Gewaarborgde hulp

De gewaarborgde hulp neemt activiteiten voor het pgb van de budgethouder, voor wie het lastig is om deze zelf uit te voeren. Een gewaarborgde hulp is wettelijk verplicht bij de zorgprofielen 4-7 VV en 4-8 VG. In andere gevallen beoordelen wij of het verplicht is. Een gewaarborgde hulp moet aan voorwaarden voldoen.

Lees verder over:

 

Gewaarborgde hulp doorgeven


Vraagt u een pgb aan?

Op het Aanvraagformulier pgb vermeldt u wie de gewaarborgde hulp is

 

Heeft u al een pgb en wilt u een andere gewaarborgde hulp kiezen?

Gebruik dan het formulier Wijziging gewaarborgde hulp om uw gewaarborgde hulp aan ons door te geven.

 

De budgethouder (of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) en de gewaarborgde hulp zetten er allebei een handtekening onder. Wij beoordelen daarna of de gewaarborgde hulp geschikt is.

 

Gewaarborgde hulp nodig

Een gewaarborgde hulp is nodig als het voor een budgethouder lastig is bepaalde taken uit te voeren. Zoals de volledige regie voeren over de ingekochte zorg, de administratie en het financieel afhandelen van het pgb. In dat geval neemt de gewaarborgde hulp de activiteiten voor het pgb over. De budgethouder blijft echter aansprakelijk voor het pgb.

Heeft de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger? Dan mag deze zich opgeven als gewaarborgde hulp. Hij mag ook een gewaarborgde hulp aanwijzen. Wettelijk vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld:

 • een door de rechtbank aangestelde curator
 • een bewindvoerder
 • een mentor

 

Verplichting gewaarborgde hulp 

 • Zorgprofielen 4-7 VV en 4-8 VG: een gewaarborgde hulp is wettelijk verplicht.
 • Andere zorgprofielen: we beoordelen in welke mate een budgethouder volledig regie kan voeren over het pgb. Als daaruit blijkt dat de budgethouder dit zelf niet kan, kunnen wij een gewaarborgde hulp verplicht stellen. Daardoor kan de budgethouder toch het pgb gebruiken. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

 • Zorgen voor een juist ingevuld en ingediend aanvraagformulier, budgetplan en goede zorgbeschrijving(en)
 • Voeren van het bewust-keuzegesprek met het zorgkantoor (samen met de budgethouder)
 • Inkopen van de juiste zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met zorgverleners
 • Controleren van declaraties van de zorgverleners en deze declaraties indienen bij de SVB
 • Aanwezig zijn bij een huisbezoek van het zorgkantoor
 • Beoordelen of de geleverde zorg passend, verantwoord en van goede kwaliteit is
 • Aansturen van de zorgverleners en de zorg coördineren
 • Uitvoeren van goed werkgeverschap met de verplichtingen die daarbij horen

 

Voorwaarden

De gewaarborgde hulp: 

 • is één natuurlijk persoon en deze persoon is door de budgethouder of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger zelf ingeschakeld
 • woont op redelijke afstand van de budgethouder. Of toont aan dat ondanks de fysieke afstand aan taken en verantwoordelijkheden wordt voldaan
 • zit niet in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), heeft geen schulden en is niet failliet verklaard
 • staat niet onder bewind of curatele
 • kan geen zorgverlener van de budgethouder zijn of werkzaam bij een instelling die zorg aan de budgethouder verleent. Het zorgkantoor kan uitzonderingen beoordelen 
 • is de enige contactpersoon voor het zorgkantoor
 • heeft in totaal niet meer dan drie budgethouders, omdat het een intensieve taak is
 • heeft, als hij eerder gewaarborgde hulp is geweest, zich gehouden aan zijn verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden

 

Bewindvoerder en gewaarborgde hulp

Dat kan voorkomen. Let op: in sommige situaties zijn de bewindvoerder en de gewaarborgde hulp allebei verantwoordelijk. Het is belangrijk dat zij hier samen afspraken over maken. 

Maak bijvoorbeeld afspraken over:

 • Wie is gemachtigd bij de Sociale Verzekeringsbank?
 • Wie controleert de declaraties?
 • Wie is waarvoor contactpersoon?
 • Wie gaat over de zorginhoud/kwaliteit?
 • Wie stuurt zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten in en houdt eventuele veranderingen bij?
 • Wie evalueert de zorg en is de contactpersoon voor de zorgverlener(s)?
 • Wie beslist over het vrij besteedbaar bedrag?

 

Redenen om eisen te stellen aan de gewaarborgde hulp

De gewaarborgde hulp moet aan allerlei eisen voldoen. Deze eisen zijn er

 • voor het beschermen van de positie van budgethouder
 • om misbruik van het pgb te voorkomen. 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord