Raadsleden clientenraad

VGZ Zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg uit in 7 regio’s in Nederland. Het is onze taak om voldoende zorg in te kopen. Daarnaast vinden we de kwaliteit van de zorg belangrijk. De zorg moet immers passen bij de wensen en behoeften van cliënten. Bij ons zorgkantoor werken daarom kwaliteitsexperts om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren.

Cliëntenraden en kwaliteitsexperts

Cliëntenraden zijn belangrijke partners voor onze kwaliteitsexperts. Als cliëntenraadslid behartigt u de belangen van cliënten en hun naasten en weet u wat er speelt in de zorginstelling. Ook denkt u mee over de kwaliteitsplannen van de zorginstelling. Onze kwaliteitsexperts betrekken u daarom graag bij gesprekken met de zorginstelling, zoals het inkoopgesprek of hun bezoek aan de zorginstelling over kwaliteit.Ook helpen we cliëntenraden hun rol zo goed mogelijk te vervullen. We organiseren daarvoor afzonderlijke gesprekken of bijeenkomsten. Daarin delen we informatie en vragen we u wat er speelt en waarbij we u kunnen helpen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de rechten van cliënten.

Kwaliteitsplannen

Zorginstellingen stellen plannen op over kwaliteit. Hiervoor zijn kwaliteitskaders opgesteld. Cliëntenraden hebben een rol in het beoordelen van deze kwaliteitsplannen. Waar let u dan op? 

 

Onvrijwillige zorg (Wzd/Wet verplichte ggz)

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen die onvrijwillige zorg ontvangen. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking en om mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Zij kunnen onder meer hulp krijgen van een cliëntvertrouwenspersoon. De Wet verplichte ggz regelt de verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. De cliëntenraad kan helpen bij het bewaken van deze rechten. 

Contact met het zorgkantoor

Bent u cliëntenraadslid en heeft u vragen voor ons? Neem dan contact op met de zorginkoper voor uw zorginstelling.
 

Mogelijk interessant voor u

  • LOC Waardevolle zorg | een netwerk van mensen betrokken bij zorg en welzijn zodat ieder mens een waardevol leven kan leiden
  • LSR | Het LSR zet zich in voor de medezeggenschap en zeggenschap van cliënten en voor de kwaliteit van de zorg
  • NCZ | Kennis- en Leernetwerk voor cliëntenmedezeggenschap in de zorg
  • KansPlus | Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten