Zorg inkopen

Met een persoonsgebonden budget kiest u zelf bij wie u de zorg inkoopt. U vult voor elke zorgverlener die u met uw pgb wilt betalen een zorgovereenkomst in en beschrijft de zorg die zij leveren in een zorgbeschrijving. Ingevulde zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen stuurt u naar ons op. Wij controleren vervolgens of u uw pgb mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen. Na goedkeuring kan de zorgverlener betaald worden. 

 

Lees verder over:

Zorgbeschrijvingen invullen

De zorgbeschrijving helpt u om afspraken te maken met uw zorgverlener. Bijvoorbeeld over welke zorg u precies nodig hebt en hoe die zorg geleverd wordt. De zorgbeschrijving is dan ook een hulpmiddel voor uzelf en voor uw zorgverlener. U kunt het vergelijken met een functiebeschrijving. 

 

 • Waarom is een zorgbeschrijving nodig?

  De SVB betaalt namens u uw zorgverleners vanuit het pgb. Dat kan pas als alle formulieren zijn goedgekeurd. 

 • Waar vindt u een lege zorgbeschrijving?

  Lege zorgbeschrijvingen vindt u bij Formulieren en brochures. Het is verplicht deze te gebruiken. Dan weet u zeker dat u alle informatie opstuurt die wij nodig hebben en niets vergeet. 
 • Waar moet u op letten bij het invullen van een zorgbeschrijving?

  • Stel voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving op
  • Onderteken de zorgbeschrijving zelf en laat ook uw zorgverlener ondertekenen
  • In de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving moeten altijd dezelfde werkzaamheden staan (moeten overeen komen). Voorbeeld: uw zorgverlener helpt u in de ochtend met uw persoonlijke verzorging. Op de zorgbeschrijving vinkt u dit aan en beschrijft u waar de zorg uit bestaat. In de zorgovereenkomst vermeldt u ‘persoonlijke verzorging’ bij de werkzaamheden. 
 • Wat mag u betalen met uw pgb?

  Zorg die valt onder de Wet langdurige zorg

  Met uw pgb mag u alleen zorg betalen die valt onder de Wet langdurige zorg. In de vergoedingenlijst staat welke zorg dat is.

   

  Boven-gebruikelijke zorg 

  Gebruikelijke zorg is normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven. Kinderen hebben bijvoorbeeld altijd verzorging en toezicht nodig, ook als zij geen ziekte, aandoening of beperking hebben. Ook schoonmaak van de woning valt hieronder. Dit mag u niet met uw pgb betalen. 

  Is er echter substantieel meer en intensievere zorg nodig dan voor iemand die geen beperking heeft? Dat heet boven-gebruikelijke zorg en mag u wel met uw pgb betalen.

   

   
 • Wat mag u niet betalen met uw pgb?

  Zorg die uw gemeente of zorgverzekeraar betaalt

  Voorbeelden hiervan zijn een maaltijdvoorziening, een klussendienst, inloopactiviteiten voor mensen die zich eenzaam voelen, therapie of behandeling. Dit noemen we ‘voorliggende mogelijkheden’ en deze kunt u niet met uw pgb betalen. Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw gemeente of uw zorgverzekeraar en vraagt of de zorg die u krijgt door hun wordt betaald. Als dat niet zo is, kunt u de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst invullen. Wij gaan na of u dit met uw pgb kunt betalen.

  Extra kosten vanwege een beperking bij laag inkomen

  Voorbeelden zijn kosten vanwege extra slijtage van kleding of beddengoed of voor speciale dieetvoeding. Worden deze kosten niet vergoed door een andere instantie? Dan kunt u aan de gemeente vragen of u bijzondere bijstand kunt krijgen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

   

  Bekijk ook de Vergoedingenlijst pgb 2018

   
Hulp nodig bij de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving? 
Formulier nodig?
 • Zorgbeschrijvingen
 • Zorgovereenkomsten
  U vindt ze bij de formulieren.

Dit instructiefilmpje legt helder uit hoe u een zorgbeschrijving invult. 


Zorgovereenkomsten afsluiten

In de zorgovereenkomst legt u de afspraken met de zorgverlener vast. Het gaat dan om onder meer de zorg die u krijgt, de werktijden en het loon. 


 • Waarom is een zorgovereenkomst nodig?

  De SVB betaalt namens u uw zorgverleners vanuit het pgb. Dat kan pas als alle formulieren zijn goedgekeurd.

 • Waar vindt u een lege zorgovereenkomst?

  Lege zorgovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank is verplicht deze te gebruiken.
  U weet dan zeker dat de afspraken die u met uw zorgverlener maakt goed zijn vastgelegd. Ook zijn hiermee uw rechten als budgethouder goed beschermd.


