Regels en verplichtingen pgb

Bij het hebben van een pgb horen ook regels en verplichtingen. Als u zich niet aan de verplichtingen houdt, kan dat gevolgen hebben voor uw pgb, bijvoorbeeld een stopzetting.
Hier staan de verplichtingen die bij een pgb horen. Naast deze punten gelden ook verplichtingen die zijn opgenomen in de wet- en regelgeving. Zie:

Zorginzet 

Afspraken met zorgverleners

Zorg declareren

 • Betaal alleen zorg uit het pgb die daadwerkelijk geleverd is
 • Laat alleen de SVB de zorgverleners betalen voor geleverde zorg
 • Laat uw zorgverlener uiterlijk 6 weken na de maand waarin de zorg is geleverd, de factuur opsturen
 • Na ontvangst van de factuur, dient u deze binnen 4 weken in. Zie voor de inhoud van de factuur artikel 5.23 van de Regeling langdurige zorg (Rlz)
 • Reist de budgethouder zelfstandig naar de dagbesteding? Bijvoorbeeld via het openbaar vervoer? Declareer dan  via ‘bijkomende zorgkosten’ in plaats van via een zorgovereenkomst

Wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het pgb direct door aan het zorgkantoor. Voorbeelden van wijzigingen:

 1. Wijzigingen in de afspraken met uw zorgverleners zoals uren, tarieven, soort zorg
 2. Wijzigingen in het goedgekeurde budgetplan 
 3. Wijzigingen van de contactgegevens van de pgb-beheerder en budgethouder
 4. Verhuizing van de pgb-beheerder. De verhuizing van de budgethouder krijgt het zorgkantoor automatisch door. Het recht op een pgb vervalt als de budgethouder geen woonadres in Nederland heeft
 5. Wijzigen van een (wettelijk) vertegenwoordiger of een gevolmachtigde. Breng ook de zorgverleners en de andere vertegenwoordigers op de hoogte
 6. Opname van de budgethouder in een zorginstelling zoals bedoeld in de Wlz of de Zorgverzekeringswet voor meer dan twee maanden 
 7. Als de budgethouder of de pgb-beheerder in detentie komt, onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt of bij surseance van betaling of faillissement
 8. Als de budgethouder langer dan 6 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijft
 9. Als de budgethouder zorg ontvangt en betaalt uit het pgb en ervoor kiest deze zorg om te zetten in zorg in natura

Controles

 • Meewerken aan controles en huisbezoeken
 • Bewaar de pgb-administratie minimaal 7 jaar
 • Houd een urenregistratie bij, zodat het beschikbaar is als het zorgkantoor hierom vraagt

Mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik

 • Denkt u dat er sprake is van mogelijk misbruik door personen of instanties waar u zorg van heeft ingekocht, meld dit dan bij het zorgkantoor
 • Meewerken aan een onderzoek naar mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik