Aandachtspunten en tips zorgovereenkomst

Op deze pagina leest u de aandachtspunten bij het invullen van een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving zoals derdenbeding, zorg door onderaannemers, tarieven, vervoer, kwaliteit en logeeropvang. 

 Tips zorgbeschrijving

 • Geef gedetailleerd aan welke zorg uw zorgverlener biedt
 • Geef aan hoe de zorg eruit ziet
 • Beschrijf waarom de zorgverlener deze zorg geeft
 • Gaat het om begeleiding groep? Geef dan ook aan hoe groot de groep is en welke activiteiten er per dagdeel zijn
 • Gebruik voorbeelden in de zorgbeschrijving
 • Betaalt u uw zorgverlener via een maandloon? Specificeer dan het maandloon in de zorgbeschrijving

Voorbeeld
‘Mijn zorgverlener zorgt ervoor dat ik gezond ontbijt. En geeft de medicatie aan mij. Daarna ga ik douchen. Ik word geholpen met het uitkleden en aankleden, het wassen van mijn haren en het verzorgen van mijn huid’.

 Zorgfuncties

In de zorgbeschrijving vermeldt u welke Met een zorgverlener maakt u afspraken over de soort zorg die zij geven, de zorgfuncties. Bijvoorbeeld of het gaat over individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, vervoer, huishoudelijke hulp of logeeropvang. De zorgfunctie vult u in bij het kopje werkafspraken en vergoedingen in het PGB Portaal. de zorgverlener heeft. Het kan zijn dat dezelfde zorgverlener meerdere zorgfuncties heeft. Bijvoorbeeld individuele begeleiding en persoonlijke verzorging. Geef dan per zorgfunctie aan welke zorg de zorgverlener levert, waarom en tegen welke vergoeding. De zorgfunctie vult u in bij het kopje werkafspraken en vergoedingen in het PGB Portaal.

Voorbeeld
Uw zorgverlener zorgt voor het schoonmaken van de woning en helpt u 's ochtends met het aankleden. Uw zorgverlener voert 2 verschillende zorgfuncties uit. Huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Dat betekent dat beide zorgfuncties ook in de zorgbeschrijving moeten terugkomen. In het vergoedingenoverzicht ziet u welke soort zorg er bij welke zorgfunctie hoort. 

Vergoedingen en tarieven

Zorg vanuit de Wlz
Met een pgb mag zorg betaald worden die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een nieuwe bril, tuinman, glazenwasser of  een bezoek aan de tandarts kunnen bijvoorbeeld niet vanuit een pgb betaald worden. Voor deze zorg kunt u contact opnemen met de gemeente of de zorgverzekeraar. In de vergoedingenlijst staat welke zorg vergoed wordt vanuit de Wlz.

Boven-gebruikelijke zorg
Gebruikelijke zorg is normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven. Kinderen hebben bijvoorbeeld altijd verzorging en toezicht nodig, ook als zij geen ziekte, aandoening of beperking hebben. Ook schoonmaak van de woning valt hieronder. Gebruikelijke zorg mag u niet met uw pgb betalen. Is er meer en intensievere zorg nodig dan voor iemand die geen beperking heeft? Dat heet boven-gebruikelijke zorg. Boven-gebruikelijke zorg mag u wel met een pgb betalen.

Tarief
Het tarief dat u een zorgverlener maximaal mag betalen, verschilt per situatie. Zo is er een ander tarief voor een professionele zorgverlener, een niet-professionele zorgverlener en begeleiding groep. Het is niet toegestaan om een zorgverlener meer te betalen dan het maximale tarief.

 24-uurs zorg

Alleen de zorg of ondersteuning die u echt krijgt, mag gedeclareerd worden. Bereikbaarheid of aanwezigheid van een zorgverlener valt hier niet onder. U kunt dan ook geen zorgovereenkomst maken voor 24 uur per dag (of 168 uur per week).

 Maandloonspecificatie en weekschema

In de maandloonspecificatie geeft u aan wat de maandelijkse kosten zijn en hoe deze zijn opgebouwd. In het weekschema geeft u per zorgverlener aan welke soort zorg u krijgt en op welke tijden. 

 • Het tarief dat u een zorgverlener betaalt, hangt af van de soort zorg dat u krijgt. Zo is er een ander uurtarief voor bijvoorbeeld groepsbegeleiding of voor persoonlijke verzorging. Vooral als één zorgverlener meerdere soorten zorg geeft, is het fijn om een goed overzicht te hebben van wat de maandelijkse kosten zijn en hoe deze zijn opgebouwd. Vul dan de maandloonspecificatie in. U kunt dan direct controleren of de declaratie van uw zorgverlener klopt. Soms komt het voor, bijvoorbeeld bij een wooninitiatief of groepsbegeleiding, dat het zorgkantoor u vraagt om een maandloonspecificatie op te sturen.

  De maandloonspecificatie kunt u invullen in het PGB Portaal, in het veld waar u ook de zorgbeschrijving invult. Of u kunt de maandloonspecificatie uploaden in MijnVGZzorgkantoor en digitaal naar ons sturen. 

 • Heeft u meerdere zorgverleners? Of maakt u gebruik van verschillende soorten zorg? Dan is het fijn om het weekschema in te vullen. Zo heeft u goed overzicht van de zorg die aan u geleverd wordt. U kunt het weekschema uploaden in MijnVGZzorgkantoor en digitaal naar ons sturen. 

 Andere aandachtspunten

 • Het derdenbeding staat in zorgovereenkomst. Dit zorgt ervoor dat wij een zorgverlener direct aan kunnen spreken om in het geval van fraude onterecht verkregen geld terug te betalen. Hiermee bent u zelf beter beschermd omdat u het geld dan niet zelf hoeft terug te betalen.
 • Let op dat u met uw pgb zorg van goede kwaliteit inkoopt: 

  • Informeer of uw zorgverlener een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft en vraag hiervan een kopie. Uit de VOG blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of baan in de samenleving. Kijk hier voor meer informatie over de VOG. Het is niet verplicht om deze verklaring te vragen aan uw zorgverlener. Toch adviseren wij dit wel te doen. Het is ter bescherming van uw eigen belangen, omdat u op deze manier weet met wie u in zee gaat
  • Denk voordat u zorg inkoopt goed na wat u precies van een zorgverlener verwacht en leg de afspraken goed vast in de zorgovereenkomst. Zo voorkomt u discussie achteraf met uw zorgverlener
  • Vraag of uw zorgverlener diploma’s en referenties kan laten zien. Referenties zijn ervaringen van andere mensen die hij/zij zorg heeft gegeven  

   

 • Bij logeeropvang verblijft de budgethouder korte tijd ergens anders. De zorg wordt daarmee tijdelijk op een verantwoorde manier overgenomen van de mantelzorger. Het is doel is dan ook de mantelzorger te ontlasten. 

  • Met uw pgb mag u maximaal 156 etmalen logeeropvang inkopen. Dit kan voor maximaal drie etmalen per week. U kunt de dagen ook opsparen voor een langere logeerperiode
  • De zorgaanbieder waar u logeeropvang inkoopt, zorgt voor een beschermende logeerplek. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving en van samenhangende zorg. U krijgt dan alle zorg die nodig is om veilig te logeren
  • Logeeropvang is inclusief maaltijden, drinken en het schoonmaken van de ruimte
  • Tijdens het etmaal logeeropvang kunt u geen andere zorg inkopen of een andere zorgverlener inzetten
  • Logeeropvang kunt u alleen binnen de Europese Unie inkopen
  • Voldoet uw zorgverlener niet aan bovenstaande eisen, maar gaat u wel logeren bij uw zorgverlener? Dan is het geen logeeropvang, maar andere zorg. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en individuele begeleiding. Vul deze soorten zorg dan in op de zorgovereenkomst. U kunt alleen de actieve zorgmomenten achteraf declareren onder begeleiding individueel of persoonlijke verzorging. Bij actieve zorgmomenten gaat het om de zorg die uw zorgverlener levert wanneer u gedurende de dag of nacht zorg nodig heeft. Dus niet wanneer u bijvoorbeeld slaapt

  Logeeropvang aanvragen

  • U maakt samen met uw zorgaanbieder een zorgovereenkomst
  • In de zorgovereenkomst spreekt u een tarief per etmaal af
  • Wij beoordelen of logeeropvang die u inkoopt voldoet aan de voorwaarden en informeren u daarover

   

 • Met uw pgb mag u alleen zorgverleners betalen die een goedgekeurde zorgovereenkomst met u hebben. Deze zorgverleners mogen geen onderaannemers inschakelen. Dit betekent dat zij de zorg aan u zelf moeten leveren. Zij mogen dat niet door anderen laten doen. Hierdoor is duidelijk waaraan u uw budget besteedt.

  Uitzondering: ouderinitiatieven

  Ouderinitiatieven maken vaak gebruik van onderaannemers. We ondersteunen ouderinitiatieven van harte. Daarom staan wij hier wel onderaannemers toe. Neem contact met ons op als u een ouderinitiatief wilt starten of hier vragen over heeft.

  • Vervoer van en naar de dagbesteding (begeleiding groep) mag u met uw pgb betalen. Let op: u mag alleen vervoer aanvinken als uw zorgverlener u vervoert van- en naar dagbesteding (begeleiding groep). In alle andere gevallen is vervoer niet van toepassing of is er feitelijk sprake van reiskosten
  • Reiskosten zijn kosten van het woon-werkverkeer of werk-werkverkeer van de zorgverlener. Reiskosten kunt u niet met uw pgb betalen als de zorgverlener op hetzelfde adres woont als u. Vul de reiskosten onder het kopje ‘Reiskosten’ in

   

  • Werkt uw zorgverlener variabele uren? Neem dan een uurtarief op. Een uurtarief kan alleen bij onregelmatige werktijden. Bij variabele uren is het niet mogelijk om een maandtarief in te vullen
  • Betaalt u uw zorgverlener een maandtarief? Dan moet duidelijk zijn hoeveel uren zorg of dagdelen dagbesteding er worden geleverd. Een vast maandloon kan alleen met een vast aantal uren
  • Bij het inkopen van zorg moet u rekening houden met het minimumloon. Dat geldt óók voor familieleden waar u zorg bij inkoopt. Meer informatie over het minimumloon en vakantiegeld vindt u op de website van de SVB. Als het minimumloon omhoog gaat, wordt dit automatisch door ons aangepast in het PGB Portaal
  • Begeleiding groep betekent dat u met een groep dagbesteding krijgt en hiervoor een bedrag per dagdeel betaalt. Dit is een totaalbedrag. Dat betekent inclusief de kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging en maaltijden
  • Betaal uw zorgverlener niet méér dan het maximumbedrag

   

 • In de zorgovereenkomst wordt gevraagd naar een maandloon of naar een uurloon. In de maximumtarieven staan uurtarieven en dagdeeltarieven. Maar hoe berekent u het uurloon en hoe berekent u of het tarief van uw zorgverlener past binnen het jaarbudget?

  Van maandloon naar uurloon (gebaseerd op aantal uren per maand)
  Maandloon x 12 maanden : 52 weken : aantal uren per week = uurloon

  Van maandloon naar uurloon (gebaseerd op aantal uren per week)
  Maandloon x 12 = jaarloon 
  Jaarloon: 52 = weekloon
  Weekloon: uren per week = uurloon

  Van uurloon naar maandloon (gebaseerd op aantal uren per maand)
  Uurloon x uren per maand = maandloon

  Van uurloon naar maandloon (gebaseerd op aantal uren per week)
  Uurloon x uren per week = weekloon
  Weekloon x 52 = jaarloon 
  Jaarloon: 12 = maandloon
 • Wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Neem dan contact met ons op over uw pgb. Na twee maanden verblijven in het ziekenhuis stopt het pgb. Vermoedt u dat u langer dan twee maanden in het ziekenhuis blijft? Geef dat dan aan ons door. Dat kan zodra u dat weet.

  Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis mag er geen zorg vanuit het pgb worden ingezet. Heeft u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis toch zorg nodig van een zorgverlener die u betaalt met uw pgb? Bijvoorbeeld omdat dat specialistisch is en het ziekenhuis u deze zorg niet kan bieden? Neem dan vooraf contact met ons zorgkantoor op om dit te bespreken. Wij kunnen besluiten om een uitzondering te maken en het pgb door te laten lopen tijdens de opname zodat u zorg bij deze zorgverlener kunt blijven inkopen.

 • Als er extra woonruimte beschikbaar is, kan een inwonende zorg-au pair een uitkomst zijn voor de verzorging of verpleging van thuiswonende ouderen. De zorg-au pair biedt voor een korte of langere tijd zorg en ondersteuning in uw eigen huis. Het gaat dan om een gediplomeerde zorg au pair. Kost en inwoning worden door de budgethouder geregeld. De dienstverlening bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Ook kan een zorg-au pair huishoudelijk werk, boodschappen en maaltijden verzorgen

  Zorg-au pair uit het buitenland

  Wilt u een zorgovereenkomst afsluiten met een au pair uit het buitenland? Houd dan rekening met onderstaande punten:

  • Gaat de zorg-au pair meer dan 40 uur per week werken? Kies dan voor ‘Zorgovereenkomst van opdracht met een zorginstelling’ en vermeld in de zorgovereenkomst het KVK-nummer uit het buitenland
  • Het maandloon van de au pair mag nooit hoger zijn dan het maximale tarief dat geldt voor informele zorgverleners
  • De au pair mag meer dan 40 uur werken als het om doelmatige zorg of ondersteuning gaat
  • Het maandloon van de au pair is alleen voor de zorg of ondersteuning die doelmatig wordt ingezet. Dus het is niet mogelijk om bemiddelingskosten voor een bemiddelingsbureau op te nemen in het maandloon of kosten voor een cursus of zorgoverdracht
  • Om te doelmatigheid van de zorg goed te kunnen beoordelen, vragen wij u om een maandloonspecificatie en weekschema in te vullen

  Cursus en zorgoverdracht

  • Een au pair uit het buitenland kan een cursus krijgen ter voorbereiding op de zorg die hij/zij zal leveren. Een aantal onderdelen uit deze cursus worden vergoed vanuit de Wlz en kunt u declareren
  • Komt er een nieuwe au pair? Dan is het belangrijk dat deze au pair een goed inwerkingstraject volgt en een goede overdracht krijgt. Eventuele overdrachtskosten kunt u declareren 
   

Mogelijk interessant voor u