Cliëntenraad

De cliëntenraad van een zorginstelling zorgt voor de belangen van cliënten. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en uit familieleden van cliënten. Dat zijn bijvoorbeeld de ouders of de kinderen. Elke zorginstelling voor langdurige zorg (Wlz) heeft een cliëntenraad. 

 

Rechten en plichten van de cliëntenraad

De rechten en plichten van de zorginstelling en de cliëntenraad staan in een wet. Dat is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 

Daarin staat bijvoorbeeld dat de Wlz-zorginstelling:

  • een cliëntenraad moet hebben
  • middelen beschikbaar moet stellen zodat de cliëntenraad zijn werk kan doen
  • informatie moet geven en advies moet vragen bij het nemen van besluiten

De cliëntenraad heeft onder meer:

  • recht op informatie
  • recht op overleg
  • recht om te adviseren
  • recht van enquête

Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

De koepels en steunpunten geven u meer uitleg over de rechten van de cliëntenraad. 

 

Cliëntenraad en kwaliteit van zorg

Zorgverleners stellen plannen op over kwaliteit. Hiervoor zijn kwaliteitskaders opgesteld. Cliëntenraden hebben rol in het beoordelen van deze kwaliteitsplannen. Waar let u dan op?
Lees de aandachtspunten voor het beoordelen van kwaliteitsplannen.

 

Wet zorg en dwang / Wet verplichte ggz

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen die onvrijwillige zorg ontvangen. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking en om mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Zij kunnen onder meer hulp krijgen van een cliëntvertrouwenspersoon.
De Wet verplichte ggz regelt de verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.
De cliëntenraad kan helpen bij het bewaken van deze rechten. 

Bezoek de website Dwang in de zorg voor meer informatie.

 

Wat kan het zorgkantoor betekenen voor een cliëntenraad?

We vinden het belangrijk dat de cliëntenraad haar rol goed kan vervullen. We betrekken u dan ook graag bij gesprekken met de zorginstelling. Het gaat dan om:

  • het inkoopgesprek
  • het locatiebezoek over kwaliteit

Daarnaast organiseren we afzonderlijke gesprekken of bijeenkomsten met cliëntenraden. Daarin delen we informatie en horen we graag van u wat er speelt en waarbij we u kunnen helpen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de rechten van cliënten.

 

Meer informatie over cliëntenraad en medezeggenschap

Cliëntenraden kunnen bij verschillende koepels en steunpunten terecht voor meer informatie. Bijvoorbeeld:

Ook cliënten van zorginstellingen kunnen hier terecht voor informatie en advies over de zorg en de rechten die zij hebben. 

  

Contact

Heeft u vragen voor ons? Neem dan contact met ons op. Dat kan door contact op te nemen met de zorginkoper voor uw zorginstelling of door het sturen van een e-mail naar inkoopwlz@vgz.nl.