kijken onder meer hoeveel van uw huidige budget al is besteed en of de huidige zorg doelmatig wordt ingezet. 

   

   

Wooninitiatief

 • Wat is het?

  Deze toeslag is voor het betalen van kosten voor het organiseren van zorg en voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes in een wooninitiatief. Het is niet bestemd voor bijvoorbeeld woonlasten.
 • Hoe hoog is de toeslag?

  Deze toeslag bedraagt € 4.400 per kalenderjaar.
 • Welke voorwaarden gelden er?

  Woont u in een wooninitiatief? Dan heeft u recht op de toeslag als het wooninitiatief aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners en zij ontvangen een persoonsgebonden budget
  • de bewoners wonen op 1 GBA-adres of op meerdere adressen die maximaal 100 meter van elkaar liggen
  • er is minimaal één gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen hebben

  U kunt dit nalezen in artikel 3.1.4 van het Besluit langdurige zorg. Het is ook belangrijk dat u de kosten die u met de toeslag betaalt, apart indient bij de Sociale Verzekeringsbank.

Gespecialiseerd verpleegkundig handelen na ontslag uit ziekenhuis

 • Wat is het?

  Het gaat om verpleegkundige handelingen die nodig zijn vanwege een medisch-specialistische ingreep na ontslag uit het ziekenhuis. Bijvoorbeeld het verzorgen van een wond of het toedienen van injecties.
 • Hoe hoog is de toeslag?

  Het extra budget kan zo hoog zijn als nodig is om de verpleging te betalen die volgens de medisch specialist noodzakelijk is. Dit ontvangt u eerst voor maximaal drie maanden. Als deze periode te kort is, kunt u een aanvraag doen om de periode te verlengen. 

   

 • Welke voorwaarden gelden er?

  Past de zorg niet binnen uw indicatie? Dan kunt u een aanvraag bij ons indienen voor extra budget. Dat doet u door het sturen van:

  De hoogte van het extra budget bepalen wij aan de hand van het budgetplan en is voor maximaal drie maanden. Blijkt dat u deze zorg langer nodig hebt dan drie maanden, stuur ons dan een nieuwe verklaring van de benodigde zorg. Deze verklaring vraagt u aan uw medisch specialist. Het maakt niet uit wanneer u extra budget aanvraagt. Het mag voordat u de zorg ontvangt, maar het mag ook achteraf. 

Palliatief terminale zorg (zorg in de laatste levensfase)

 • Wat is het?

  Palliatief terminale zorg omvat de zorg in de laatste levensfase, zoals verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Ontvangt u Wlz-zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget? Dan kunt u palliatief terminale zorg thuis ontvangen.
 • Welke voorwaarden gelden er?

  Als extra budget nodig is voor palliatief terminale zorg, dan vraagt u dit bij ons aan. Voor het aanvragen van het extra budget hebt u het volgende nodig:

  U stuurt uw aanvraag het snelst online naar ons op via MijnVGZzorgkantoor. Uiteraard kan het ook per post. Na ontvangst van uw aanvraag geven wij binnen een week toestemming voor dit extra budget. Hierdoor kunt u de zorg snel uitbreiden. 
  Heeft u hier vragen over? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Heeft u vragen over de toeslagen bij het pgb?
Wij helpen u graag verder, sturen u de informatie toe die u nodig hebt voor het aanvragen van extra budget en leggen het vervolg aan u uit. 
Bent u het niet eens met onze beslissing?

Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. En als het nodig is, maken we meteen een correctie. U hoeft dan geen schriftelijk bezwaar meer te maken. Makkelijk en snel.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen