Budgetplan

Het budgetplan bestaat uit:

 • een zorginhoudelijk overzicht
 • een financieel overzicht
In het budgetplan staat hoe de zorg vanuit het pgb wordt geregeld en wat de zorg gaat kosten. Het invullen van een budgetplan is een verplicht onderdeel bij het aanvragen van een pgb.  

icoon tarieven Basis voor het totale budget

Door het invullen van het budgetplan wordt de zorgvraag duidelijk. Hierover gaan we samen met u in gesprek. In de toekenningsbeschikking wordt aangegeven welk budget volgens onze beoordeling aansluit op de zorgvraag. Dit betekent dat er bij een kleinere zorgvraag ook een kleiner budget (dan het maximumbudget volgens uw zorgprofiel) kan worden toegekend. Verandert de zorgvraag? Dan kan het budget (als er nog ruimte is) worden aangepast.


 Download het budgetplan

Maak een keuze tussen tussen variant 1 en 2. 

1. Er is nog geen pgb voor langdurige zorg

Als u een pgb aanvraagt, vult u een aanvraagformulier en budgetplan in. Beide documenten worden besproken tijdens het Bewust-keuzegesprek. Het kan voorkomen dat er nog een aanpassing nodig is in het budgetplan. Bewaar het budgetplan daarom goed op uw computer. 

2. Er is al een pgb voor langdurige zorg

De zorginzet kan in de loop van de tijd veranderen, waardoor er Elk pgb kent een maximale hoogte. Deze maximale hoogte hangt af van het zorgprofiel dat de budgethouder ontvangen heeft vanuit het CIZ bij het indicatiebesluit Langdurige Zorg. Op het moment dat de maximale hoogte bereikt is, zijn er mogelijkheden om een extra toeslag aan te vragen.  nodig is. Bijvoorbeeld omdat er een andere soort zorg nodig is. Op dat moment vraagt het zorgkantoor om een nieuw budgetplan. 

Vult u het budgetplan digitaal in? Dan worden sommige invulvelden automatisch overgenomen in een volgende tabel. Ook vindt er een automatische doorberekening plaats. Het is belangrijk om het cijfer op de juiste manier in te vullen:

 

 • Gebruik nooit een komma, maar altijd een punt. Dus: €10.25 in plaats van €10,25
 • Gebruik nooit een punt bij duizendtallen. Dus: 1000 uur in plaats van 1.000 uur

 Voordat u begint...  

Zorg dat u vooraf weet welke zorgverleners op welk moment komen en welke zorg ze gaan verlenen. Zorg ook dat u de gegevens van de zorgverleners heeft, zoals KvK-nummer, AGB-code en geboortedatum. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen van het budgetplan. 

Bewaar het budgetplan digitaal op uw computer. Veel van de gegevens in het budgetplan heeft u op een later moment nog nodig bij het invullen van de zorgovereenkomsten. Ook kan het zijn dat het zorgkantoor vraagt om aanpassingen. U hoeft dan niet opnieuw het hele budgetplan in te vullen, maar voert alleen de aanpassingen door.

 Invulhulp en voorbeelden

Vul het budgetplan digitaal in. Sommige invulvelden worden dan automatisch overgenomen in een volgende tabel. Ook vindt er een automatische doorberekening plaats van bijvoorbeeld uren per week naar uren per jaar of van uurtarief naar zorgkosten per jaar. 

Voorbeeld budgetplan 1 pgb aanvragen

 • Geef in de tabel aan welke zorg er nodig is, hoe de zorg eruit ziet en wie de zorg gaat verlenen. Met uw zorgverlener maakt u afspraken over de soort zorg die zij verlenen. Dit noemen we een zorgfunctie. De volgende zorgfuncties kunnen van toepassing zijn: Persoonlijke verzorging (PV), Verpleging (VP), Huishoudelijke hulp (HH), Begeleiding individueel (BI), Begeleiding groep (BG), Logeeropvang (LO), Vervoer van en naar dagbesteding (VV). 

  • Zorgfunctie: vermeld in kolom 2 de soort zorg. Gebruik de afkortingen. In de vergoedingenlijst staat welke soort zorg vanuit het pgb wordt vergoed en bij welke zorgfunctie de zorg hoort
  • Verleent dezelfde zorgverlener meerdere soorten zorg? Gebruik dan per zorgfunctie één rij in de tabel
  • Maak in kolom 3 ‘Welke zorg wordt verleend’ gebruik van voorbeelden
  • Gebruik het veld ‘Opmerkingen’ voor extra toelichting, mocht dit nodig zijn. Of om toevoegingen te noteren. Bijvoorbeeld als het gaat om onregelmatige uren. Of als een zorgverlener invalt voor een andere zorgverlener

  Voorbeeld

   

   

 • Vul de gegevens van de zorgverleners in en het uurtarief. Kijk eerst of de zorgverlener een Een professionele zorgverlener wordt ook wel een formele zorgverlener genoemd en is opgeleid voor de zorg die wordt verleend. Een professionele zorgverlener staat als zorg verlenende organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of staat ingeschreven in het BIG-register of is een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een professionele zorgverlener mag geen familie van de budgethouder zijn.  is of een Een niet-professionele zorgverlener kan een partner, familielid of kennis zijn of een professionele zorgverlener die niet voldoet aan de KvK-richtlijnen of geen AGB-code heeft. Een niet-professionele zorgverlener wordt ook wel informele zorgverlener genoemd.

  • Gaat het om een professionele zorgverlener? Zorg dan dat de volgende velden gevuld zijn: naam zorgverlener, woonplaats, KvK-nummer, AGB-code, zorgfunctie, uurtarief
  • Gaat het om een niet-professionele zorgverlener? Zorg dan dat de volgende velden gevuld zijn: naam zorgverlener, woonplaats, geboortedatum, zorgfunctie, uurtarief
  • Is de AGB-code nog niet bekend? Deze kan de zorgverlener opvragen bij Vektis. Dat kan enkele weken duren
  • Het uurtarief mag nooit hoger zijn dan het maximale uurtarief
  • Het uurtarief mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon

  Voorbeeld

 • Vul per zorgverlener in hoeveel uur zorg er per dag nodig is. Vult u het budgetplan digitaal in? Dan zal er een automatische doorberekening plaatsvinden. 

  • Gebruik een vermelding in uren. 15 minuten is 0.25 uur. En 90 minuten is 1.5 uur
  • Het aantal uren per week x 52 is het aantal uren per jaar. Als een zorgverlener 2 uur per week werkt, is dit op jaarbasis: 2 uur x 52 = 104 uur

  Voorbeeld

   
   
 • Krijgt de budgethouder ook een gedeelte van de zorg via zorg in natura? Vul dan vraag B4 in.

  • Zorg in natura is zorg waarvoor het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt met zorgaanbieders. De betaling van zorg in natura gaat via het zorgkantoor. De totale zorginzet die iemand nodig heeft, kan via zorg in natura en/of via een PGB gefinancierd worden. In het budgetplan wordt bij het bepalen van de totale zorginzet gekeken naar het totale PGB budget dat iemand nodig heeft plus de kosten voor de zorg in natura (ZIN). Totale zorginzet = PGB budget + ZIN budget
  • In het budgetplan vult u het percentage en weekbedrag in voor zorg in natura. Dit staat in de rekenmodule. Deze rekenmodule vraagt u op bij de zorgaanbieder

  Voorbeeld

   

 • Vanuit het totale budget worden ook de eventuele reiskosten en Is er sprake van een arbeidsovereenkomst en werkt de zorgverlener 4 of meer dagen per week? Vul dan de werkgeverslasten in. De werkge­verslasten worden uit het pgb betaald en worden jaarlijks door de SVB vastgesteld. van de zorgverlener betaald. Let op: gebruik punten in plaats van komma's bij geldbedragen. Dus: € 0.23. En niet € 0,23.

  Reiskosten

  • Wilt u een reiskostenvergoeding betalen? Kijk dan eerst in de vergoedingenlijst of de zorgverlener daarvoor in aanmerking komt
  • Het bedrag per kilometer mag nooit hoger zijn dan wettelijk is toegestaan. In 2024 is het maximale bedrag € 0.23 per kilometer

  Werkgeverslasten

  • Werkt één van uw zorgverleners 4 of meer dagen per week, en is er sprake van een gezagsverhouding? Dan kunt u met deze zorgverlener een arbeidsovereenkomst afsluiten. Op dat moment is er sprake van werkgeverslasten. Meer informatie over werkgeverslasten 
  • Voor de berekening van de werkgeverslasten wordt het bruto maandloon vermenigvuldigd met 0.2224. De werkgeverslasten per maand x 12 is het jaarbedrag. Voorbeeld: het bruto maandloon is € 1000 per maand. De werkgeverslasten zijn dan € 221.40 per maand. De werkgeverslasten per jaar zijn dan 12 x € 221.40 = € 2668.80
  • Bij het maken van een zorgovereenkomst wordt het definitieve percentage voor de werkgeverslasten vastgesteld. Het percentage in 2024 is maximaal 22.24%. Maar kan ook lager zijn. Gebruik voor de berekening op het budgetplan het hoogste percentage

  Voorbeeld

   

 • In deze tabel staan per zorgverlener de zorgkosten, reiskosten en werkgeverslasten. In het allerlaatste veld staat het totale zorgbudget.

  • Ontvangt de budgethouder ook zorg in natura (ZIN). Vul dan in hoeveel deze zorg kost. Dit bedrag staat bij vraag B4. Als u het budgetplan digitaal invult, wordt dit bedrag al automatisch doorberekend naar een jaarbedrag en meegenomen in het het totaaloverzicht. Vult u het budgetplan niet digitaal in? Het weekbedrag staat bij vraag B4. Om het jaarbedrag te berekenen, vermenigvuldigt u het weekbedrag met 52

  Voorbeeld

 Meer informatie

Inhoud budgetplan
Invullen budgetplan
 • Gaat het om een wooninitiatief? Splits de zorgfuncties in het budgetplan, zodat per zorgfunctie duidelijk is wat hiervoor het bijbehorende uurtarief is. Heeft u recht op de toeslag wooninitiatief en/of de kwaliteitstoeslag verpleging en verzorging? Geef dit dan aan op het budgetplan in het opmerkingenveld onder de tabellen.  

