Soorten langdurige zorg

De Wet langdurige zorg vergoedt verschillende soorten zorg. U leest hier welke dat zijn. 

 • Een ADL-clusterwoning is een zelfstandige woning voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking of chronische aandoening. U kunt 24 uur per dag hulp inroepen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het gaat dan om assistentie bij bijvoorbeeld: 

  • lichamelijke verzorging
  • aan- en uitkleden
  • verplaatsingen in en om het huis
  • toiletbezoek
  • eten en drinken
  • eenvoudige verpleegtechnische handelingen, waaronder beademing
  • hand- en spandiensten

  U bepaalt zelf wanneer u welke hulp inroept en heeft maximale vrijheid.

   
 • Heeft u meer zorg nodig dan u kunt krijgen binnen uw indicatie of kunt betalen met uw persoonsgebonden budget? In verschillende situaties is het mogelijk extra zorg of een toeslag te ontvangen. 

   

  Ontvangt u zorg (en geen pgb)? 

  Dan kan uw zorgverlener deze extra zorg aanvragen. Lees in welke situaties u extra zorg kunt krijgen.

  Ontvangt u een pgb?

  Dan vraagt u het extra budget zelf aan. Lees verder over het aanvragen van extra budget.

   
 • Geestelijke gezondheidszorg (ggz) is er voor mensen met langdurige psychiatrische problemen. Bijvoorbeeld voor wie verslavingszorg nodig heeft. Een deel van de geestelijke gezondheidszorg valt onder uw zorgverzekering.

 • Gehandicaptenzorg is voor wie leeft met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De zorg kan dan ook een leven lang nodig zijn. Er is een gevarieerd aanbod van zorg, gericht op thuis/zelfstandig wonen, wonen in een zorginstelling en dagbesteding.

   

  Heeft uw kind een Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperking? Lees dan verder over de landelijke werkgroep 'Wij zien je wel'.

 • Een aantal vormen van gespecialiseerde behandeling valt onder de Wet langdurige zorg. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleren van nieuwe vaardigheden, het leren omgaan met een beperking en het voorkomen dat klachten verergeren. De behandeling kan individueel zijn, of in een groep.
 • Woont u in een Wlz-instelling, zoals een verpleeghuis of verzorgingshuis of instelling voor gehandicaptenzorg? En wordt u daar behandeld of verblijft u daar zonder behandeling? Als u een hulpmiddel of een mobiliteitshulpmiddel nodig heeft, zorgt de zorginstelling hiervoor. Vraag uw zorginstelling of de Wet langdurige zorg het hulpmiddel betaalt. Als dat niet zo is, kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar of de gemeente (voor de Wmo). 
 • Heeft u een hulpmiddel nodig en woont u thuis met een Wlz-indicatie?  Dan vallen hulpmiddelen niet onder de Wet langdurige zorg. U kunt hulpmiddelen regelen bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Bekijk het overzicht

 • Logeeropvang is kortdurend verblijf in een zorginstelling (een aantal etmalen per week of opvang tijdens vakanties). Het is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. De Wet langdurige zorg vergoedt maximaal 156 etmalen logeeropvang per jaar.
 • Palliatief terminale zorg omvat de zorg in de laatste levensfase, zoals verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Ontvangt u Wlz-zorg? Dan kunt u palliatief terminale zorg thuis, in een verpleeghuis of in een hospice ontvangen. Als palliatief terminale zorg nodig is, kan de zorgaanbieder deze extra zorg direct inzetten als er een verklaring is van de behandelend arts van de cliënt. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht.

  Heeft u een pgb voor Wlz-zorg en is dit niet voldoende voor het inkopen van palliatief terminale zorg? Vraag dan extra budget bij ons aan voor palliatief terminale zorg. U heeft hiervoor een verklaring nodig van de behandelend arts en een eenvoudig budgetplan.

 • Bij opname in een Wlz-instelling voor verpleging en verzorging (bijvoorbeeld een verpleeghuis) of gehandicaptenzorg, kan uw partner ervoor kiezen om met u mee te verhuizen naar deze instelling. Dit kan ook als uw partner zelf geen indicatie heeft voor Wlz-zorg.
 • U betaalt geen kosten voor de tandarts als u verblijft in: 

  • een verpleeghuis of
  • een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of
  • als u langer dan 3 jaar verblijft in een psychiatrische instelling, ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

  Daarnaast heeft u een geïndiceerd zorgprofiel inclusief behandeling nodig.

   
  Heeft u bij uw zorgverzekeraar een aanvullende verzekering voor tandartszorg? Dan kan het zijn dat deze niet meer nodig is gedurende uw verblijf in een zorginstelling. Bijvoorbeeld omdat de Wet langdurige zorg de kosten waartegen u zich verzekert al betaalt. Wij adviseren u dit te bespreken met een medewerker van de zorginstelling en uw zorgverzekeraar. Een aanvullende verzekering zegt u op bij uw zorgverzekeraar.
   
 • Verpleging en verzorging in een instelling is voor wie zorg nodig heeft en daardoor niet langer thuis kan wonen. Bijvoorbeeld als u zorg nodig heeft vanwege ouderdom of dementie. U kunt dan terecht in een verpleeghuis, verzorgingshuis of woonzorgcentrum. Wat voor u de beste woonvorm is, hangt af van hoeveel zorg u nodig heeft. 
 • Vervoerskosten komen afhankelijk van uw situatie voor uw eigen rekening of u ontvangt een vergoeding van uw zorgverzekeraar, uw gemeente, het UWV of vanuit de Wet langdurige zorg.

   Mensen die thuis wonen met zorg vanuit de Wet langdurige zorg, kunnen het vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling krijgen vanuit de Wlz. Een voorwaarde is dat u niet zelfstandig kunt reizen met eigen of openbaar vervoer. De Wlz-instelling regelt dan het vervoer.

   Let op: regelt de gemeente voor u de dagbesteding en valt het onder de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet? Vraag in dat geval bij uw gemeente wat de mogelijkheden zijn voor vervoer of vergoeding daarvan.

 • Een ouder- of wooninitiatief is een kleinschalige woonvorm die past bij uw beperking. Deze woonvormen zijn er voor groepen variërend van jongvolwassenen tot oudere mensen. Een huiselijke sfeer, maatwerk, kleinschaligheid en betrokkenheid van het bestaande netwerk zijn kenmerkend voor deze woonvorm. Vaak worden initiatieven gestart door ouders of familie.

  U kunt kiezen voor verschillende leveringsvormen voor het betalen van de zorg waarvoor u een Wlz-indicatie heeft:

  • een persoonsgebonden budget (pgb)
  • een modulair pakket thuis (mpt)
  • een volledig pakket thuis (vpt)
  • verblijf

  Heeft u interesse en wilt u meer weten? Meer informatie vindt u hier:

  Ook kunt u met ons contact opnemen wanneer u vragen heeft over het inzetten van zorg binnen een ouder- of wooninitiatief.


 • 'Wij zien je Wel’ is een landelijke werkgroep van de overheid. Het steunt gezinnen met een kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. De werkgroep kan u helpen met: 

  • Een overzicht van zorgverleners die logeren, deeltijd wonen en dagbesteding aanbieden
  • Het organiseren van ouderbijeenkomsten
  • Pilotprojecten zoals copiloten 

   

  Lees verder over de werkgroep 'Wij zien je wel'. 

 • Wlz-verzekerden kunnen in bepaalde situaties (een vergoeding voor) Wlz-zorg in het buitenland ontvangen.
  Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.

  Bezoek de website Zorginstituut Nederland voor uitleg over Wlz-zorg in het buitenland.

 • Zorg thuis is er voor mensen met een Wlz-indicatie en deze zorg graag thuis willen ontvangen.  Bij wie u terecht kunt voor het aanvragen thuiszorg, hangt af van uw situatie:

  1. Staat u op een wachtlijst voor opname in een instelling?

   Heeft u een indicatie voor zorg in een instelling? Zolang daar geen plek is en u op een wachtlijst staat, heeft u recht op zorg in de thuissituatie. Hiermee overbrugt u de periode die u zelfstandig woont tot u verhuist naar een instelling. Dit heet dan ook overbruggingszorg. U kunt bij ons terecht voor de mogelijkheden die er zijn. We bespreken graag met u welke zorg het beste past bij uw situatie en hoe die zorg geleverd wordt. 
  2. Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig?

   Dan heeft u waarschijnlijk een indicatie voor een  hoog zorgzwaartepakket. Dat is een indicatie voor intensieve zorg en toezicht dichtbij. U kunt thuis blijven wonen en daar zorg ontvangen. Wij regelen deze zorg voor u. 

  Wilt u zorg thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op.  

   

Woningaanpassing nodig?

Heeft u een aanpassing van de woning nodig? Bijvoorbeeld het aanpassen van de douche of een traplift? Daarvoor kunt u terecht bij uw gemeente. Oók als u voor zorg een Wlz-indicatie hebt. Neem contact op met uw gemeente om na te vragen wat de mogelijkheden zijn.

Hulpmiddelen en thuis wonen

Heeft u een Wlz-indicatie en woont u thuis? Dan kunt u hulpmiddelen aanvragen bij uw gemeente of uw zorgverzekeraar.