Extra budget aanvragen

Het komt voor dat er meer zorg nodig is dan vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) betaald kan worden. Soms is er dan de mogelijkheid om extra budget aan te vragen. Er zijn wel voorwaarden. Extra budget vraagt u aan bij ons zorgkantoor.

Het kan voorkomen dat de zorgvraag steeds meer toeneemt. En dat die niet meer past bij de indicatie die u destijds van het CIZ heeft ontvangen. Op dat moment vragen we u om een herindicatie bij het CIZ aan te vragen. 

 • Verandert de indicatie? Dan kijken we samen met u hoe u het beste de zorg kunt regelen

 • Verandert de indicatie niet? Dan kijken we samen met u hoe u gebruik kunt maken van de ‘Regeling voor extra budget’

Verder lezen

Meer informatie over extra budget leest u in de brochure ‘Regeling voor extra budget’.

Wooninitiatief

De toeslag Wooninitiatief is voor het betalen van kosten voor het organiseren van zorg en voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes in een wooninitiatief

Waarvoor kunt u extra budget aanvragen?

Toeslag Palliatief terminale zorg 

Palliatief terminale zorg is de zorg in de laatste levensfase. Met een pgb is het mogelijk om de toeslag palliatief terminale zorg te ontvangen.

Let op: het Zorgkantoor geeft goedkeuring om zorg in te kopen bij zorgverleners. De pgb-beheerder is zelf verantwoordelijk voor het verdelen van het budget over de verschillende zorgverleners zodat het budget niet overschreden wordt. De goedkeuring van een andere of nieuwe zorgverlener betekent niet dat ook het budget wordt verhoogd.
 
 

Aanvragen

Palliatief terminale zorg vraagt u aan bij ons zorgkantoor. Vul hiervoor het aanvraagformulier toeslagen in. En vraag een terminaliteitsverklaring op bij de behandelende arts. Op de terminaalverklaring staat de handtekening van de arts met pen geschreven (digitale handtekening is niet toegestaan). 

Het aanvraagformulier toeslagen en de terminaliteitsverklaring stuurt u op naar het VGZ Zorgkantoor. Dit gaat snel en makkelijk digitaal via MijnVGZzorgkantoor. Of stuur de formulieren naar ons postadres. Na ontvangst van uw aanvraag nemen we contact met u op. Of u de toeslag ontvangt, hoort u binnen 8 weken.

Toekenning van deze toeslag met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

 
 

Toeslag extra kosten thuis

Extra kosten thuis is een toeslag voor als de budgethouder intensieve of extra zorg nodig heeft en thuis wil blijven wonen.

Hoogte van de toeslag

De toeslag extra kosten thuis is een verhoging van uw budget met maximaal 25%. 

Voorwaarden

 • De toeslag is alleen mogelijk als thuis wonen verantwoord is
 • De toeslag is mogelijk bij elk zorgprofiel
 • Er is een professionele zorgverlener betrokken bij de zorg thuis
 • De toeslag kan niet ingezet worden voor het verhogen van uurtarieven van zorgverleners

Huisbezoek

Heeft u een aanvraag ingediend voor de toeslag extra kosten thuis? Dan komen we op huisbezoek om de aanvraag te bespreken en te beoordelen. We nemen contact met u op voor een afspraak.


 
 

Aanvragen

 • Log in op MijnVGZzorgkantoor en controleer of u in aanmerking komt voor de toeslag extra kosten thuis. Dit doet u door een aantal vragen te beantwoorden
 • Komt u in aanmerking voor de toeslag? Dan sturen wij een aanvraagformulier naar uw emailadres. Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat gaat snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor
 • Vervolgens wordt de aanvraag door ons zorgkantoor beoordeeld tijdens het huisbezoek. We kijken onder meer naar een doelmatige inzet van de huidige zorg en hoeveel van het huidige budget is besteed
 • Binnen 8 weken nadat wij de aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u een brief met een besluit. Daarin staat of u de toeslag krijgt

Toekenning van deze toeslag met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Heeft u al de toeslag extra kosten thuis, maar wilt u een nieuwe aanvraag doen? Ook daarvoor gaat u naar MijnVGZZorgkantoor.

Let op, heeft u een combinatie van ZIN en PGB? Bespreek de aanvraag van deze toeslag dan ook met uw zorgaanbieder die ZIN levert. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u via uw zorgaanbieder ZIN al een EKT-toeslag heeft.

Toeslag meerzorg

De toeslag Meerzorg kunt u aanvragen als u minimaal 25% meer zorg nodig heeft dan in uw indicatiebesluit staat. Dat kan bijvoorbeeld als de zorg die u op dit moment krijgt niet voldoende is. Of als er iets in uw leven is veranderd, waardoor u tijdelijk of voor langere tijd meer zorg nodig heeft. 

Voorwaarden 

 • Uw aanvraag voldoet aan artikel 2.2 van de Regeling langdurige zorg en aan de voorwaarden die staan in het Protocol Meerzorg
 • U heeft 25% méér zorg nodig dan mogelijk is met uw zorgprofiel. Kijk samen met een zorgverlener of dit in uw situatie het geval is. Uw zorgverlener kan ook meedenken over andere oplossingen, zoals het op een andere manier besteden van uw huidige pgb. Of misschien kunt u met uw zorgverlener afspreken dat u minder gaat betalen voor de zorg die hij/zij u geeft. 

U heeft een indicatie voor één van deze zorgprofielen of zorgzwaartepakketten:

 • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 LG)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 6 LG)
 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 7 LG)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (zorgzwaartepakket 7 VV)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgzwaartepakket 8 VV)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 VG)
 • (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (zorgzwaartepakket 7 VG)
 • Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (zorgzwaartepakket 8 VG)
 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 ZGvis)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 3 ZGaud)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging  (zorgzwaartepakket 4 GGZ-W)
 
 
 
 

Aanvragen

 • Log in op MijnVGZzorgkantoor en controleer of u in aanmerking komt voor de toeslag meerzorg. Dit doet u door een aantal vragen te beantwoorden
 • Komt u in aanmerking voor de toeslag? Dan sturen wij een aanvraagformulier naar uw emailadres. Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat gaat snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor
 • Vervolgens wordt de aanvraag door ons zorgkantoor beoordeeld. We kijken onder meer naar een doelmatige inzet van de huidige zorg en hoeveel van het huidige budget is besteed
 • Binnen 8 weken na het indienen van de volledige aanvraag ontvang u een besluit. Daarin staat of u de toeslag ontvangt. Het kan voorkomen dat het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) om inhoudelijk advies wordt gevraagd waardoor het mogelijk niet haalbaar is om binnen 8 weken een besluit te nemen. Het zorgkantoor informeert u in dat geval tijdig over de verwachte termijn waarbinnen een besluit zal worden genomen

Toekenning van deze toeslag met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Heeft u al de toeslag meerzorg, maar wilt u een nieuwe aanvraag doen? Ook daarvoor gaat u naar MijnVGZZorgkantoor.

 

Toeslag persoonlijk assistentiebudget

Het persoonlijk assistentiebudget is een extra bedrag dat u bovenop uw persoonsgebonden budget krijgt. Hiermee kunt u één of meer mensen als persoonlijk assistent inzetten. Daardoor kunt u zelfstandig blijven wonen en meedoen met de maatschappij.  

Voor wie 

 • U heeft 24 uur per dag toezicht of zorg nodig
 • U bent ouder dan 18 jaar
 • U heeft een zware lichamelijke beperking         
 • U kunt zelfstandig belangrijke beslissingen nemen
 • De zorg thuis krijgt u op een verantwoorde en doelmatige manier. Dat betekent dat u de zorg krijgt die het beste bij u past. Ook is deze zorg van goede kwaliteit

U heeft een indicatie voor de volgende zorgprofielen (deze staan in uw indicatiebesluit):

 • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 5 LG)
 • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  (zorgzwaartepakket 6 LG)
 • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zorgzwaartepakket 7 LG)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding  (zorgzwaartepakket 7 VV)
 • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgzwaartepakket 8 VV)

Hoogte van de toeslag

De hoogte van de toeslag is maximaal € 365.365 (2024) en € 383.451 (2025). De exacte hoogte van de toeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. 

Voorwaarden

Meer informatie en de voorwaarden kunt u terugvinden in Artikel 5.15a van de Regeling langdurige zorg en in het Protocol Persoonlijk Assistentiebudget. 

 

 
 

Aanvragen

 • Log in op MijnVGZzorgkantoor en controleer of u in aanmerking komt voor de toeslag persoonlijk assistentiebudget. Dit doet u door een aantal vragen te beantwoorden
 • Komt u in aanmerking voor de toeslag? Dan sturen wij een aanvraagformulier naar uw emailadres. Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat gaat snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor
 • Vervolgens wordt de aanvraag door ons zorgkantoor beoordeeld. We kijken onder meer naar een doelmatige inzet van de huidige zorg en hoeveel van het huidige budget is besteed
 • Binnen 8 weken na het indienen van de volledige aanvraag ontvang u een besluit. Daarin staat of u de toeslag ontvangt

Toekenning van deze toeslag met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Heeft u al de toeslag persoonlijk assistentiebudget, maar wilt u een nieuwe aanvraag doen? Ook daarvoor gaat u naar MijnVGZZorgkantoor.

 

Toeslag gespecialiseerd verpleegkundig handelen

De toeslag 'Gespecialiseerd verpleegkundig handelen na ontslag uit ziekenhuis' gaat om verpleegkundige handelingen die nodig zijn vanwege een medisch-specialistische ingreep na ontslag uit het ziekenhuis. Bijvoorbeeld het verzorgen van een wond of het toedienen van injecties.

Hoogte van de toeslag 

Het extra budget kan zo hoog zijn als nodig is om de verpleging te betalen die volgens de medisch specialist noodzakelijk is. De periode is maximaal drie maanden. Is deze periode te kort? Stuur dan een aanvraag om de periode te verlengen. 

Voorwaarden 

 • Past de zorg niet binnen uw huidige budget indicatie? Dan kunt u een aanvraag bij ons indienen voor extra budget
 • De hoogte van het extra budget bepalen wij aan de hand van het budgetplan en is voor maximaal drie maanden
 • Langer dan drie maanden zorg nodig? Stuur dan een nieuwe verklaring van de benodigde zorg. Deze verklaring vraagt u aan uw medisch specialist
 

Aanvragen

 De toeslag Gespecialiseerd Verpleegkundig Handelen vraagt u aan bij ons zorgkantoor. Vul hiervoor het aanvraagformulier toeslagen in. En zorg voor een overdrachtsformulier van uw medisch specialist. 

Toekenning van deze toeslag met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Het aanvraagformulier toeslagen en het overdrachtsformulier van de medisch specialist stuurt u op naar het VGZ Zorgkantoor. Dit gaat snel en makkelijk digitaal via MijnVGZzorgkantoor. Of stuur de formulieren naar ons postadres.

Toeslag chronische ademhalingsondersteuning

Wanneer u bent aangewezen op invasieve of non-invasieve beademing (beademing door mond- of neuskapje of door mondstuk) in de thuissituatie heeft u extra zorg of toezicht nodig. Het is mogelijk om hiervoor een toeslag te ontvangen.

Hoogte van de toeslag 

Het extra budget is zo hoog als nodig voor de hulp bij persoonlijke alarmering en bij handelingen die noodzakelijk zijn. En beschikbaar voor minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar. 

Voorwaarden

 • U heeft invasieve of non-invasieve beademing
 • U heeft extra zorg of toezicht nodig vanwege de beademing
 • U woont thuis
 • Wanneer u in een instelling zou wonen, zou u ook zijn aangewezen op deze extra zorg
 • U heeft een verklaring of onderbouwing van de beademingszorg betrokken specialist of van het Centrum voor Thuisbeademing waarin wordt aangeven dat u extra zorg of toezicht nodig heeft
 • Uw zorgverlener dient kundig te zijn met het beademingsapparaat, is voldoende opgeleid of heeft de cursus gevolgd die het Centrum voor Thuisbeademing aanbiedt
 

Aanvragen

De toeslag Chronische Ademhalingsondersteuning vraagt u aan bij ons zorgkantoor. Vul hiervoor het aanvraagformulier toeslagen in. En zorg voor verklaring of onderbouwing van de betrokken specialist beademingszorg of het Centrum voor Thuisbeademing. 

Toekenning van deze toeslag met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Het aanvraagformulier toeslagen en de verklaring/onderbouwing van de specialist stuurt u op naar het VGZ Zorgkantoor. Dit gaat snel en makkelijk digitaal via MijnVGZzorgkantoor. Of stuur de formulieren naar ons postadres. Binnen 8 weken ontvangt u een besluit. Daarin staat of u de toeslag ontvangt.

 
 

Logeren

De toeslag maatwerk logeren is bedoeld voor mensen waarbij logeren noodzakelijk is om een of meerdere mantelzorgers in de thuissituatie te ontlasten. Het doel van deze maatwerktoeslag is dat een cliënt langer thuis kan blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Het is ook mogelijk dat complexe problematiek specifieke eisen stelt aan de logeeropvang. Door de hogere tarieven voor logeren lukt het niet altijd om logeeropvang goed te regelen naast de noodzakelijke zorg thuis.

 
 
 

Voorwaarden

Meer informatie en de voorwaarden leest u terug in het Protocol Regeling mogelijkheden voor extra budget.

Aanvragen

Toekenning van deze toeslag met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 

Maatwerktoeslag intensieve dagbesteding / dagbehandeling

Komt u niet in aanmerking voor Meerzorg, en komt u ook niet in aanmerking voor de in deze regeling genoemde toeslagen of mogelijkheden voor extra budget? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Maatwerktoeslag intensieve dagbesteding/dagbehandeling, indien de dure dagbesteding of behandeling de oorzaak is dat u niet uitkomt met het persoonsgebonden budget (inclusief EKT).

Voorwaarden

Meer informatie en de voorwaarden leest u terug in het Protocol regeling mogelijkheden voor extra budget.

 • Er is sprake van dagbesteding in zorg in natura, of
 • Er is sprake van dagbesteding dat wordt ingekocht met een pgb bij een door het zorgkantoor gecontracteerde aanbieder
 • U heeft reeds EKT toegekend gekregen, maar deze is niet toereikend
 • U komt niet in aanmerking voor Meerzorg, PAB, de toeslag chronische ademhalingsondersteuning, Maatwerktoeslag thuiswonend kind
 • Er is sprake van complexe problematiek waardoor de kosten van dagbesteding of dagbehandeling aanzienlijk hoger liggen dan de bedragen die voor deze dagbesteding zijn opgenomen in het basisbudget voor zorg thuis
 • U komt aantoonbaar niet uit met uw budget omdat er sprake is van dure dagbesteding of waardoor u onvoldoende budget overhoud voor de zorg thuis
 • Door de inzet van zorg op maat is er wel sprake van een verantwoorde thuissituatie
 • Er dient een professionele zorgaanbieder betrokken te zijn
 • De dagbesteding is noodzakelijk voor het in stand houden van (aangeleerde sociale/emotionele/cognitieve/lichamelijke) vaardigheden   

Aanvragen

Toekenning van deze toeslag met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

 

Maatwerktoeslag dagbesteding thuiswonend kind <18

Maatwerktoeslag voor een thuiswonend kind met ontwikkelperspectief is een toeslag die u aan kunt vragen indien er sprake is van extra inzet van dagbesteding bij minderjarige kinderen én waarbij die inzet van deze zorg bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind.

Voor wie

De maatwerktoeslag is voor kinderen met combinatie problematiek van verstandelijke beperking met lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. De toeslag kan alleen aangevraagd worden als andere toeslagen (chronische ademhalingsondersteuning, gespecialiseerd verpleegkundig handelen, extra kosten thuis of palliatief terminale zorg) niet voldoende blijken te zijn. 

De maatwerktoeslag is voor kinderen onder de 18 jaar met een combinatie van meerdere, complexe beperkingen:

 • Zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEMVB). Het IQ10 van deze kinderen is niet valide en betrouwbaar te meten
 • Ernstige lichamelijke/motorische beperkingen, bijvoorbeeld spasticiteit en/of scoliose (los van de verstandelijke beperking), waardoor zelfstandig voortbewegen een probleem is
 • (Een niet instelbare vorm van) epilepsie
 • Eet- en drinkproblemen waardoor gebruik van sondevoeding (PEG-sonde) noodzakelijk is
 • Andere (chronische) gezondheidsproblemen door organische afwijkingen zoals chronische luchtweginfecties, chronische pijnen, obstipatie, reflux etc
 • Niet zelfstandig kunnen (voort)bewegen waardoor ook risico op doorliggen (decubitus) ontstaat (vaak kunnen cliënten alleen liggen of met veel steun zitten) of voortbewegen is alleen mogelijk met ondersteuning van hulpmiddelen
 • Grote fysieke kwetsbaarheid (vaak ziek en/of verblijf in ziekenhuis)
 • Een verstoorde prikkelverwerking en zintuiglijke problemen (visus, auditief)
 • Non-verbale wijze van communiceren via geluiden (bijvoorbeeld wisselende intonatie, tempo of toonhoogte) of via bewegingen of fysiologische reacties (bijvoorbeeld versnelde ademhaling of pupilverwijding). Wijze van communicatie is vaak subtiel en blijft makkelijk onopgemerkt
 • Gedragsproblemen (bijvoorbeeld verwondingen, stereotype en teruggetrokken gedrag, slaapproblemen etc.). Het kan hier ook gaan om gedragsproblemen in combinatie met aanvullende problematiek zoals verslaving, dakloosheid of fysieke agressie
 • Er is sprake van een hoog medicatiegebruik
 • Er is veel paramedische zorg nodig en/of persoonlijke verzorging of verpleging

Voorwaarden

Meer informatie en de voorwaarden leest u terug in het Protocol regeling mogelijkheden voor extra budget.

Aanvragen

Toekenning van deze toeslag met terugwerkende kracht is niet mogelijk.