  • Is de naam van de zorgverlener bekend en gaat de zorgverlener binnen 2 maanden na het Bewust-keuzegesprek starten? Vermeld dan de naam van de zorgverlener, de zorgfuncties(s), het uurtarief en de uren per week in het budgetplan. Op het moment dat de overige gegevens van de zorgverlener nog niet bekend zijn, bijvoorbeeld de AGB-code, geef dit dan aan in het 'opmerkingenveld'. Zorg dat deze gegevens op tijd worden opgevraagd. Deze gegevens heeft u nodig bij het maken van een zorgovereenkomst
  • Is de zorgverlener nog niet bekend? Dan is het ook niet mogelijk om de zorgverlener te vermelden in het budgetplan. Geef wel in het 'opmerkingenveld' aan dat u nog op zoek bent naar een zorgverlener. Op het moment dat de zorgverlener wel bekend is, vragen we u om opnieuw het budgetplan aan te leveren
 • Hoe is het budget op de toekenningsbeschikking tot stand gekomen? Het budgetplan is de basis van de totstandkoming van het budget in de toekenningsbeschikking. 

  Bij een nieuwe pgb-aanvraag

  Tijdens het Bewust-keuzegesprek hebben we samen met u gekeken naar het budget dat nodig is om de zorg in te kopen die u nodig heeft. Dit is vertaald in een budgetplan. Op basis van dit budgetplan is uw toekenning met het bijbehorende budget tot stand gekomen.  

  Bij een wijziging

  Tijdens het huisbezoek hebben we samen met u opnieuw gekeken naar het budget dat nodig is om de zorg in te kopen die u nodig heeft. Dit is vertaald in een budgetplan. Op basis van dit budgetplan is uw nieuwe toekenning met het bijbehorende budget tot stand gekomen. 
   
 • Bij het aanvragen van een pgb is het belangrijk dat het budgetplan wordt ingevuld op basis van de huidige situatie. Wij gaan hierover met u in gesprek tijdens het Bewust-keuzegesprek. Als er op een later moment iets verandert in de zorginzet, bijvoorbeeld wanneer er een extra zorgverlener komt, stuurt u een nieuw budgetplan op. 
  • Bij de zorgfunctie 'vervoer van en naar de dagbesteding' gaat het om het brengen en ophalen van de budgethouder naar de dagbesteding. In regel 105 van de vergoedingenlijst leest u er meer over
  • Een reiskostenvergoeding is geen specifieke zorgfunctie, maar een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer (of werk-werkverkeer) van de zorgverlener naar het huis van de budgethouder om daar de zorg te verlenen. In regel 83a van de vergoedingenlijst staat wanneer een reiskostenvergoeding van toepassing is
 • Vult u het budgetplan digitaal in? Dan worden sommige invulvelden automatisch overgenomen in een volgende tabel. Ook vindt er een automatische doorberekening plaats. Dit scheelt veel tijd. Het is wel belangrijk om het cijfer op de juiste manier in te vullen. Anders klopt de doorberekening niet. 

  Aandachtspunten

  • Gebruik nooit een komma in een bedrag, maar altijd een punt:
   Goed: €10.25
   Fout: €10,25
  • Gebruik nooit een punt om duizendtallen aan te geven:
   Goed: 1000 uur
   Fout: 1.000 uur

   

 • Het kan voorkomen dat de automatische rekentool niet werkt. Hieronder een aantal tips om dit te voorkomen:

  • Het document opslaan op de computer, voordat u begint met invullen
  • Open het document in Adobe Acrobat
  • Werkt u met een Macbook? Open het document dan via Google Chrome en sla het document op. Via ‘voorvertoning’ vindt er geen doorberekening plaats
  • Download het document niet via Safari

 • Levert een zorgverlener verschillende zorgfuncties voor hetzelfde uurtarief? Zet deze dan in één regel. Is dit niet mogelijk, of komt u nog steeds regels tekort? Vul dan een tweede budgetplan in. Hierbij hoeft u de algemene vragen niet nogmaals in te vullen. Vul dus alleen de extra zorgverleners in die niet op het eerste budgetplan pasten, en stuur de twee formulieren samen naar ons op.
 • Op het moment dat de zorginzet per maand anders is, is het belangrijk dat er een gemiddelde wordt aangegeven in het budgetplan. Geef in het opmerkingenveld kort aan dat het om onregelmatige zorg gaat en dat deze zorg per maand anders is. Tijdens het Bewust-keuzegesprek wordt de zorgsituatie uitgebreid besproken. Dan kunt u ook mondeling toelichten hoe de zorg er daadwerkelijk uitziet. 

Mogelijk interessant voor u: