Stoppen met pgb

In een aantal gevallen stopt een pgb. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Zo kunt u zelf besluiten dat u de zorg liever door ons laat regelen. Dat heet zorg in natura (zin). Ook kan uw situatie wijzigen, waardoor uw pgb door het zorgkantoor wordt stop gezet.

Redenen waarom een pgb stopt

Een pgb stopt als:

 • De budgethouder blijvend is opgenomen in een Wlz-instelling
 • De budgethouder langer dan twee maanden is opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis (hieronder leest u er meer over)
 • De pgb-beheerder zich niet houdt aan de regels en verplichtingen die horen bij een pgb. Lees meer over de regels en verplichtingen
 • De budgethouder een pgb-beheerder heeft die niet aan de voorwaarden voldoet. Als uit onze administratieve controle of huisbezoek blijkt dat de ondersteuning van de pgb-beheerder niet goed georganiseerd is, dan vragen we om een andere pgb-beheerder aan te dragen om stopzetting te voorkomen. Lees meer over wijzigen pgb-beheerder
 • De pgb-beheerder zelf vraagt om het pgb stop te zetten
 • De budgethouder de zorg waarvoor het pgb was in natura krijgt
 • De budgethouder niet langer een vast woonadres heeft
 • De budgethouder, of een ouder van een minderjarige budgethouder, failliet is verklaard of als sprake is van schuldsanering op grond van de WSNP
 • De budgethouder in de gevangenis zit
 • De budgethouder komt te overlijden
 • Er wordt een indicatie afgegeven waarvoor geen pgb ingezet kan worden. Bijvoorbeeld bij een revalidatie-indicatie

Beëindiging pgb doorgeven aan het zorgkantoor

Stopt uw pgb?
 • Geef het zo snel mogelijk door aan het VGZ Zorgkantoor
 • Beëindig de zorgovereenkomsten met de zorgverleners. Dat kan via de website van de SVB. Als u toegang heeft tot het PGB Portaal kunt u de zorgovereenkomsten ook in het PGB Portaal beëindigen

Zo geeft u een beëindiging door aan het zorgkantoor

 1. Download 'Beëindigingformulier pgb'
 2. Zorg voor de juiste ondertekening
 3. Stuur het formulier op. Dat kan snel en makkelijk digitaal via MijnVGZzorgkantoor of per post

Wanneer hoeft het beëindigingformulier niet ingevuld te worden?

 • Als de budgethouder overleden is
 • Als het pgb door het zorgkantoor beëindigd is

Verandering hoogte budget

Het toegekende persoonsgebonden budget geldt voor een kalenderjaar. Wordt uw pgb tussentijds beëindigd? Dan wordt het budget naar rato verrekend. Heeft u een budget voor een jaar en wordt het pgb na een half jaar beëindigd? Dan wordt ook het budget gehalveerd. Dit geldt ook voor het verantwoordingsvrij bedrag. We raden het daarom aan om het verantwoordingsvrij bedrag eind van het jaar op te nemen. 

 • Wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Neem dan contact met ons op over uw pgb. Na twee maanden verblijven in het ziekenhuis stopt het pgb. Vermoedt u dat u langer dan twee maanden in het ziekenhuis blijft? Geef dat dan aan ons door. Dat kan zodra u dat weet.

  Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis mag er geen zorg vanuit het pgb worden ingezet. Heeft u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis toch zorg nodig van een zorgverlener die u betaalt met uw pgb? Bijvoorbeeld omdat dat specialistisch is en het ziekenhuis u deze zorg niet kan bieden? Neem dan vooraf contact met ons zorgkantoor op om dit te bespreken. Wij kunnen besluiten om een uitzondering te maken en het pgb door te laten lopen tijdens de opname zodat u zorg bij deze zorgverlener kunt blijven inkopen.

   
 • Wilt u de zorg of een deel daarvan in natura ontvangen in plaats van met een persoonsgebonden budget? Neem dan contact met ons op. We bespreken samen met u uw zorgwens en gaan dat vervolgens voor u regelen

  Wat is zorg in natura?

  Met zorgverleners in uw regio hebben we afspraken gemaakt voor het leveren van zorg. U krijgt deze zorg en wij betalen de rekening rechtstreeks aan de zorgverlener. Dit heet zorg in natura. Zorgverleners waar u terecht kunt voor zorg thuis of in een zorginstelling, staan in de Zorgatlas.
   
 • U hoeft het niet aan ons zorgkantoor door te geven als de budgethouder is overleden. Wij ontvangen deze informatie van de gemeente. Behalve als een budgethouder in het buitenland is overleden. Neem dan wel contact met ons op.

  Overlijden doorgeven aan de SVB

  Op de website van de SVB leest u meer over wat u moet doen bij overlijden van de budgethouder. Bijvoorbeeld vanwege rekeningen die u nog kunt indienen en betalingen die nog gedaan moeten worden.

  Een zorgovereenkomst eindigt door overlijden van de budgethouder. Sommige zorgverleners kunnen dan nog wel recht hebben op een eenmalige uitkering. De SVB kan deze betalen als:

  • Er nog genoeg budget is
  • In de geldige zorgovereenkomst staat dat de zorgverlener recht heeft op een eenmalige uitkering
 • Na beëindigen van het persoonsgebonden budget, bijvoorbeeld door het overlijden van de budgethouder, verandert de hoogte van het budget. Het budget was voor een heel kalenderjaar. Komt de budgethouder halverwege het jaar te overlijden dan halveert ook het budget en het verantwoordingsvrij bedrag. Door de verlaging kan er onvoldoende budget zijn voor uitbetaling van de eenmalige uitkering. In dat geval kan een verhoging van het budget aangevraagd worden. Een verhoging van het budget kunt u aanvragen voor:

  • Eenmalige uitkering
  • Extra zorgkosten 

  Aanvragen verhoging

  Voorwaarden eenmalige uitkering

  • De zorgverlener heeft een zorgovereenkomst van opdracht of een zorgovereenkomst met een partner of familielid. Zorgverleners met een Arbeidsovereenkomst hebben ook recht op de eenmalige uitkering, deze wordt niet uit het pgb betaald. Een zorgovereenkomst met een zorginstelling geeft geen recht op de eenmalige uitkering
  • De budgethouder is overleden

  Voorwaarden extra zorgkosten

  De persoonlijke situatie van de budgethouder bepaalt of het budget wordt verhoogd voor het betalen van extra zorgkosten vlak voor overlijden of opname in een zorginstelling. Na het indienen van de aanvraag volgt een beoordeling door het zorgkantoor.