Regels en verplichtingen pgb

Bij het hebben van een pgb horen ook regels en verplichtingen. U kunt ze nalezen in artikel 5.18 van de Regeling langdurige zorg. Het kan gevolgen hebben voor uw pgb, bijvoorbeeld stopzetting, als u niet aan de verplichtingen voldoet. 
 • U mag met uw persoonsgebonden budget alleen zorg laten betalen zoals in artikel 5.17 lid 1 van de Regeling langdurige zorg staat
 • Koop zorg in die van goede kwaliteit is
 • Verandert het aantal uren dat uw zorgverlener zorg levert? Pas dan de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving aan. Krijgt u andere zorg of ontvangt u zorg van een nieuwe zorgverlener? Stel dan een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op en laat deze door het zorgkantoor goedkeuren
 • Zorg ervoor dat uw zorgverlener niet meer dan 40 uren per week voor u werkt. Als uw zorgverlener onder het Arbeidstijdenbesluit valt, gelden andere regels. Meer informatie vindt u in het Arbeidstijdenbesluit op www.wetten.nl
 • Laat alleen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw zorgverlener(s) betalen
 • Zijn uw naasten overbelast? En kunnen zij daarom niet de zorg geven die zij u normaal gesproken zouden geven? Dan mag u hen niet uit het pgb laten betalen en moet u hiervoor iemand anders vragen. Deze andere zorgverlener mag u wel met uw pgb betalen
 • Wilt u logeren en dit met uw pgb betalen? Dat mag, maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. In artikel 3.1.3 van het Besluit langdurige zorg kunt u deze voorwaarden vinden. U mag het pgb niet besteden aan logeeropvang buiten de Europese Unie
 • Wij moeten controleren of u de zorg krijgt die het beste bij u past en of deze zorg van goede kwaliteit is. Om dat te kunnen doen, hebben wij informatie van u nodig. Ook kan het zijn dat we bij u op huisbezoek komen. Het is daarom erg belangrijk dat u alle informatie opstuurt waar wij om vragen en dat u meewerkt aan een huisbezoek
 • U moet op grond van artikel 4:69 van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) uw administratie goed bijhouden, zodat wij daaruit altijd de voor de vaststelling van uw pgb van belang zijnde rechten en verplichtingen en de betalingen kunnen controleren.
 • Gaat u langer dan zes weken aaneengesloten naar het buitenland? Geef dit dan aan ons door. Dat kan namelijk gevolgen hebben voor uw pgb. Zo kan het zijn dat wij uw pgb moeten verlagen of (tijdelijk) beëindigen
 • Het is belangrijk dat u wijzigingen en andere zaken die gevolgen hebben voor uw pgb aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld als u verhuist of een andere zorgverlener krijgt