  Er zijn verschillende zorgovereenkomsten:
  - Zorgovereenkomst met een instelling
  - Zorgovereenkomst met een partner of familielid
  - Zorgovereenkomst van opdracht
  - Zorgovereenkomst: arbeidsovereenkomst 


  Let erop dat u de juiste invult. Weet u niet zeker welke overeenkomst u precies moet gebruiken? Kijk dan op www.svb.nl/pgb/formulieren. Als u de vragen op het scherm invult, komt u vanzelf bij de juiste overeenkomst terecht.

   
 • Derdenbeding in de zorgovereenkomst

  Het derdenbeding staat in de verplicht te gebruiken zorgovereenkomst. 

   

  Dit zorgt er voor dat wij een zorgverlener direct aan kunnen spreken om in het geval van fraude onterecht verkregen geld terug te betalen. Hiermee bent u zelf beter beschermd omdat u het geld dan niet zelf hoeft terug te betalen. 

   


Waarop moet u letten bij het afsluiten van een zorgovereenkomst?

 • Volledig invullen

  • Sluit met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af
  • Onderteken de zorgovereenkomst zelf en laat ook uw zorgverlener ondertekenen
 • Werkzaamheden

  • Kruis op de zorgovereenkomst bij ’werkzaamheden’ Wlz aan en vul in welke zorg u van deze zorgverlener krijgt. Met een pgb-Wlz kunt u voor de volgende functies zorg inkopen: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, begeleiding groep, vervoer, huishoudelijke hulp en logeeropvang. Vermeld één of meerdere van deze functies bij ‘Werkzaamheden’.
  • Licht de werkzaamheden vervolgens toe in de zorgbeschrijving. 
  • In de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving moeten altijd dezelfde werkzaamheden staan (moeten overeen komen).
  • Krijgt u verschillende zorg op verschillende momenten? Bijvoorbeeld: op woensdagochtend begeleiding groep en op donderdagavond begeleiding individueel? Vermeld dan duidelijk op de zorgovereenkomst en in de zorgbeschrijving op welke momenten u welke zorg krijgt.
 • Tarieven 
  • Werkt uw zorgverlener variabele uren? Neem dan een uurtarief op. Een uurtarief kan alleen bij onregelmatige werktijden. Bij variabele uren is het niet mogelijk om een maandtarief in te vullen.   
  • Betaalt u uw zorgverlener een maandtarief? Dan moet duidelijk zijn hoeveel uren zorg of dagdelen dagbesteding er worden geleverd. Een vast maandloon kan alleen met een vast aantal uren.
  • Is uw zorgverlener een natuurlijk persoon? Dan mag hij of zij niet meer dan 40 uur werken. Dit geldt voor de uren dat uw zorgverlener besteedt aan het leveren van zorg en eventueel ander werk. Het totaal mag niet meer zijn dan 40 uur per week. U kunt dit nalezen in de Arbeidstijdenwet op www.wetten.nl.
  • Verwijst u in de zorgovereenkomst naar een tarievenlijst? Geef dan duidelijk aan welke tarieven uit deze lijst van toepassing zijn.
  • Betaal uw zorgverlener niet méér dan het maximumbedrag. Hebt u een professionele zorgverlener? Dan mag u maximaal € 63 per uur betalen of € 58 per dagdeel. Als uw zorgverlener niet professioneel is, dan is het maximumbedrag € 20 per uur of dagdeel.
  • Bij het inkopen van zorg moet u rekening houden met het minimum loon. Dat geldt óók voor familieleden waar u zorg bij inkoopt. Meer informatie over het minimum loon en vakantiegeld vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
  • Begeleiding groep betekent dat u met een groep dagbesteding krijgt en hiervoor een bedrag per dagdeel betaalt. Dit is een totaalbedrag. Dat betekent inclusief de kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of verpleging.
 • Vervoer

  • Vervoer van en naar de dagbesteding (begeleiding groep) mag u met uw pgb betalen. Let op: u mag alleen vervoer aanvinken als uw zorgverlener u vervoert van- en naar dagbesteding (begeleiding groep). In alle andere gevallen is vervoer niet van toepassing of is er feitelijk sprake van reiskosten. 

  • Reiskosten zijn kosten van het woon-werkverkeer of werk-werkverkeer van de zorgverlener. Reiskosten kunt u niet met uw pgb betalen als de zorgverlener op hetzelfde adres woont als u. Vul de reiskosten onder het kopje ‘Reiskosten’ en vul bij ‘Afwijkende vergoedingen’ een ritprijs of een prijs per kilometer.
 • Kwaliteit 

  Let op dat u met uw pgb zorg van goede kwaliteit inkoopt.
  Het gaat om het volgende:

  • informeer of uw zorgverlener een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft en vraag hiervan een kopie. Uit de VOG blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of baan in de samenleving. Meer informatie vindt u op www.justis.nl. Het is niet verplicht om deze verklaring te vragen aan uw zorgverlener. Toch adviseren wij dit wel te doen. Het is ter bescherming van uw eigen belangen, omdat u op deze manier weet met wie u in zee gaat.
  • denk voordat u zorg inkoopt goed na wat u precies van een zorgverlener verwacht.
  • vraag of uw zorgverlener diploma’s en referenties kan laten zien. Referenties zijn ervaringen van andere mensen die hij/zij zorg heeft gegeven.  
 • Logeeropvang

  Wat is logeeropvang?

  Bij logeeropvang verblijft de budgethouder korte tijd ergens anders. De zorg wordt daarmee tijdelijk op een verantwoorde manier overgenomen van de mantelzorger. Het is doel is dan ook de mantelzorger te ontlasten.


  Hoeveel logeeropvang mag u inkopen?

  Met uw pgb mag u maximaal 156 etmalen logeeropvang inkopen. Dit kan voor maximaal drie etmalen per week. U kunt de dagen ook opsparen voor een langere logeerperiode.


  Voorwaarden

  • De zorgaanbieder waar u logeeropvang inkoopt, zorgt voor een beschermende logeerplek. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving en van samenhangende zorg. U krijgt dan alle zorg die nodig is om veilig te logeren;
  • Logeeropvang  is inclusief maaltijden, drinken en het schoonmaken van de ruimte;
  • Tijdens het etmaal logeeropvang kunt u geen andere zorg inkopen of een andere zorgverlener inzetten;
  • Logeeropvang kunt u alleen binnen de Europese Unie inkopen.

   

  Hoe vraagt u logeeropvang aan?

  • U maakt samen met uw zorgaanbieder een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. In de zorgovereenkomst spreekt u een tarief per etmaal af;
  • U stuurt de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving naar ons op;
  • Wij beoordelen of logeeropvang die u inkoopt voldoet aan de voorwaarden en informeren u daarover.


Opsturen zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten voor controle

Stuur de zorgbeschrijving en zorgovereenkomst tegelijkertijd naar ons op. Daardoor kunnen we alles in één keer afhandelen en kan de Sociale Verzekeringsbank uw zorgverleners sneller betalen. Wij sturen uw documenten door naar de Sociale Verzekeringsbank. U hoeft dat dus niet zelf te doen.

 

 • Waar stuurt u de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen heen? 

  Opsturen kan op twee manieren:

  1. Digitaal door in te loggen op MijnVGZzorgkantoor.
  2. Per post door de documenten te sturen naar:

  Zorgkantoren Coöperatie VGZ
  T.a.v. PGB-afdeling / ZOZB
  Postbus 676
  5600 AR  Eindhoven

   

 • Waarop controleren wij uw zorgbeschrijving?
  • Is deze volledig en juist ingevuld?
  • Is de zorg die u krijgt van goede kwaliteit?
  • Mag u deze zorg met uw pgb betalen?
  • Zijn de tarieven correct?
  • Is de zorg in de zorgovereenkomst hetzelfde is als de zorg in de zorgbeschrijving?
 • Waarop controleert de SVB uw zorgovereenkomst?
  • Is deze volledig en juist ingevuld?
  • Kloppen de looptijd, de ingangsdatum en einddatum?
  • Is het ondertekend?
  • Zijn de werktijden en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen correct?
 • Wat gebeurt er na de controle?

  Wanneer alles gecontroleerd is, ontvangt u daarover bericht. Hebben wij de zorgverlener goedgekeurd? Dan kunt u de zorg krijgen en kan de Sociale Verzekeringsbank uw zorgverleners betalen. 
  Lees verder over het krijgen en betalen van zorg.

   

Regel uw pgb-zaken online


Afspraken maken: zet ze in uw zorgplan

In een (niet verplicht) zorgplan beschrijft u precies welke zorg en ondersteuning u krijgt. U legt er de afspraken in vast die u maakt met uw zorgverlener. Dat geeft u meer invloed op de zorg. Hulpverleners gebruiken het zorgplan ook om informatie over te dragen aan elkaar. In het zorgplan staat:

 • wat u zelf wilt doen
 • waar u hulp bij wilt
 • hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
 • hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
 • welke hulp uw familie of anderen kunnen geven

U maakt het zorgplan samen met uw zorgverlener(s). Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan, begeleidingsplan of ondersteuningsplan.


Heeft u vragen over het pgb?
Bijvoorbeeld over de zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten? Wilt u weten waar u zorg kunt inkopen? Wij helpen u graag verder.

Waar vindt u zorgverleners?

U kunt zelf kiezen bij wie u de zorg inkoopt. De zorg die u wilt inzetten moet wel vallen onder de Wet langdurige zorg. Een handig hulpmiddel daarbij is de Per saldo hulpgids.  

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. En als het nodig is, maken we meteen een correctie. U hoeft dan geen schriftelijk bezwaar meer te maken. Makkelijk en snel.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen