Extra zorg

Afbeelding verpleegkundige

Mogelijkheden

 • Zorg uitbreiden

 • Nieuwe indicatie aanvragen

 • Extra zorg aanvragen

Uw Wlz-indicatie geeft aan welke zorg u kunt ontvangen uit de Wet langdurige zorg en om hoeveel zorg het gaat. Heeft u meer zorg nodig dan u op dit moment krijgt? Op deze pagina leest u hoe u mogelijk extra zorg kunt ontvangen als u zorg in natura (ZIN) heeft. 

Mogelijkheden extra zorg met een PGB

Heeft u een PGB en heeft u extra zorg nodig? Bekijk dan de mogelijkheden voor extra budget PGB.

Mogelijkheden extra zorg in natura

 • Zorg uitbreiden. Misschien is het mogelijk de zorg die u krijgt in overleg met uw zorgverlener uit te breiden. Dan krijgt u meer zorg die nog past binnen uw indicatie. Bespreek dit met uw zorgverlener
 • Nieuwe indicatie aanvragen. Heeft u nog wel de juiste indicatie voor zorg? Of is uw situatie veranderd en heeft u een zwaardere indicatie nodig om de zorg te kunnen krijgen die u nodig heeft? Bespreek dit met uw zorgverlener. Misschien is het nodig een nieuwe indicatie aan te vragen bij het CIZ
 • Extra zorg aanvragen. Biedt uw indicatie geen ruimte om de zorg die u krijgt uit te breiden? In verschillende situaties is het mogelijk toch extra zorg te krijgen. Hieronder leest u er meer over

Extra zorg aanvragen

Beademingstoeslag

Als u beademing nodig heeft en thuis wilt wonen, kunt u voor bepaalde vormen van beademing een toeslag krijgen.

Voorwaarden

 • De zorg thuis – en dus ook de beademing - moet verantwoord zijn
 • U krijgt 1 van deze 2 vormen van beademing: non-invasieve beademing via een mond- of neuskapje of invasieve beademing via een tracheostoma
U kunt geen beademingstoeslag krijgen:
 • Als u zuurstof krijgt via een ‘brilletje of flowsnor’
 • Als u niet voortdurend (incidenteel) zuurstof nodig hebt
 • Voor het meten van het zuurstofgehalte in uw bloed

Aanvragen beademingstoeslag

 • Uw zorgaanbieder geeft aan ons door dat er sprake is van een bijzondere situatie. U hoeft daar zelf niets voor te doen

Extra kosten thuis

De regeling 'Extra kosten thuis' is zorg voor als u intensieve of extra zorg nodig heeft en thuis wilt blijven wonen. Het extra budget is voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding. Extra kosten thuis wordt ook wel EKT-toeslag genoemd.

Hoeveel extra zorg

 • U kunt maximaal 25% van het budget dat bij uw zorgprofiel hoort extra krijgen
 • U kunt dus maximaal 25% meer zorg ontvangen

Voorwaarden

Deze extra zorg is alleen mogelijk:

Extra kosten thuis aanvragen

 • De zorgaanbieder vraagt Extra kosten thuis voor u aan bij ons zorgkantoor
 • Heeft u een combinatie van een modulair pakket thuis en een pgb? Neem dan contact met ons op. We beoordelen of u een EKT-toeslag kunt krijgen

 

Meerzorg bij intensieve zorgvraag

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bepaalt uw zorgprofiel hoeveel zorg u kunt krijgen. Soms is dat niet genoeg. Bijvoorbeeld als er in uw leven iets is veranderd, waardoor u tijdelijk of voor langere tijd intensieve zorg nodig hebt. Zo kunnen er door een aandoening veel momenten van zorg nodig zijn. Of veel één-op-één begeleiding. Meerzorg geeft dan extra ruimte om passende zorg te organiseren. 

Voorwaarden

 • U heeft minimaal 25% méér zorg nodig. Om meerzorg te krijgen, heeft u minimaal 25% méér Wlz-zorg nodig dan u krijgt en in het indicatiebesluit staat. Samen met uw zorgaanbieder bespreekt u of dat in uw situatie het geval is
 • U heeft een indicatie voor een specifiek zorgprofiel of zorgzwaartepakket. Daarnaast heeft u een indicatie voor één van deze zorgprofielen (of de zorgzwaartepakketten die tussen haakjes vermeld zijn):
  • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (5 LG)
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (6 LG)
  • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (7 LG)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (7 VV)
  • Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (8 VV)
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5 VG)
  • (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (7 VG)
  • Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8 VG)
  • Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (5 ZGvis)
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (3 ZGaud)

Meerzorg met intensieve zorgvraag aanvragen

 • Bespreek met uw zorgaanbieder wat in uw situatie de beste oplossing is. Heeft u toch nog vragen of wilt u graag advies? Neem dan gerust contact met ons op
 • U kunt meerzorg niet zelf aanvragen. Uw zorgaanbieder vraagt meerzorg aan bij ons zorgkantoor
 • Het zorgkantoor kijkt of aan de voorwaarden wordt voldaan. Als dat zo is, dan bepaalt het zorgkantoor de hoogte van het bedrag en tot wanneer u meerzorg krijgt

 

Extra zorg thuis voor de periode tot opname in zorginstelling

Deze extra zorg thuis kunt u aanvragen als uw gezondheidssituatie zo ernstig is dat opname in een zorginstelling nodig is. U kunt er echter nog niet terecht en blijft daardoor langer thuis wonen. Om ervoor te zorgen dat thuis wonen verantwoord blijft, kan extra zorg nodig zijn. Hiermee overbrugt u de periode tot opname. Het heet overbruggingszorg. U kunt deze extra zorg maximaal 13 weken ontvangen. 

Voorwaarden 

 • Uw gezondheidssituatie is zo ernstig dat opname op korte termijn noodzakelijk is
 • U kunt nog niet in een zorginstelling terecht en staat op een wachtlijst
 • De zorg die u thuis ontvangt of de reguliere zorg die u kunt krijgen, is niet voldoende Hierdoor is de situatie thuis niet meer verantwoord
 • Afhankelijk van uw situatie en/of de extra kosten voor de te regelen overbruggingszorg accepteert u dat u (tijdelijk) wordt opgenomen bij een zorginstelling die niet uw voorkeur heeft

Aanvragen extra zorg tot opname

 • Bespreek met uw zorgverlener wat in uw situatie de beste oplossing is. De zorgaanbieder kan de extra zorg thuis voor u aanvragen
 • U kunt voor advies ook telefonisch contact met ons opnemen. 

 

Gespecialiseerd verpleegkundig handelen

Het gaat om verpleegkundige zorg die nodig is vanwege een medisch-specialistische ingreep na ontslag uit het ziekenhuis. Bijvoorbeeld het verzorgen van een wond of het toedienen van injecties.

Voorwaarden 

 • De verpleegkundige zorg die u nodig heeft past niet binnen uw indicatie

Aanvragen gespecialiseerd verpleegkundig handelen

 • Uw zorgaanbieder kan een aanvraag bij ons indienen en aangeven dat het gaat om een bijzondere situatie. U hoeft daar zelf niets voor te doen

 

Palliatief terminale zorg 

Palliatief terminale zorg is zorg in de laatste levensfase. Deze zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en stervensbegeleiding. U kunt hierbij denken aan verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten.  
 
U kunt palliatief terminale zorg in een zorginstelling of in een hospice krijgen. De zorg kan ook thuis worden gegeven bij een modulair pakket thuis (MPT), volledig pakket thuis (VPT) of bij een combinatie van een PGB en MPT.  

Voorwaarden 

 • U kunt palliatief terminale zorg krijgen als de (huis)arts verwacht dat u of uw naaste binnen 3 maanden komt te overlijden
 • De zorgaanbieder legt dat in het zorgdossier vast
 • De palliatieve zorg kan ingezet worden tot aan overlijden

Palliatief terminale zorg aanvragen

 • De zorgaanbieder vraagt palliatief terminale zorg voor u of uw naaste aan
 • U kunt natuurlijk telefonisch contact met ons opnemen als u nog vragen heeft